aa
 
 

Vanhusneuvosto


 

Vanhusneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kunnan vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely on koottu kuntalakiin. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto/nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.


Vanhusneuvoston organisointi ja toimintatavat

Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä.

Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet edustavat, vanhusneuvoston toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä

Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.


Vanhusneuvoston pöytäkirjatVanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Eino Nirkkonen

Ritva Savolainen
Varalla Irma Heikkilä

Antti Miettinen

Riitta Nokkala
Varalla Pekka Niinikoski

Aila Suikkanen

Ritva Savolainen
Varalla Vesa-Pekka Hirvioja

Eva Sunabackan
Varalla Juhani Junttila

Jaana Valtonen

 

Tapahtumat

09.09.2019 – 09.10.2019

KIELISOITTIMET

09.09.2019 – 09.10.2019

KUDONNAN PERUSKURSSI

09.09.2019 – 09.10.2019

RIVITANSSI

16.09.2019 – 16.10.2019

RANSKAA VASTA-ALKAJILLE, JATKO

23.09.2019 – 23.10.2019

SAUMURILLA HELPPOJA TRIKOOVAATTEITA

02.07.2019 – 26.09.2019

Ikäihmisten liikunta , tiistaisin ja torstaisin

20.08.2019 – 10.12.2019

Tuolijoogaa senioreille TI. 20.8; 3.9; 10.9: 17.9 jatkuu 1.10.- 10.12 klo 11-11.45

10.09.2019 – 10.10.2019

PÄIVÄJOOGA

10.09.2019 – 10.10.2019

KUVATAIDE