sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Vanhusneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kunnan vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely on koottu kuntalakiin. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto/nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston organisointi ja toimintatavat

Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä.

Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet edustavat, vanhusneuvoston toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä

Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Ritva Savolainen pj.
puh. 050 400 4580
(Eläkeliiton Humppilan yhdistys)
Varalla Anneli Cavén

Eva Sunabacka vpj.
puh. 040 569 7146
(Humppilan Eläkkeensaajat)
Varalla Aila Suikkanen

Juhani Junttila
puh. 040 056 1209
(Humppilan Eläkkeensaajat)
Varalla Marja Niittymäki

Arja Maltari
puh. 040 755 5878
(Humppilan Sotaveteraanit ry)
Varalla Terttu Miettinen

Riitta Nokkala
puh. 040 755 6350
(Sotainvalidien veljesliitto, Humppilan osasto ry)
Varalla Tuula Kohomäki

Rauno Rämö
puh. 040 580 3691
(Eläkeliiton Humppilan yhdistys)
Varalla irma Heikkilä

Elise Hartonen
puh. 050 331 0977
(Humppilan seurakunnan diakoniatyöntekijä)

Markku Niininen
puh. 050 544 3683
(hallituksen edustaja)

Anette Kuisma
sihteeri
puh. 044 706 4400

 

Jaa sisältö

x