Ajankohtaista

12.05.2022

Kunnanhallituksen päätökset 2.5.2022


VUODEN 2022 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKEMINEN

Määräaikaan mennessä yhdistysavustushakemuksia saapui 17 kappaletta. Haettava kokonaissumma näissä yhdistysavustushakemuksissa oli välillä 300€ - 3000€, yhteensä 16 950€. Tälle vuodelle avustuksiin on budjetoitu 10 000 euroa. Tältä kustannuspaikalta myönnettiin 2000 euroa SPR:lle Ukrainan avustamiseen.

Kunnanhallitus päätti myöntää yhdistysavustukset liitteen mukaisesti. 

Liitteen voit lukea pöytäkirjasta.

OIKAISUVAATIMUS KIINTEISTÖN 103-403-2-228, OS. ASEMANTIE 6, OSTAMINEN YHDELLÄ EUROLLA

Humppilan kunnanhallituksen 14.3.2022 kokouksen 59 §:n päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen tutkimisen edellytykset täyttyvät, pöytäkirjassa otetaan yksilöidysti kantaa oikaisuvaatimuksessa esitettyihin väitteisiin päätöksenteon laillisuusvirheistä.

Kun oikaisuvaatimus otetaan tutkittavaksi, viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos voidaan todeta, että päätöksessä ei ole oikaisuvaatimuksessa väitettyjä laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäistä päätöstä voidaan muuttaa tai päätös voidaan kumota kokonaan tai osaksi. Kun päätös on kumottu, asia voidaan palauttaa ensi asteen päätöksentekoviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen ja totesi, ettei päätöksenteossa ole tapahtunut oikaisuvaatimuksessa esitettyjä laillisuusvirheitä.

Oikaisuvaatimuksen perustelut ja niihin annetut vastaukset voit lukea pöytäkirjasta.

VALTUUSTOALOITE YÖMAJAN JA TURVAKODIN PERUSTAMISESTA 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että
 1.) se antaa elämänlaatulautakunnan esittämän vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
 2.) se toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Vastauksen voit lukea pöytäkirjasta.

ESITYS PRO YSITIE RY:N HALLITUKSEEN 

Kunnanhallitus päätti esittää Kari Aholaa Pro Ysitie ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

1-3/2022 OSAVUOSIKATSAUS

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi talousarvion toteutumisen 1. vuosineljännekseltä 2022.

LOUNAIS-HÄMEEN MUSIIKKIPÄIVÄT RY:N JA HUMPPILAN KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS

Lounais-Hämeen Musiikkipäivät ry on esittänyt Humppilan kunnalle yhteistyösopimusta koskien kesän 2022 tapahtumia, ja Humppilan kunnan osallisuutta tapahtumajärjestäjänä ja että Humppilan kunta tulisi muiden Lounais-Hämeen kuntien tapaan tukemaan vuonna 2022 musiikkipäiviä. Yhteistyön myötä musiikkipäivät järjestää kuluvan vuoden aikana Humppilassa vähintään kaksi konserttia. Tuen määrä vuonna 2022 on 2000 euroa. Lisäksi kunta tulee naapurikuntien tapaan musiikkipäivien yhteisöjäseneksi vuodeksi 2022 yhteisöjäsenen vuosimaksun hinnalla 50 euroa.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä sopimuksen vuoden 2022 osalta, 2000 euroa, ja liittyä tapahtuman yhteisöjäseneksi hintaan 50 euroa/vuosi. 

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION VÄYLÄVERKON INVESTOINTIOHJELMAAN VUOSILLE 2023–2030

Väylävirasto pyytää 2.5.2022 mennessä lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030. Vuosittain julkaistava ensimmäinen investointiohjelma 2022-2029 valmistui joulukuussa 2021. Väylävirasto pyytää avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä investointiohjelmasta lausuntoja, jonka kautta erilaiset vaikutukset ja tieto tulee näkyväksi. Viimeksi Humppilan kunta on lausunut investointiohjelmasta 9/2021.

Kunnanhallitus päätti antaa lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmaan vuosille 2023-2030.

Lausunnon voit lukea pöytäkirjasta.

OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA OS. PETSAMONTIE

Sami Kakko, Forssan Lava ja Huolto Oy / Humppilan Metalli Oy on tehnyt Humppilan kunnalle 50 000 euron ostotarjouksen n. 1,54 ha:n määräalasta Petsamontien länsipuolelta, kiinteistöstä 103-402-61-3 (Humppilan meijeri). 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Sami Kakkon ostotarjouksen.

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KHALL 7.2.2022 § 25

Humppilan kunnanhallitukselle on 14.4.2022 saapunut Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta lausuntopyyntö koskien kunnanhallituksen 7.2.2022 tekemää päätöstä 'Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 352 §/13.12.2021'. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa valituksen johdosta antamaan lausunnon ja liittämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista.

Kunnanhallitus päätti antaa lausunnon hallinto-oikeudelle ja merkitä välipäätöksen tietoonsa saaduksi.

Lausunnon ja välipäätöksen voit lukea pöytäkirjasta.

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Jyri Sarkkinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävästään 11.6.2022 lukien. Valtuusto on 27.4.2022 kokouksessaan merkinnyt tiedoksi kunnanjohtajan irtisanoutumisen ja päättänyt kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä. Valtuusto on päättänyt samalla, että se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.

Kunnanhallitus päätti
 1.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan.
 2.) nimetä haastattelutyöryhmäksi kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajiston sekä hallintojohtajan.
 3.) julistaa viran haettavaksi ajalla 4.5.2022 - 24.5.2022 Kuntarekryn kautta.
 4.) että tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijapalveluita rekrytointiprosessissa.