Ajankohtaista

02.06.2022

Teknisen lautakunnan päätökset 18.5.2022


RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Forssan seudullinen rakennusvalvontayksikkö on koonnut seudullisesti yhtenäisen rakennusjärjestysehdotuksen, listauksen saaduista lausunnoista ja huomioista sekä selvityksen lausuntojen ja vastineiden huomioimisesta.

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä seuraavasti:

  1. liitenumerointi korjataan alkamaan numerosta 1; ja
  2. rakennusjärjestysehdotuksen 2.2 § taulukon 'ikkunoiden uusiminen, kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde' mutetaan ilmoitusmenettelyksi.


PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 118 §:N MUKAISEEN ILMOITUKSEEN MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA / VARSINAIS-SUOMEN TRAKTORIKLUBI RY

Tekninen lautakunta hyväksyi Varsinais-Suomen Traktoriklubi ry:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee tractor pulling -kilpailua Humppilan Lasin viereisellä kentällä. Tapahtuma järjestetään 11.6.2022 klo 9-21 välisenä aikana. Melua aiheuttavat tapahtumaan osallistuvat traktorit, joita on n. 50 kpl.

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja määräysten mukaisesti:

  1. Tapahtuma ei saa aiheuttaa roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle
  2. Mahdollisista öljy- ja polttoainevuodoista sekä muista ympäristöhaittoja aiheuttaneista poikkeustilanteista tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle raportti. Suuremmista vahingoista tulee ilmoittaa tarvittaessa pelastuslaitokselle.

 

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 118 §:N MUKAISEEN ILMOITUKSEEN MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA / VITIKAN URHEILUAUTOILIJAT RY

Tekninen lautakunta hyväksyi Vitikan Urheiluautoilijat ry:n tekemän ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee rallisprint-autokilpailua Humppilan Lasin ympäristössä. Kilpailu kulkee reitillä Lasitehtaantie-Poittensuontie-Jokiniementie-Myllynkulmantie. Tapahtuma järjestetään 29.5.2022 klo 7-19. Varsinainen kilpailu ajoittuu n. klo 10-17 välille. Melua aiheuttavat tapahtumaan osallistuvat ralliautot, joita on enintään 150 kpl.

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja määräysten mukaisesti:

  1. Jaettavasta tiedotteesta on käytävä ilmi toiminnan kesto kellonaikoineen, maininta häiritsevästä melusta sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen. Reitti tulee merkitä huolellisesti niin, että se ei aiheuta vaaraa muulle liikkumiselle. Ajo saa tapahtua vain sille merkityllä alueella.
  2. Tapahtuma ei saa aiheuttaa roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle.
  3. Mahdollisista öljy- ja polttoainevuodoista sekä muista ympäristöhaittoja aiheuttaneista poikkeustilanteista tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle raportti. Suuremmista vahingoista tulee ilmoittaa tarvittaessa pelastuslaitokselle.

 

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2022

Sainiontien tiekunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien teknisen lautakunnan päätöksen 39§/20.4.2022 mukaista yksityistieavustusten jakamista vuonna 2022. Tekninen lautakunta päätti ottaa asian käsiteltäväkseen, tutkia oikaisuvaatimuksen ja hylätä oikaisuvaatimuksen. Tarkemmat perustelut löytyvät teknisen lautakunnan pöytäkirjasta.

 

PUOLIMATKAN ALUEEN KATUSUUNNITTELU

Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa teknisen johtajan kilpailuttamaan katusuunnitelman laatimisen kansallisena hankintana seuraavalta alueelta: Lasitehtaantie-Orrontie+Pajatien liittymä+Tekkalantie liikenneympyrään asti, optiona Tekkalantien liikenneympyrä.

 

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN KILPAILUTUS

Humppilan kunnan sähkönmyyntisopimus Energia Myynti Suomi Oy:n kanssa päättyy 31.12.2022. Humppilan kunnalla on yhteistyösopimus Veni Energia Oy:n kanssa, joka hoitaa kilpailutuksen. Sähkönmyyntitoimittaja on kilpailutettava uudelleen 1.1.2023 alkaen ja Veni Energia Oy pyytää valtuutusta kilpailutuksen valmistelua varten.

