Ajankohtaista

27.10.2022

Kunnanhallituksen päätökset 17.10.2022


KUNNANVALTUUSTON 21.9.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuuston kokouksen 21.9.2022 41§:n kohdan 2 päätöksen uudelleen käsittelyyn, koska Riihimäen kaupunki on tiedottanut valittavan jäsenen ja varajäsenen puolueen ja sukupuolen päätöksenteon jälkeen.

Muilta osin kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 21.9.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon. 

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023 

Humppilassa tuloveroprosentti vuonna 2022 on 22 %. Valtuusto on 10.11.2021 § 82 päättänyt vahvistaa myös vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 22 %. 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto
1.) kumoaa 10.11.2021 § 82 tekemänsä päätöksen vuoden 2023 tuloveroprosentista ja
2.) vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,36 %. 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30 %,
- vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi 0,55 %,
- muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,30 %,
- rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,00 %,
- voimalaitosten veroprosentiksi 3,10 %,
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0 %. 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Kunnanhallitus on päättänyt kutsua haastatteluun Antti Ahosen, Minna-Liisa Mäkilän, Juuso Alatalon, Jarmo Juhani Otto Härkösen ja Susanna Hokkasen. 

Haastattelutyöryhmä on haastatellut Antti Ahosen, Minna-Liisa Mäkilän, Juuso Alatalon ja Otto Härkösen maanantaina 10. lokakuuta.
Susanna Hokkanen on vetänyt pois suostumuksensa Humppilan kunnanjohtajan virkaan ennen haastatteluja eikä näin ollen ole osallistunut haastatteluun. 

Haastattelutyöryhmän esityksestä kaksi kärkiehdokasta, Antti Ahonen ja Juuso Alatalo, esittäytyvät valtuustoryhmille 2.11. järjestetyssä haastattelutilaisuudessa. Nämä kaksi ehdokasta ovat mukana myös valtuuston kokouksessa. Haastattelutyöryhmä ei nähnyt tarvetta soveltuvuusarvioinnille. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. se valitsee kunnanjohtajan virkaan haastattelutyöryhmän esityksen pohjalta 1. Antti Ahosen tai 2. Juuso Alatalon,
2. se valitsee kieltäytymisen tai muun esteen sattuessa varalle ehdokkaan,
3. valtuustoryhmille varataan mahdollisuus haastatella esitetyt ehdokkaat ennen valtuuston kokousta,
4. virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
5. viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,
6. kunnanjohtajan kanssa tehdään kuntalain mukainen johtajasopimus. 

OPPILASESITYSPYYNTÖ MAANPUOLUSTUSKURSSILLE 

Humppilan kunta on esittänyt kunnanvaltuutettu Tanja Leinosta Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelliselle maanpuolustuskurssille CXLIX, joka järjestetään 7.-11.11.2022 ja Humppilan kunnalle on varattuna kurssille yksi paikka. Kunnanvaltuutettu Tanja Leinonen on lähestynyt vt. kunnanjohtajaa ja pyytänyt, että kunnanhallitus valitsee hänen tilalleen uuden henkilön. 

Kunnanhallitus päätti valita Tanja Leinosen tilalle Mari Honkosen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelliselle maanpuolustuskurssille CXLIX, joka järjestetään 7.-11.11.2022. 

OPPILASESITYSPYYNTÖ MAANPUOLUSTUSKURSSILLE 2023

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellinen maanpuolustuskurssi CLV järjestetään 6.-10.11.2023 ja Humppilan kunnalle on varattu kurssille yksi paikka.

Kunnanhallitus päätti esittää uutta kunnanjohtajaa kurssille.

HALLINTOJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Susanna Hokkanen toimii vt. kunnanjohtajana niin pitkään kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa viranhoidon. Hokkanen on hoitanut omaa hallintojohtajan virkaa ja kunnanjohtajan virkaa yhtä aikaa kesän alusta lähtien. Hallintojohtajan virkaan haetaan sijaista loppuajalle. Viransijaisuuden hakuaika on päättynyt 5.10.2022. Hakuilmoitus on ollut avoinna Kuntarekryssä ja mol.fi-sivustolla. Määräajassa tuli 10 hakemusta. Vt. kunnanjohtaja on haastatellut Maija Siepin, Jarno Mannin ja Jyri Mäntylän. Viransijaisuus pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Kunnanhallitus päätti valita hallintojohtajan viransijaisuuteen HTM Maija Siepin ja hänen kieltäytymisen varalle HTM Jarno Mannin.

Viransijaisuus täytetään ajalle 31.10.2022 - 31.1.2023.

KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN VAKINAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN 

Teknisellä lautakunnalla on ollut palkattuna v. 2020-2022 määräaikainen kiinteistötyöntekijä, joka on toiminut nykyisen vakituisen kiinteistötyöntekijän työparina mm. vapaa-ajan alueiden hoidossa sekä sijaistanut vakituista kiinteistötyöntekijää tämän työvapaiden aikana. Määräaikaiselle työsuhteelle tulee olla peruste (Työsopimuslaki 3§). Määräaikaiselle työnsuhteelle ko. työntekijän kohdalla ei ole jatkossa perustetta, vaan työntekijä tulee vakinaistaa työsuhteen jatkamiseksi.
 
Kunnanhallitus päätti perustaa toistaiseksi voimassa olevan kiinteistötyöntekijän toimen.

LAUSUNTOPYYNTÖ HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2023-2025 JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2023

Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteiksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnoille syyskuun loppuun mennessä.

Maakuntahallitus käsitteli 19.9.2022 § 136 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025 ja talousarvioksi vuodelle 2023 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi.

Kunnanhallitus päätti, että sillä ei ole lausuttavaa Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 ja talousarviosta vuodelle 2023.

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TUOTTAMISESTA VASTUUKUNTAMALLILLA

Kunnanvaltuusto on valinnut 21.9.2022 pidetyssä kokouksessa ympäristöterveysjaostoon jäseneksi Reija Kaarion (SDP) ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Erkki Ojasen (Kesk). Riihimäen kaupunki on jälkikäteen 13.10.22 tiedottanut kunnille jaoston jäsenten valintaa varten paikkojen jakautumisesta. Jäsen ja varajäsen tulee valita uudelleen paikkajaon mukaisesti. Humppilan jäsenen ja varajäsenen tulee olla liitteen mukaisesti puolueeltaan SDP ja sukupuoleltaan mies.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
 1.) kumoaa 21.9.2022 41§:n kohdan 2 päätöksen, ja
 2.) valitsee ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

TYÖPAJAOHJAAJIEN SIIRTO HYVINVOINTIALUEELLE - YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain 14 §:n mukainen sosiaalihuollon palvelu ja kun sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle, myös kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. 1.1.2023 lukien hyvinvointialue vastaa siitä, miten kuntouttavan työtoiminnan palvelua sen alueella järjestetään.

Kunnanhallitus on 16.5.2022 §103 täydentänyt valtuuston antamaa selvitystä ja lisännyt siihen työpajaohjaajien siirron hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaattein.

Liikkeen luovutuksen johdosta käydään yhteistoimimenettelyt yhteistoimintalain mukaisesti. Yhteistoiminnasta vastaavat sekä luovuttaja että luovutuksen saaja.

Kunnanhallitus päätti
 1.) aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koskien työpajaohjaajien siirtoa hyvinvointialueelle, ja
 2.) nimetä työnantajan edustajat yhteistoimintaneuvotteluihin.

Kunnanhallitus päätti valita työnantajan edustajiksi vt. kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan.