Ajankohtaista

24.01.2023

Kunnanhallituksen päätökset 16.1.2023


EDUSKUNTAVAALIT 2023: VAALILAUTAKUNNAN JA -TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALEIHIN 2023

Vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittu Hannu Leppäkoski (vihr.) ilmoittaa, ettei ole käytettävissä vaaleihin. 

Kunnanhallitus nimesi uudeksi varsinaiseksi jäseneksi vaalilautakuntaan Hannu Leppäkosken (vihr.) tilalle Eira Rosenbergin (vihr.). 

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PYYNTÖ JÄSENKUNNILLE NIMETÄ EDUSTAJA KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAOHJAUSRYHMÄÄN 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukainen toiminta päättyy 31.12.2022. Hyvinvointikuntayhtymä jää toistaiseksi omistamaan sotekiinteistöjä, joita se vuokraa hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää Humppilan kuntaa nimeämään edustajan kuntayhtymän omistajaohjausryhmään. 

Kunnanhallitus päätti nimetä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään omistajaohjausryhmään edustajaksi kunnanjohtajaksi valitun Antti Ahosen ja varalle vs. hallintojohtaja Maija Siepin. 

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN SEKÄ FORSSAN KAUPUNGIN, TAMMELAN KUNNAN JA JOKIOISTEN KUNNAN, HUMPPILAN KUNNAN JA YPÄJÄN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTTAMISEN EDISTÄMISESTÄ 

Sopimuksessa kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä on kyseessä sopimuksen sisällön päivittäminen vastaamaan lakimuutoksia mm. hyvinvointialue aloittaa ja sopimusta on päivitetty hyvinvointialueen osalta sekä kotouttamislakiin liittyvät muutokset liittyen ukrainalaisiin. Sopimus ei ole tuntenut tilapäisen suojelun piiriin kuuluvia, jotka kuuluvat ensi vuodesta lähtien sopimuksen piiriin ja tähän voidaan myös syntyviin kustannuksiin hakea korvausta. Jotta kunta on oikeutettu saamaan korvauksia, on voimassa oltava sopimus ja voimassa oleva kotouttamisohjelma. 

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 41 §:n mukaan kunta voi tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen lain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Forssan kaupunki, Tammelan kunta ja Jokioisten kunta, Humppilan kunta ja Ypäjän kunta sopivat kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kyseisellä sopimuksella. 

Aikaisemmin Humppilalla on ollut oma sopimuksensa Ely-keskuksen kanssa, mutta kokonaisuuden kannalta on taloudellisempaa olla yhteisessä sopimuksessa. 

Humppilaan ei ole sijoitettuna maahanmuuttajia tai pakolaisia. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Forssan kaupungin, Tammelan kunnan ja Jokioisten kunnan, Humppilan kunnan ja Ypäjän kunnan välisen sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä. 

HALLINTOJOHTAJA SUSANNA HOKKASEN IRTISANOUTUMINEN 

Hallintojohtaja/vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen on 5.1.2023 ilmoittanut irtisanoutuvansa Humppilan kunnan hallintojohtajan ja samalla vt. kunnanjohtajan virasta 7.3.2023 alkaen. 

Kunnanhallitus päätti
1.) merkitä irtisanoutumisilmoituksen tietoonsa saaduksi ja
2.) saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Kunnanhallitus päätti
1) julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi,
2.) valtuuttaa vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkasen valmistelemaan hakuilmoituksen ja avaamaan rekrytoinnin ajalle 18.1.2023 - 8.2.2023,
3.) valita haastattelutyöryhmään kunnanhallituksen jäsenet, kunnanvaltuuston puheenjohtajiston ja vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkasen. 

LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE TEHTYYN KUNNALLISVALITUKSEEN KOSKIEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 2.11.2022 § 51 KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (ASIA DNRO 2589/03.04.04.04.10/2022)

Kunnan jäsen Pekka Niinikoski on tehnyt kunnallisvalituksen koskien kunnanvaltuuston päätöstä 2.11.2022 § 51 kunnanjohtajan viran täyttäminen.

Valittaja väittää että Humppilan kunnanvaltuuston 2.11.2022 kokouksen § 51:ssä on tehty useita muoto- ja menettelytapavirheitä sekä mahdollista sukupuolisyrjintää käsiteltäessä kunnanjohtajan valintaa Humppilan kuntaan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa kunnallisvalituksen johdosta Humppilan kuntaa antamaan lausunnon tai, mikäli hallintosääntö sitä edellyttää, hankkimaan valtuuston lausunnon. Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausua esitetystä selvityksestä. 

Kunnanhallitus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon.

Lausunnon voit lukea pöytäkirjasta.

TEHDYT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 12/2022

Kunnanhallitus merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

KUNNANVALTUUSTON TULEVIEN KOKOUSTEN PÄIVÄMÄÄRÄT 

Kunnanhallitus päätti kunnanvaltuuston kokousten alustavat päivämäärät 1.1.2023-30.6.2023 väliselle ajalle seuraavasti:
 1.) 8.2.2023
 2.) 8.3.2023. 

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2023 

Valtionvarainministeriö on tehnyt 29.12.2022 päätöksen kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista ja veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvauksesta vuodelle 2023. Valtionosuuskertymä on 13 087 euroa suurempi, kuin mihin vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa varauduttiin.

Kunnanhallitus päättI merkitä valtionosuuspäätöksen tietoonsa saaduksi.

EDUSTAJAN VALINTA LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN JA VALMISTELUTYÖHÖN

Kunnanhallitus päätti
 1.) valita edustajaksi vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkasen ja varalle vs. hallintojohtaja Maija Siepin Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n yhtiökokoukseen. Osakkaan edustajalla on yhtiökokouksessa oikeus antaa osakasta sitova suostumus, ellei osakas erikseen toisin ilmoita.
 2.) valita Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osakkaan edustajaksi vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkasen ja varalle vs. hallintojohtaja Maija Siepin osakkaiden ja yhtiön välisen osakassopimuksen valmistelu- ja laatimismenettelyyn. Osakkaan edustajalla on menettelyssä oikeus antaa osakasta sitova suostumus, ellei osakas erikseen toisin ilmoita.