Ajankohtaista

11.08.2022

Yhteenveto kuntastrategiakyselyn vastauksista


Ennen kesää toteutettiin kuntastrategiakysely, johon saatiin 139 vastausta.

Suurin osa vastasi kyselyyn asukkaana ja toiseksi suurin osa kunnan työntekijöinä.

Vastaajista syntyperäisiä Humppilalaisia oli 29 % ja muualta muuttaneita 53 %. 13 % vastaajista ei asunut Humppilassa. Vastaajista paluumuuttajia oli 4 %.

Vastaajista suurin osa oli 39-45 -vuotiaita ja 56-65 -vuotiaita.

Vastaajista 74 % ilmoitti asuneensa Humppilassa yli 10 vuotta. 1-5 vuotta ja 5-10 vuotta asuneita oli kumpiakin 6,5 %. Alle vuoden Humppilassa asuneita oli vain 2 %.  11 % vastaajista ei asu Humppilassa.

Vastaajista 47 % koki Humppilan kodiksi, 32 % asuinpaikaksi ja 11 % työssäkäyntipaikaksi. Loput vastaajat kokivat Humppilan syntymäpaikaksi, kesämökkipaikaksi tai asiointipaikaksi.

Suurin osa vastaajista antoi Humppilalle arvosanan 3 (42 %) tai 4 (39 %). Vastaajista 15 % antoi arvosanaksi 2.

Vastaajat kuvaisivat Humppilaa ennen kaikkea turvalliseksi ja rauhalliseksi kunnaksi. Vastaajien mielestä Humppila on myös viihtyisä ja yhteisöllinen kunta.

Vastaajien mielestä Humppila ei ole edelläkävijä, kehittyvä, houkutteleva tai moderni kunta.

Vastaajat toivoisivat Humppilan olevan tulevaisuudessa kuitenkin kehittyvä, houkutteleva ja uudistuva kunta. Vastaajat toivoivat Humppilan säilyvän tulevaisuudessa edelleen myös turvallisena ja viihtyisänä kuntana.

Arvoista vastaajien mielestä Humppilan kunnan toimintaa tulisi ohjata ennen kaikkea lapsiystävällisyyden ja perhekeskeisyyden sekä yrittäjyyden ja aktiivisen kumppanuuden. Myös kodikkuus ja turvallisuus sekä arvostavuus ja kannustavuus nostettiin tässä kohtaa vahvasti esille. Useat vastaajat pitivät myös asiakaslähtöisyyttä ja osallistavuutta tärkeänä arvona.

Toimintaympäristön muutoksista vastaajien mielestä kunnan tulee huomioida tulevaisuudessa eniten väestön ikääntyminen, muuttoliike suuriin kasvukeskuksiin, talouden haasteet, työllisyyden ja työelämän muutokset sekä hyvinvointialueuudistus.

Tärkeimmät asiat, joilla vastaajat uskovat olevan merkitystä Humppilan kunnan tulevaisuudelle olivat laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, lasten ja nuorten hyvinvointi, liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kehittäminen sekä yrittäjämyönteisyys ja toimintaedellytysten turvaaminen. Vastaajat nostivat tärkeiksi asioiksi myös ikäihmisten hyvinvoinnin sekä kuntamarkkinoinnin ja maineen edistämisen.

Viisi tärkeintä strategista painopistettä vastaajien mielestä olisivat

  1. Monipuoliset asumismahdollisuudet
  2. Humppilassa on tehokkaat ja toimivat liikenneyhteydet
  3. Houkutteleva yrittämisen toimintaympäristö
  4. Humppilalaisten hyvinvointi ja terveys lisääntyvät
  5. Humppilassa arki on sujuvaa

Avoimissa vastauksissa vastaajat toivoivat Humppilan kunnan panostavan tulevaisuudessa eniten kunnan markkinointiin, yleisilmeen parantamiseen sekä uusien työpaikkojen ja asuntojen lisäämiseen.

Kiitoksia kaikille vastaajille! Vastauksia käytetään osana Humppilan kunnan strategian uudistamista ja kunnan kehittämistä.