Ajankohtaista

08.11.2022

Teknisen lautakunnan päätökset 26.10.2022


YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY 103-406-1-60 ja 103-406-1-290 

Kiinteistöjen omistaja on toimittanut ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan hakemuksen Humppilan kunnalle. Kyseessä on lihasikalan toiminnan laajentaminen tilalla Jokivarsi 103-406-1-60 ja 103-406-1-290. Tilalle rakennetaan uusi lietelanta-periaatteella toimiva 814 paikkainen lihasikala.

Tekninen lautakunta päätti antaa toimituskirjan mukaisen päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä hakijalle liitteessä esitetyin lupamääräyksin.


LAUSUNNON ANTAMINEN JÄTELAUTAKUNNALLE LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KUNTIEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ

Kunnat voivat antaa jätelain (646/2011) 91 §:n mukaisesti jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten muutostyö on aloitettu tammikuussa 2022, sillä nykyiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.9.2018,    ja niiden päivittäminen on ajankohtaista jätelainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Tekninen lautakunta antaa jätehuoltomääräyksistä jätehuoltolautakunnalle lausunnon, mikä on kokonaisuudessaan nähtävissä teknisen lautakunnan pöytäkirjassa.

  

TEKNISEN LAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS VUODELLE 2022

Tekninen lautakunta on seurannut käyttötalouden toteutumista säännöllisesti kokouksissaan   kuukausitasolla sekä lisäksi investointien toteutumista osavuosikatsausten yhteydessä.

Teknisen lautakunnan päätös pitää sisällään muutoksia tilikohtiin, jotka tarkemmin teknisen lautakunnan pöytäkirjassa.

 

HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN

Viemärilaitos perii asiakkailtaan voimassa olevan taksan mukaisesti käyttö- ja perusmaksuja sekä liittymismaksuja. Vesihuoltolain 10 § mukaisesti ”Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset”. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy ja edelleen esittää jätevesitaksaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS JA INVESTOINNIT VUODELLE 2023

Kunnanhallitus on 19.9.22 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Tekninen lautakunta päätti asian esittelyn mukaisesti.

INVESTOINTILUVAT

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta kustannusarvion ja kunnanvaltuuston vahvistaman ohjeen mukaan.

Tekninen lautakunta myönsi investointiluvat Harjun alueen suunnittelutehtäviin, urheilukentän yleisötilojen suunnittelutehtäviin, sekä Nuorisotilan nvestointiin.