Ajankohtaista

28.09.2022

Kunnanhallituksen päätökset 19.9.2022


KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Humppilan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana Kuntarekryn kautta ajalla 4.5.2022 - 24.5.2022, 1.7.2022 - 14.8.2022 ja 24.8.2022 - 7.9.2022. Ensimmäisellä hakukierroksella hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, kunnan nettisivuilla ja työvoimatoimiston sivuilla. Määräaikaan mennessä tuli 7 hakemusta. Hakuajan jälkeen tuli yksi suostumus. Toisella hakukierroksella hakuilmoitus julkaistiin myös kuntalehden sivuilla. Toisella hakukierroksella virkaan tuli 11 uutta hakemusta ja yksi suostumuksen antanut. Kummankin hakukierroksen hakijat huomioidaan virantäytössä. Kolmannella hakukierroksella hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä ja työvoimatoimiston sivuilla. Kolmannella hakukierroksella virkaan tuli kaksi uutta hakemusta. Lisäksi neljä hakijaa on ilmoittanut peruvansa hakemuksensa avoinna olevaan kunnanjohtajan virkaan.
 
 Viranhaussa mukana olevat hakijat:
 - Antti Ritvonen, KTM, Espoo
 - Peter Marks, Master's degree of Computer Science, Vantaa
 - Raino Laakso, Tradenomi YAMK, Salo
 - Olli Heikkilä, Insinööri YAMK, Tammela
 - Ismo Varis, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Forssa
 - Harri Tammiste, Kauppatieteiden maisteri, Helsinki
 - Ari Kukka, KTM, Hallintotieteiden maisteri, Kuusamo
 - Juho Partanen, Oikeustieteen maisteri, Helsinki
 - Jorma Pietiläinen, Diplomi-insinööri, Savitaipale
 - Pekka Muotiala, Puistomestari, Varkaus
 - Pekka Takku, Diplomi-insinööri, Kouvola
 - Jarmo Juhani Otto Härkönen, Diplomi-insinööri, Helsinki
 - Tero Flink, Ensihoitaja YAMK, Kotka
 - Juuso Alatalo, Valtiotieteiden maisteri, Mynämäki
 - Minna-Liisa Mäkilä, Tradenomi YAMK, Tammela
 - Antti Ahonen, Filosofian maisteri, Hämeenlinna
 
 Ja virkaan suostumuksen antaneet:
 - Jukka Malila, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Kirkkonummi
 - Susanna Hokkanen, Hallintotieteiden maisteri, Akaa
 
Ensimmäiseltä hakukierrokselta Mailis Salmi ja Minna Lintonen sekä toiselta hakukierrokselta Heikki Tenhunen ja Riku Siren ovat peruneet hakemuksensa.
 
Haastattelutyöryhmä kokoontui käsittelemään kunnanjohtajan valintaa 19.9.2022 ennen kunnanhallituksen kokousta. 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Antti Ahosen, Minna-Liisa Mäkilän, Juuso Alatalon, Jarmo Juhani Otto Härkösen ja Susanna Hokkasen. Haastattelut pidetään 10. lokakuuta. Varapäiväksi valittiin 11. lokakuuta. 

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022 

Humppilan kunnan osavuosikatsaus 1-6/2022 on käsitelty kunkin toimialan osalta lautakunnissa ja etenee kunnanhallituksen kautta valtuustolle tiedoksi. Humppilan kunnan tulos kesäkuun lopussa 2022 oli 33 815 euroa alijäämäinen. 

Kunnanhallitus päätti
 1.) merkitä tiedoksi saaduksi osavuosikatsauksen 1-6/2022 ja
 2.) lähettää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

VUODEN 2023 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023–2025 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 2023, jolloin myös kuntien maksuissa ja verotuloissa tapahtuu huomattavia muutoksia.
 
Vuosien 2024-2025 suunnitelman laatiminen tässä vaiheessa sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kunnanhallitus ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua, käsittelee toimialojen esitykset ja valmistelee edelleen esityksen vuoden 2023 talousarviosta ja              -suunnitelmasta 2023-2025 sekä investointisuunnitelmasta 2023-2025 valtuustolle.
 
Kunnanhallitus hyväksyi ohjeet noudatettaviksi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadinnassa.
 
PYYNTÖ YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMISEKSI FSHKY:N YHTYMÄKOKOUKSEEN

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntia nimeämään edustajat (3 henkilöä) varsinaiseen yhtymäkokoukseen 7.12.2022 sekä mahdolliseen ylimääräiseen yhtymäkokoukseen syksyn aikana.

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajiksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen sekä mahdolliseen ylimääräiseen yhtymäkokoukseen Reija Kaarion, Tanja Leinosen ja Reetta Räsäsen.

HUMPPILAN KUNNAN LAUSUNTO TAIPALEENTIEN PARANTAMISESTA SORATIEKSI

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri/Kunnossapito -yksikön edustaja on informoinut kuntaa keväällä 2022 Taipaleentien (yt 13551) SOP-pinnoitteen (1998) ja PAB-V-päällysteen (1993) parantamisesta soratieksi.
 
SOP-päällysteellä tarkoitetaan soratien pintausta eli sitomattomalle alustalle bitumisella sideaineella liimattua ohutta murskekerrosta ja PAB-V-päällysteellä pehmeää asfalttibetonia. Taipaleentiestä n. 690 m on PAB-V-päällystettä, n. 1900 m SOP-päällystettä ja loput soratietä. Taipaleentien pituus on kokonaisuudessaan n. 5628 m.
 
Kunnalla on mahdollisuus antaa asiasta lausuntonsa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. 

Kunnanhallitus päätti antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Taipaleentien (yt 13551) SOP-pinnoitteen ja PAB-V-päällysteen parantamisesta soratieksi lausunnon.

Lausunnon voit lukea pöytäkirjasta.
 
KIINTEISTÖN 103-403-2-228, OS. ASEMANTIE 6, OSTAMINEN YHDELLÄ EUROLLA
 
Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta ostaa kiinteistön Ottila 103-403-2-228 yhdellä eurolla. Kauppakirja kiinteistön ostamisesta on allekirjoitettu 7.9.2022. Teknisen lautakunnan talousarviossa ei ole varauduttu kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten purkamisesta ja rakennuspaikan ympäristön siistimisestä aiheutuviin kustannuksiin. Päätöksen mukaisesti tehdään lisätalousarvio, jossa varaudutaan näihin kustannuksiin.
 
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy 20 000 euron lisätalousarvion kiinteistön Ottila 103-403-2-228 rakennusten purkamisesta ja rakennuspaikan ympäristön saattamisesta MRL 166 §, 167 § ja 170 § mukaiseen kuntoon aiheutuviin kustannuksiin.
 
VT. KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
 
Kunnanhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tietoonsa saaduksi.
 
KANTA-HÄMEEN KUNNAN- JA KAUPUNGINJOHTAJIEN OPINTOMATKA BRYSSELIIN 25.-27.10.2022
 
Hämeen liitto ja Häme EU Office Brysselissä järjestävät Kanta-Hämeen kunnan- ja kaupunginjohtajien opintomatkan Brysseliin 25.-27.10.2022.
 
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan opintomatkan Brysseliin 25.-27.10.2022 välisenä aikana.