Ajankohtaista

13.03.2023

Kunnanhallituksen päätökset 6.3.2023


KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN JA KUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Humppilan kunta on vastaanottanut Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiriltä ns. loppulaskun 20.2.2023, joka sisältää kuntayhtymän alijäämien kattamisen siten, että kuntayhtymä ei jää ns. ylijäämäerät (mm. poistoero) huomioiden alijäämäiseksi per 31.12.2022. Laskun suuruus on 43 141 euroa (alijäämän luku yhteensä 5 440 351,00 euroa). Kunta kirjaa laskun kirjanpidossaan vuoden 2022 menoksi ja se kirjataan siirtovelkoihin. 

Loppulasku on hyvä käsitellä kuntien hallituksissa, jotta alijäämien kattamisesta jää jäljelle myös päätös ja kuntayhtymän loppuminen ikään kuin "siunattua". 

Kunnanhallitus merkitsi Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin toiminnan päättymisen tiedoksi sekä hyväksyi kuntayhtymän purkautumisesta ja lainsäädännöstä aiheutuvan alijäämän kattamisen. 

KUNNANVALTUUSTON 8.2.2023 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 8.2.2023 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon. 

KUTSU YHTEISTYÖHÖN TE24-UUDISTUKSEN YHTEISTYÖMALLIN TEKEMISEEN HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KANSSA 

Hämeenlinnan kaupunki on pyytänyt Humppilan kunnan ilmoittavan lopullisen päätöksen työllisyysalueen perustamisesta Hämeenlinnan kaupungin kanssa 1.3.2023 mennessä. Humppilan kunta katsoo, että työllisyysalueen perustaminen Hämeenlinnan kaupungin kanssa on kunnan sijainnin kannalta varteen otettavin vaihtoehto. Kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Tähän viitaten pelkkä Forssan seutu ei yksinään riitä muodostamaan työllisyysaluetta. 

Työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Maantieteellisellä yhtenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että jokaisella työllisyysalueeseen kuuluvalla kunnalla on yhteinen raja vähintäänkin yhden muun samaan työllisyysalueeseen kuuluvan kunnan kanssa. Työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivalla alueella tarkoitetaan aluetta, jolla työssäkäyntiin liittyvä pendelöinti kuntien välillä tai toiseen kuntaan on yleistä. Työmarkkinoiden toimivuus lähtökohtaisesti edellyttää esimerkiksi keskuskaupungin, jonne pendelöinti pääasiassa kohdistuu, sisältymistä alueeseen. Humppilan kunta ei siis yksinään/omalla päätöksellään voi perustaa työllisyysaluetta Hämeenlinnan kaupungin kanssa, jollei Forssan kaupunki ja Tammelan kunta päätöksillään perusta työllisyysaluetta ensin Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Tammelan kunnan ja Forssan kaupungin liittyminen työllisyysalueeseen muodostaa alueen, joka liittää kunnat toisiinsa ja näin muodostaa vaaditun yhtenäisen alueen Hämeenlinnan kanssa. 

Kunnanhallitus päätti,
1. että Humppilan kunta liittyy Hämeenlinnan kaupungin työllisyysalueeseen. Päätös kuitenkin vaatii toteutuakseen Tammelan kunnan ja Forssan kaupungin päätöksen samaan työllisyysalueeseen liittymisestä.
2. nimetä yhteyshenkilöksi hallintojohtajan. 

VUODEN 2023 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKEMINEN 

Humppilan kunta myöntää vuosittain yhdistysavustuksia. Avustusten jakoperiaatteet ovat yhtenäiset eri järjestöille.

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa yhdistysavustukset anottaviksi 21.4.2023 mennessä. Yhdistys hakee avustuksen kunnan sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. 

VT. KUNNANJOHTAJA SUSANNA HOKKASEN NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN JA TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN POISTAMINEN 

Hallintojohtaja Susanna Hokkanen on irtisanoutunut virastaan 7.3.2023 alkaen. Hänellä on ollut kunnan nimenkirjoitusoikeus sekä käyttöoikeudet kunnan tileihin ja virkasuhteen päättymisen vuoksi oikeudet pitää poistaa. 

Kunnanhallitus päätti poistaa Susanna Hokkasen nimenkirjoitusoikeuden ja käyttöoikeudet kunnan tileihin 7.3.2023 alkaen. 

VT. KUNNANJOHTAJA SUSANNA HOKKASEN LUOTTOKORTIN KUOLETTAMINEN

Kunnanhallitus totesi, että irtisanoutumisen vuoksi Susanna Hokkasen oikeus käyttää hänelle myönnettyä korttia päättyy 6.3.2023 ja näin ollen kunnanhallitus päätti kuolettaa hänellä käytössä olleen kortin.

HENKILÖKOHTAISTEN LISIEN MYÖNTÄMINEN (KVTES)

Humppilan kunnan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön henkilökohtaisten lisien määrä alittaa tämän vuoden osalta 1,3 %. Henkilökohtaisten lisien määrä tehtäväkohtaisista palkoista on tällä hetkellä 0,69 %. Määrään vaikuttaa mm. se, että työntekijöitä/viranhaltijoita, joille on ollut myönnettynä henkilökohtainen lisä, on siirtynyt pois kunnan palveluksesta.

Näin ollen henkilökohtaisiin lisiin käytettävää summaa on vapautunut jaettavaksi KVTES:n piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Tällä hetkellä henkilökohtaiset lisät painottuvat varhaiskasvatuksen sekä siivous- ja ruokapalveluiden henkilöstöön. Tästä syystä nyt esitettävät lisät painottuvat yleishallinnon ja elämänlaatulautakunnan tehtävien puolelle.

Kunnanhallitus päätti myöntää 120 €/kk henkilökohtaisen lisän 1.3.2023 alkaen seitsemälle henkilölle.

EDUSTAJAN VALINTA LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN JA VALMISTELUTYÖHÖN

Kunnanhallitus päätti
 1.) valita edustajaksi vt. kunnanjohtaja Anssi Lepistön (7.3.2023 alkaen) Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n yhtiökokoukseen. Osakkaan edustajalla on yhtiökokouksessa oikeus antaa osakasta sitova suostumus, ellei osakas erikseen toisin ilmoita.
 2.) valita Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osakkaan edustajaksi vt. kunnanjohtaja Anssi Lepistön (7.3.2023 alkaen) osakkaiden ja yhtiön välisen osakassopimuksen valmistelu- ja laatimismenettelyyn. Osakkaan edustajalla on menettelyssä oikeus antaa osakasta sitova suostumus, ellei osakas erikseen toisin ilmoita. 

MUUT JA AJANKOHTAISET ASIAT

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marita Ketola ehdotti kolmen defibrillaattorin (sydäniskurin) hankkimista kunnan eri toimipisteisiin. Kunnanhallitus päätti suositella, että kuntaan hankitaan esitetyt defibrillaattorit.

Tuomo Haaksi ehdotti, että Envor Group Oy pitäisi kuntalaistilaisuuden Humppilan kuntaan mahdollisesti sijoittuvasta biokaasulaitoksen toiminnasta. Kunnanhallitus piti ehdotusta hyvänä ja päätti, että Envor Groupiin ollaan yhteydessä asian tiimoilta.

Vt. kunnanjohtaja kävi läpi ajankohtaisia asioita

Kunnanhallitus keskusteli ajankohtaisista asioista.