Ajankohtaista

02.03.2022

Kunnanhallituksen päätökset 21.2.2022


KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2022 

Humppilan kunta on työllistänyt kesäisin nuoria kunnan eri yksiköihin. Nuoret työskentelevät kaksi viikkoa (10 työpäivää). Päivittäinen työaika on 5 tuntia. Talousarviossa on varattuna tälle vuodelle rahoitusta yhteensä 6 380 euroa kesänuorten työllistämiseen.

Kunnanhallitus päätti, että kesänuoret palkataan kuntaan eri tehtäviin neljäksitoista (14) kalenteripäiväksi, kymmeneksi varsinaiseksi työpäiväksi viiden (5) tunnin työajalle. Palkattavat nuoret voivat olla syntyneitä vuosina 2004-2007. Palkkaus on 300 € koko jaksolta. Paikat on haettava 25.3.2022 mennessä sähköisen KuntaRekry -järjestelmän kautta. Kesänuoret valitaan hakemusten perusteella ja ensisijaisesti valitaan nuoria, jotka eivät ole työskennelleet aiemmin kunnan kesätöissä.

TUEN MAKSAMINEN YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE HUMPPILALAISEN KESÄNUOREN PALKKAAMISESTA 2022 

Yritysten tarjoamat kesätyöpaikat ovat tärkeässä roolissa nuorten työllistämisessä. Yrityksille maksettu tuki koululaisen työllistämisestä on ollut hyvä järjestelmä, jolla on saatu muutama kesätyöpaikka yrityksiin aiempina vuosina ja työllistettyä muutama humppilalainen nuori. Yritys on vastannut nuoren palkkaamisesta normaaliin tapaan ja saanut laskua ja nuoren palkkakuittia vastaan tukirahan syksyllä. 

Kunnanhallitus päätti, että yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille maksetaan humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta tukiraha seuraavin ehdoin: kesätyötuki työnantajalle on suuruudeltaan 50 % nuoren palkkauskustannuksista tai enintään 250 euroa. Tuki koskee vuosina 2004-2007 syntyneitä humppilalaisia nuoria. Nuori palkataan kesätöihin vähintään kahdeksi viikoksi ja työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Yritys tai yhdistys hyväksyttää kunnassa nuorta koskevan tuen 27.5.2022 mennessä. Samaa nuorta tuetaan vain kerran kesässä, ts. mikäli nuori on ollut myös Humppilan kunnan kesänuorena, ei hänestä makseta tukea. Yritys laskuttaa tukirahat kunnalta nuoren palkkakuittia ja laskua vastaan syyskuun 2022 loppuun mennessä. Tuki ei koske yrittäjien eikä yhdistyksen päättävässä asemassa olevien omaa tai lähisukulaisen lasta.

TYÖTURVALLISUUSLAIN MUKAINEN ILMOITUS

Kunnanhallitus totesi asian loppuun käsitellyksi.

KUNTALAISALOITE PRIDE-LIPUTUKSESTA

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta ei liputa Helsinki Pride -viikon aikana sateenkaarilipuilla.

JÄSENEN NIMEÄMINEN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN SEURANTARYHMÄÄN

Kunnanhallitus on nimennyt seurantaryhmään Jyri Sarkkisen ja Aira Suikin. Aira Suikki ei toimi meneillään olevalla valtuustokaudella enää luottamushenkilönä, joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi jäsen.

Kunnanhallitus päätti nimetä seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmään Erkki Ojasen.

HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MYÖNTÄMINEN SIVISTYSJOHTAJA-REHTORILLE JA HALLINTOJOHTAJALLE SEKÄ PALKKOJEN TARKISTAMINEN

Kunnanhallitus päätti, että 1.) sivistysjohtaja-rehtorille myönnetään henkilökohtaista lisää 300 euroa työsuorituksen arvioinnin perusteella takautuvasti 1.1.2022 lähtien ja 2.) hallintojohtajan tehtäväkohtaista palkkaa nostetaan 200 euroa ja lisäksi hallintojohtajalle myönnetään 200 euroa henkilökohtaista lisää takautuvasti 1.1.2022 lähtien.

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT

Kunnanhallitus päätti myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa ajalle 3.3.- 8.3.2022. 

KAUPPILAN ALUEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN  

Kauppilan perinnetila on tuulahdus menneestä. Tilalla sijaitsee päärakennus, navetta, aitta ja tuulimylly. Tila toimii nykyään kaikille avoimena talonpoikaismiljöönä, jossa voi käydä tutustumassa menneen ajan nostalgiaan. Tila toimii myös juhlien viettopaikkana sekä tapahtumien järjestämispaikkana.

Humppilan kunta osti Kauppilan rakennukset ja vähän tonttimaata 1.6.1978. Kunta omistaa edelleen rakennukset ja tonttimaat. 

Kauppilan aluetta halutaan kehittää ja tätä varten on suunnitelmissa perustaa työryhmä. Työryhmään tulee nimetä jäsenet.

Kunnanhallitus päätti nimetä työryhmään Markku Niinisen, Minna Aution, Kari Aholan, Anssi Lepistön, Juha Laaksosen ja Mari Honkosen. Työryhmää voidaan täydentää muilla jäsenillä. Kunnanhallitus päätti lisäksi, että työryhmään kuuluminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta kokouspalkkiota.

ATERIAPALVELUN JA -KULJETUKSEN PALVELUSOPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖ

Humppilan kunnalla on voimassaoleva palvelusopimus ateriapalvelun ja -kuljetuksen hankinnasta Loimijoen kuntapalvelut Oy:n kanssa. Ateriapalvelu ja -kuljetus on kilpailutettu keväällä 2019. Palvelusopimus on päättymässä 31.5.2022. Perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on oikeus yhteen 2 vuoden mittaiseen jatkokauteen eli optioon ajalla 1.6.2022-31.5.2024. Tilaajan tulee ilmoittaa optiokauden käyttämisestä viimeistään 3 kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN KOKOUKSEEN

Seuraava Eteva kuntayhtymän yhtiökokous pidetään 25.2.2022. Jokaiseen kokoukseen tulee valita erikseen kokousedustaja ja tälle varaedustaja. Edellisessä kokouksessa Humppilan kunnan edustaja oli Marita Ketola ja varaedustaja Reijo Syrjälä.

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kokousedustajaksi Marita Ketolan ja varaedustajaksi Reijo Syrjälän. 

OMAILMOITUS SAIRAUSPOISSAOLOISSA

Omalla ilmoituksella sairauspoissaoloissa tarkoitetaan sellaista menettelyä, jossa työntekijä voi olla lyhytaikaisen sairauden takia pois töistä omalla ilmoituksellaan ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnan esimiehillä on oikeus myöntää viiden päivän sairausloma työntekijälle omailmoituksella.