Ajankohtaista

15.09.2022

Kunnanhallituksen päätökset 5.9.2022


LOUNAPLUSSA RY:N KUNTARAHOITUS VUOSINA 2023-2027 

Leader-toimintaryhmä LounaPlussa ry on toteuttanut EU:n maaseuturahoituksen mukaista "Luonnollisesti Lounais-Hämeessä" -kehittämisstrategiaa vuosina 2014-2022. 

Leader-toiminta on edelleen osa Euroopan unionin maaseuturahaston ohjelmakaudella 2023-2027 tukemaa kehittämistoimintaa sekä Suomen kansallista CAP-suunnitelmaa. Toiminta kattaa koko Suomen maantieteellisesti, lukuun ottamatta isoimpien kaupunkien keskustoja. LounaPlussa ry:n toiminta-alueen kunnat ovat vuonna 2020 tehneet päätöksen halukkuudestaan kuulua edelleen LounaPlussa ry:n toiminta-alueeseen ja uusi strategia on valmisteltu tältä pohjalta. Osallistava valmisteluprosessi on ollut laaja ja lähes 500 henkilöä alueelta on osallistunut tilaisuuksiin ja kyselyihin sekä loppuvaiheen työpajoihin keväällä 2022.  

Louna-Plussa ry esittää, että kunta päättää osallistumisestaan LounaPlussa ry:n strategian mukaiseen toimintaan vuosina 2023-2027 vuosittaisella kuntarahoituksella. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta osallistuu LounaPlussa ry:n strategian mukaiseen toimintaan vuosina 2023-2027 vuosittaisella kuntarahoitusosuudella. 

HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN 

Kunnanhallitus on edellisessä kokouksessaan päättänyt hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja valtuuttanut vt. kunnanjohtajan valmistelemaan hakemuksen.  

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan valmisteleman hakemuksen. 

KUNTASTRATEGIAN UUDISTAMINEN

Humppilan kunnan vanha strategia on ollut voimassa vuosina 2016-2020. Strategian uudistaminen on ollut kunnanhallituksen tavoitteena vuodelle 2021. Strategian valmistelu on aloitettu vuoden 2021 aikana, jolloin valtuusto ja kunnan johtoryhmä on pitänyt strategiaseminaareja. Lisäksi kevään 2022 aikana kuntalaisille, henkilöstölle ja luottamushenkilöille on tehty strategiakysely, jonka tuloksia on hyödynnetty strategian valmistelussa.
 
Humppilan kunnan uusi strategia tehdään vuosille 2022 - 2026 ja sitä päivitetään tarpeen vaatiessa. Strategialuonnoksessa on määritelty visioksi Houkutteleva Humppila 2026. Tämä visio pyritään saavuttamaan strategiaan kirjattujen tavoitteiden kautta. Strategiassa ei oteta kantaa yksityiskohtaisiin toimenpiteisiin, joita kunnassa tullaan tekemään tulevien vuosien aikana. Strategisia tavoitteita ja päämääriä tarkennetaan myöhemmin toimenpideohjelmissa.

Kunnanhallitus päätti, että vt. kunnanjohtajan valmistelema strategialuonnos esitellään valtuustolle 21.9.2022 ennen valtuuston kokousta pidettävässä iltakoulussa. Iltakoulun tarkoituksena on keskustella strategialuonnoksen sisällöstä ja keskustelun pohjalta tehdä siihen tarvittaessa vielä muutoksia. 

KORVAUSVAATIMUS KOSKIEN ASUINRAKENNUKSEN VESIVAHINGON ESTÄMISESTÄ AIHEUTUNEITA KUSTANNUKSIA

Tekniselle johtajalle on toimitettu kirjelmä, jossa pyydetään ratkaisua koskien korvausvaatimusta asuinrakennuksen vesivahingon estämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta ei ole korvausvelvollinen koskien asuinrakennuksen vesivahingon estämisestä aiheutuneita kustannuksia

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee elämänlaatulautakunnan varapuheenjohtajan elämänlaatulautakunnan jäsenistä.