Tekninen lautakunta valtuutti Veni Energia Oy:n toimimaan asiantuntijana energianhankinnassa, kaupankäynnissä, energiaseurannassa ja energialaskutuksessa. Valtuutus on määräaikainen ja voimassa 31.12.2024 asti + optio 1.1.2025 – 31.12.2026. Mahdollisen option käyttämisestä tulee päättää 30.6.2024 mennessä. Valtuutus on mahdollista päättää välittömästi kirjallisella ilmoituksella. Valtuutus päättyy viimeistään silloin, kun Humppilan kunnan sopimus Veni Energia Oy:n kanssa päättyy.

 

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN URHEILUKENTÄN HUOLTORAKENNUSTA

Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja on tehnyt valtuustoaloitteen 16.2.2022 urheilukentän huoltorakennusta koskien. Valtuustoaloitteessa mm. esitetään, että huoltorakennuksen toteuttaminen otetaan uudelleen valmisteluun siten, että aiemmin tehtyjen tilatarve-esityksien perusteella suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa käyttötarpeisiin sopiva huoltorakennus.

Tekninen lautakunta päätti antaa kunnanhallituksen seuraavan vastauksen: Tekninen osasto on toteuttanut edellisen huoltorakennusta koskevan valtuustoaloitteen yhteydessä mm. urheiluseuroille, yhdistyksille, kouluille ja varhaiskasvatukselle kyselyn, jonka pohjalta saatuja tietoja käytettiin tarveselvityksen valmistelussa. Myös kuntalaisille ja kesäasukkaille varattiin mahdollisuus osallistua kyselyyn. Aiemmin tehdyn tarveselvityksen tilaohjelma on suppeampi kuin 16.2.2022 valtuustoaloitteessa on esitetty, joten on tarkoituksenmukaista, että hanke otetaan uudelleen valmisteluun ja tarkennetaan tilaohjelmaa ja kustannusarviota. Hankesuunnittelu toteutetaan vuoden 2022 aikana ja hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin varaudutaan teknisen lautakunnan tulevan vuoden talousarvioehdotuksessa.

 

UPM-KYMMENE OYJ:N METSÄNHAKKUUSOPIMUS

Kunnanhallitus on kokouksessaan 96§/2.5.2022 käsitellyt kiinteistöllä Humppilan meijeri 103-402-61-3 sijaitsevien teollisuustonttien myymistä Petsamontien itäpuolelta ja päättänyt hyväksyä niistä tehdyn ostotarjouksen.

Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa teknisen johtajan ja puheenjohtajan neuvottelemaan toimenpiteistä Humppilan kunnan ja UPM-Kymmene Oyj:n välisen metsänhakkuusopimuksen mukaisen sopimussuhteen jatkamisen edellytyksistä sopimuspuolen kanssa yhteistyössä käytävin neuvotteluin.

 

MAANRAKENNUSTYÖT MARKKU LAURILAN KONETYÖURAKKASOPIMUSTEN TARKISTAMINEN

Humppilan kunnalla ja Maanrakennustyöt Markku Laurilalla on 31.12.2022 asti voimassa oleva konetyöurakkasopimus koskien kaivinkonetöitä, tienvarsien niittoa, viheralueiden niittoa ja niittotyötä erillistilauksena. Maanrakennustyöt Markku Laurila on toimittanut tekniselle lautakunnalle kirjallisen ehdotuksen sopimuksen väliaikaisesti muuttamisesta.

Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan Maanrakennustyöt Markku Laurilan edustajan kanssa sopimuksen väliaikaisesta muuttamisesta voimassa olevalle sopimuskaudelle koskien sopimusehtojen mukaisten sopimushintojen tarkistamisesta siten, että korotus on enintään 15 %.

 

MUUT ASIAT

- keskusteltiin Venäjänlammin laiturin ja lastenaltaan rajauksen toteutusaikataulusta