aa
 
 

Ajankohtaista


AJANKOHTAISTA

Asiakasmaksujen tarkistus 2019

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan uuden toimintakauden 2019-2020 aluksi. Pyydämme siis teitä toimittamaan ajankohtaiset tulotiedot 31.7.2019 mennessä joko sähköisesti (katja.ojala@humppila.fi) tai paperiversiona. Mikäli tulotietoja ei toimiteta annettuun päivään mennessä, voidaan asiakasmaksu määritellä enimmäismaksuna ja myöhemmin pyydetty korjaus asiakasmaksupäätökseen tehdään seuraavasta kuukaudesta lukien, jolloin tulotiedot on toimitettu. Muistattehan toimittaa tiedot kaikista tuloistanne, eli esimerkiksi myös sivutoimisesta yritystoiminnasta, maataloudesta, vuokra- ja metsätuloista.

Metsätulon määrittämiseen tarvitsemme tiedon metsän sijaintikunnasta ja hehtaarimäärästä. Ohessa muutama huomioitava asia asiakasmaksuihin liittyen:

ASIAKASMAKSUT 1.8.2019 alkaen

Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) sekä Humppilan kunnan sivistyslautakunnan asiakasmaksuohjeeseen (7.6.2018/§51).

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle varattujen keskimääräisten läsnäolotuntien perusteella. Perheen bruttotuloista (lomaraha mukaan lukien) vähennetään tulorajan mukainen euromäärä ja näin saadusta kuukausitulosta lasketaan maksuprosentin mukainen maksu. Perheellä tarkoitetaan avio- tai avoliitossa olevia tai parisuhteensa rekisteröityneitä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alle 18-vuotiaita lapsia.

Asiakasmaksujen tulorajat ja maksuprosentit

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (läsnäolo keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa) kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Lapselle voidaan määrätä enimmäismaksu, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja annettuun määräaikaan mennessä.

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko, henkilöäTuloraja, euroa kuukaudessaKorkein maksuprosenttiBruttotulo €/kk josta korkein maksu
22 10210,74 803
32 71310,75 414
43 08010,75 781
52 71310,76 148
63 81310,76 514

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, lisätään tulorajaan 142 euroa kutakin seuraavaa perheen alaikäistä lastan kohden.

Kun kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen piirissä on samasta perheestä useampia lapsia, määritellään nuorimmalle lapselle tulorajojen mukainen maksu. Maksu on korkeintaan 289€/kk. Perheen toisesta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 145€/kk. Muuten perheen toisen palvelun piirissä olevan lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tulot, joita ei oteta huomioon: lapsilisä, vammaisetuuslain mukaiset etuudet, kansaneläkkeen lapsikorotus, asumistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, lain 566/2005 ja lain 1295/2002 mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat, perhehoidon kustannusten korvaukset ja lasten kotihoidon tuki. Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut tai syytinki.

Eli kaikki muut tulot edellä mainittuja lukuun ottamatta otetaan huomioon asiakasmaksua määriteltäessä.

Varattuun keskimääräiseen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan perustuva asiakasmaksu

varhaiskasvatusaika keskimäärin tuntia/viikko

Maksu % kokopäivämaksusta

Enintään 14h/vko

30%

keskimäärin 14- 20h/vko

50%

Keskimäärin 21-27h/vko

70%

Keskimäärin 27-34h/vko

80%

Keskimäärin vähintään 35h/vko

100%

Huoltaja ilmoittaa asiakasmaksun perusteena olevan keskimääräisen varhaiskasvatusajan sitovasti tuloselvityksen yhteydessä. Mikäli sovittu varhaiskasvatusaika ylittyy kahtena peräkkäisenä kuukautena, korotetaan laajuutta seuraavaan portaaseen. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu pysyvästi kesken kuukauden, muutetaan tuntivaraus ja asiakasmaksu seuraavan kuukauden alusta uutta laajuutta vastaavaksi. Pysyväksi katsotaan vähintään kaksi kuukautta kestävä muutos. Mahdollisia käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.

Maksuton esiopetusaika klo 9-13 huomioidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä. Syys-, joulu- ja talviloman ajalle esiopetuksessa olevan lapsen asiakasmaksuun ei tehdä muutosta. Esiopetuksen päätyttyä, kesä- heinäkuun ajalle maksu tarkistetaan asiakasmaksuohjeen mukaisesti.

MAKSUN PERIMINEN

Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai pitää paikkaa varattuna. Maksu peritään enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa elokuussa, on seuraavan vuoden heinäkuu maksuton. Varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken toimintakuukauden, määritellään maksu aloituspäivästä lukien ja maksu päättyy, kun paikka on irtisanottu.

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden vuoksi pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei tältä kuukaudelta peritä maksua. Muut tilapäiset poissaolot eivät alenna kuukausimaksua.

Maksun tarkistaminen: Maksu määritellään jokaisen toimintavuoden alkaessa uudelleen. Samoin maksu määritellään uudelleen, jos asiakasmaksua koskevat säädökset muuttuvat tai jos maksu on virheellinen. Asiakas voi pyytää maksun tarkistamista, kun perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/-5%). Jos asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamaan virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. Työpaikan vaihtuessa on aina toimitettava uusi tuloselvitys liitteineen maksun tarkistamiseksi.

Maksun alentaminen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa henkilön elatusvelvollisuudesta tai toimeentuloedellytyksistä johtuen. Samoin voidaan tehdä, jos varhaiskasvatus on tarpeen lastensuojelusyistä. Maksun poistamiseksi tai alentamiseksi em.syistä tarvitaan lausunto.

LASKUTUS tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, maksut siirtyvät perintätoimiston hoidettavaksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.

Lisätietoja voitte kysyä allekirjoittaneelta. Olen vuosilomalla 1.-21.7.2019. Vuosilomani aikana voitte olla yhteydessä vastaavaan varhaiskasvatuksen opettajaan Anu Lyytiseen.

Humppilassa 12.6.2019

Katja Ojala, varhaiskasvatusjohtaja
Puh. 050 5422 030
@: katja.ojala@humppila.fi

Asiakastyytyväisyyskyselyt kevät 2019

Esiopetuksen ja Päivänpaisteen asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin toukokuussa 2019. Klikkaamalla tästä pääset lukemaan kyselyn tulokset.

Ateriapalvelut siirtyvät Loimijoen kuntapalveluille 1.6.2019

Humppilan päiväkotien ja koulujen ateriapalveluiden tuottajana aloittaa 1.6.2019 Loimijoen kuntapalvelut eli LOIKU. Klikkaa tästä ja pääset lukemaan perheille toimitetun tiedotteen ateriapalveluiden siirtymisestä.


 

Tulevia tapahtumia


 
liikkapaiva2.jpg
 

VARDA - varhaiskasvatuksen tietovaranto 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:


Vardaan tallennetaan tietoja henkilöstöstä ja huoltajista 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta tiedotetaan rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Alla linkit varhaiskasvatuksen asiakasperheisiin jaettavaan tiedotteeseen sekä Vardan tietosuojaselosteeseen:

Tiedote Varda-tietojärjestelmästä jaetaan perheisiin viikolla 3

Tietosuojaseloste Varda-tietojärjestelmä

 

Asiakasmaksuohje (pdf)

Hakemus varhaiskasvatukseen(pdf)

Muutos hoitosopimukseen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen (pdf)

Tulotietojen ilmoittaminen yrittäjille (pdf)

Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen (pdf)

Tietosuojaseloste kameravalvonta (pdf)/client/humppila/userfiles/muutos-hoitosopimukseen.pdf/client/humppila/userfiles/tuloselvitys-yritt.pdf