sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
Ilmakuva Humppilasta
 

Ympäristö

Ilmakuva Humppilasta

Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Humppilan kunnan ympäristönsuojelu on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista ympäristönsuojelua. Yhteistyön tarkoitus on antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja lupatulkintaa. Humppilan ympäristötarkastajana toimii Henna Pirhonen.  Ympäristönsuojelun toimipiste sijaitsee Forssan kaupungintalolla (Turuntie 18, 30100 Forssa).

Seudullinen ympäristönsuojelu hoitaa kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986 muutoksineen) ympärisösuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät ensisijaisesti niiltä osin, kuin tehtävät koskevat ympäristösuojelulain (527/2014 muutoksineen) 22 §:n mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, mm. lain 168 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman laatimisen. Tehtäviin kuuluu niin ikään ympäristösuojelulain 11 luvun toiminnan rekisteröinti ja luvun 12 ilmoitusmenettelyn hoito. sekä maa-aineslaissa tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät.

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristöluvantarve määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan. Luvanvaraiset toiminnat on kerrottu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1.Valtioneuvoston asetuksessa (713/2014) ympäristönsuojelusta 2 § ovat ne toiminnot, joissa ympäristölupalautakunta on luvan käsittelevä viranomainen.

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 12 ja 14. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24 ja 25 §:ssä.

Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.

Ilmoitus lannan ja lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa (pdf). Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) on tullut voimaan1.5.2015. Asetuksella korvattiin vuoden 2000 "nitraattiasetus".

Maa-aineslupa tarvitaan maa-ainesten ottamiseen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005).

Jos maa-aineksia murskataan ottoalueella, on murskaamiseen saatava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa jos toimitaan tärkeällä pohjavesialueella tai jos murskaaminen kestää yhteensä yli 50 päivää. 1.7.2016 lähtien samaa hanketta koskeva maa-aineslupa- ja murskainlupahakemus käsitellään ja ratkaistaan normaalisti yhdessä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Maastoliikennelain mukainen lupa. Maastoliikennelaki 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastossa ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Ympäristönsuojeluviranomaisen erillistä lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Lue lisää

 

Jaa sisältö

Sponsorointimallit yrityksille

 

Niina Salminen-Åberg
Ympäristöpäällikkö
puh. 03 4141 5267
niina.salminen(at)forssa.fi

 

Henna Pirhonen
Ympäristötarkastaja
puh. 03 4141 5271
henna.pirhonen(at)forssa.fi

 

Veera Hyvärinen
Ympäristötarkastaja
puh. 03 4141 5224
veera.hyvarinen(at)forssa.fi


 
x