aa
 
 

Puistot ja liikenneväylät


  • 507.jpg
  • myllynkulman-pato.jpg
 

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Kunnan vastuu

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla lukuunottamatta valtion hoidssa olevia teitä (alla). Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen.  Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.


Tontinomistajan vastuu

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä. Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos tällä alueella on istutuksia, ne hoitaa kunta.


VALTION TEIDEN KUNNOSSAPITO

Humppilantien, Koivistontien ja niiden kevyenliikenteen väylien, Jokioistentien, Matkuntien  ja  Ypäjäntien kunnossapitovastuu on ELY-keskuksella. Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.HUMPPILAN KUNNAN SOPIMUKSET TALVIKUNNOSSAPIDOSTA:

Urakoitsijat, Auraus:

Kaavatiet, R.Rautava Oy

Piha-alueet kunnan halli, jäteveden puhdistamo, R.Rautava Oy

Koulut, päiväkodit, terveyskeskus, kirjasto, kunnantalo, Tmi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikka

 

Urakoitsijat, Hiekoitus:

Kaavatiet radan eteläpuoli, T:mi Huolto ja korjaus Tapio Jortikka

Kaavatiet radan pohjoispuoli, R.Rautava Oy

Piha-alueet, kunnan halli, jäteveden puhdistamo,  R.Rautava Oy

Koulut, päiväkodit,  terveyskeskus, kirjasto, kunnantalo, Tmi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikka

Lisätietoja: rakennusmestari

 

 

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.  Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistieavustuksen saa hakemuksen perusteella,  Avustushakemukseen kirjataan tiekunnan yhteyshenkilö ja jäsenet, tien yleistiedot ja tiedot kunnostuksista edellisenä vuotena.

Yksityistielain 84 § mukaisesti kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että hakemus toimitetaan määräajassa, tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmän tiedot ovat ajantasaiset. Avustusta on mahdollista saada tienpitoon ja perusparantamiseen.

Toimintaohjeet:

Avustuksien hausta ilmoitetaan erikseen ja hakemuslomakkeita on tarjolla teknisessä toimessa ja kunnan kotisivuilla. Hakemuslomake ja liitteet toimitetaan tekniseen toimeen.

Yksityistieavustuksen hakemuslomake

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt.

Tästä linkistä ilmoittamiseen
https://vayla.fi/yksityistiet,

Lisätietoja sivulta
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

 

Lisätietoja: Tekninen sihteeri, tekninen johtaja

 


Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen. 

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.