Ajankohtaista

03.05.2022

Teknisen lautakunnan päätökset 20.4.2022


PÄÄTÖS HALLINTOPAKKOHAKEMUKSEEN KOSKIEN ILMATAR HUMPPILA-URJALA OY:N TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖLUVAN TARPEEN HARKINTAA

Useat yksityishenkilöt sekä Humppila-Urjalan asuinympäristöyhdistys ry ovat toimittaneet Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen hakemuksen, joka koskee Ilmatar Humppila-Urjala Oy:n tuulivoimahankkeen ympäristöluvan tarpeen harkintaa. Aluehallintovirasto on siirtänyt asian Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsiteltäväksi. ELY-keskus on siirtänyt hakemuksen edelleen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille käsiteltäväksi.

 

Tekninen lautakunta päätti hylätä hallintopakkohakemuksen aiheettomana ja kehottaa Ilmatar Humppila-Urjala Oy:tä hakemaan ympäristölupaa Humppilan kunnassa kiinteistöllä 103-406-1-327 sijaitsevalle tuulivoimalalle T1. Päätös kokonaisuudessaan löytyy kokouksen pöytäkirjasta.

 

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN URHEILUKENTÄN HUOLTORAKENNUSTA

Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja on tehnyt valtuustoaloitteen 16.2.2022 urheilukentän huoltorakennusta koskien. Valtuustoaloitteessa mm. esitetään, että huoltorakennuksen toteuttaminen otetaan uudelleen valmisteluun siten, että aiemmin tehtyjen tilatarve-esityksien perusteella suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa käyttötarpeisiin sopiva huoltorakennus. Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle.

 

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2022

Tekninen lautakunta hyväksyi yksityistieavustukset maksettavaksi avustusehdot täyttäville kunnille. Avustukset maksetaan 31.5.2022. Lautakunta päätti, että päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden rekisteritietoja ja/tai hakemusten liiteasiakirjoja on täydennettävä. Mahdollisuus tietojen päivittämiseen on 27.5.2022 asti.

 

VITIKAN URHEILUAUTOILIJAT RY:N HAKEMUS ORRONTIEN JA YRITYSTIE 4 SULKEMISEKSI 29.5.2022

Vitikan urheiluautoilijat ry haki lupaa Orrontien ja Yritystie 4 sulkemiseksi 29.5.2022 Telakonesrallisprint -kilpailun vuoksi. Tekninen lautakunta päätti, että Orrontiellä rajoitetaan moottoriajoneuvojen kulkua seuraavasti:

  1. Orrontielle asetetaan väliaikaiset tiesulut klo 7-19 väliseksi ajaksi
  2. ennen väliaikaista tiesulkua asetetaan ennakkoilmoitus, jonka korkeus tien pinnasta on vähintään 1,0m ja sivuetäisyys tien pinnan reunasta vähintään 0,5m
  3. edellä mainittu ennakkoilmoitus asennetaan kaksi viikkoa ennen tapahtuman järjestämistä
  4. väliaikaisten tiesulkujen kohdalla on vähintään yksi liikenteenohjaaja.

Tämän lisäksi lautakunta päätti, että hakija vastaa mahdollisten viranomaisilmoitusten ja -lupien hakemisesta tapahtumaa varten. Järjestäjän tulee nimetä liikennejärjestelyistä vastaava henkilö, jolla on Tieturva 2 -koulutus.

 

INVESTOINTILUVAT

Tekninen lautakunta päätti myöntää investointiluvat seuraaviin hankkeisiin:

- Rysän perusparannuksen suunnittelutehtävät ja toteuttaminen

- kunnanviraston sadevesijärjestelmän uusiminen

- viemärilaitoksen vuosisuunnitelman mukaiset investoinnit

 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA TAMMELAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEKSI

Tammelan kunta pyysi Humppilan kunnalta lausuntoa luonnoksesta Tammelan kunnan rakennusjärjestykseksi. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: Humppilan kunnalla ei ole huomautettavaa luonnoksesta Tammelan kunnan rakennusjärjestykseksi.

 

VÄESTÖTIETOJEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Seudullisessa rakennusvalvonnassa on tapahtunut henkilöstömuutoksia. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää myöntää laajan väestötietojen käyttöoikeuden ja lakkauttaa väestötietojen käyttöoikeuden henkilöstömuutosten edellyttämällä tavalla. Tarkemmat tiedot löytyvät pöytäkirjasta.

 

TALVIKUNNOSSAPITOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Tekninen lautakunta päätti

  1. merkitä tietoonsa määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset (3 kappaletta) ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon.
  2. valita talvikunnossapidon urakoitsijat kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavasti:

    - radan eteläpuoli: R. Rautava Oy

    - radan pohjoispuoli: R. Rautava Oy

3. oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat hankesopimukset.

 

MUUT ASIAT

- keskusteltiin Talvisen mökin kunnossapidosta

- keskusteltiin Koskirannantien viemäröintisuunnitelman laatimisesta

- tuotiin tiedoksi, että Asemantie/Sepontie ja Kätöntie/Asemantie risteyksessä hulevesikaivo tulvii

- keskusteltiin, että viemäröintisuunnittelussa tulee huomioida mahdollisuus viettoviemärin rakentamiseen