mUISTUTUS VARHAISKASVATUKSEN TOIMINNASTA

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalveluiden perusta on yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Huoltajia kannustetaan avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintatapoihin liittyvistä asioista. Hyvä varhaiskasvatus rakennetaan yhdessä. 

Mikäli asiat eivät yhdessä keskustelemalla ratkea, on palvelun käyttäjällä mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta liittyen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun. Muistutus tehdään kirjallisesti. Siinä tulee olla kirjattuna taho, jota muistutus koskee (eli päiväkodin nimi ja ryhmä tai perhepäivähoitaja) sekä muistutuksen aihe. Muistutuksesta tulee ilmetä myös muistutuksen tekijän yhteystiedot, jonne vastine toimitetaan.

Humppilan kunnassa muistutus toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutuksen voi toimittaa sähköpostilla katja.ojala@humppila.fi tai postitse osoitteeseen:
Humppilan kunta
Varhaiskasvatus
Kisakuja 2
31640 Humppila

Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018)

KANTELU

Viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle. Hallintokantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti. Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta.

Jos asiassa ei ole tehty muistutusta ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimipaikkaan tai varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi. Siirto on tehtävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen. Siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle. Toimipaikan on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle. Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä. 

SOSIAALIASIAMIES

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Varhaiskasvatus kuuluu sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen. Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta mm. neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53§) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54§).