Ajankohtaista

15.02.2022

Kunnanhallituksen päätökset 7.2.2022


OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 352 §/13.12.2021

Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen laillisuusvirheiden puuttuessa. Kunnanhallitus on 13.12.2021 352 §:ssä päätösvaltaisena toimielimenä kuntalain mukaisesti valinnut FSHKY:n yhtymäkokousedustajat eikä päätöksen syntymisessä ole tapahtunut laillisuusvirheitä. 

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 8.12.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

FORSSAN SEUDUN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI SEKÄ IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN TARVITSEMIEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI JA KEHITTÄMISEKSI VUOSILLE 2021–2024

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) säädetään viidennessä pykälässä kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden sekä omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Suunnitelmassa tulee määritellä myös ne tarvittavat ja riittävät voimavarat, joita vaaditaan sen toteuttamiseksi käytännössä. Suunnitelman tulee painottaa kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman tulee olla myös osa kuntien strategista suunnittelua ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain. Suunnitelman hyväksyjänä toimivat kunnanvaltuustot.

Forssan seudulla ko. lain mukainen yhteinen suunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran siten, että se oli voimassa puolentoista valtuustokauden ajan 2015–2020.

Kuntien vanhusneuvostoilta on pyydetty lausuntoja suunnitelmaehdotuksesta.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on omalta osaltaan käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 25.5.2021 § 5. 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se omalta osaltaan hyväksyy Forssan seudun suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2021–2024.

TYÖTURVALLISUUSLAIN MUKAINEN ILMOITUS

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS

Humppilan kunnan sopimus koulu- ja esiopetuskuljetuksista sekä palveluliikenteestä on päättymässä 31.7.2022. Edellinen kilpailutus tehtiin 2017 ja kilpailutuksen mukaiset sopimus- ja optiovuodet (3 + 2) on käytetty loppuun. Kuljetusten kokonaiskustannus ylittää kilpailutusrajan.

Kunnanhallitus päätti 1.) valtuuttaa hallintojohtajan ja sivistysjohtaja-rehtorin valmistelemaan kilpailutusasiakirjat, 2.) lähettää asian sivistyslautakunnan päätettäväksi, 3.) että kunnan sisällä tapahtuva tilauspohjainen palveluliikenne 2 kertaa viikossa lisätään osaksi koulukuljetusten kilpailutusta edellisen sopimuksen mukaisesti ja 4.) että palveluliikenne välillä Humppila-Forssa-Humppila kerran viikossa lisätään osaksi koulukuljetusten kilpailutusta. 

EDUSTAJA HYVINVOINTITYÖN JA -JOHTAMISEN YHDYSPINTATYÖHÖN

Ennen vuoden vaihdetta aloitettu työ yhdyspintatoimintojen äärellä jatkuu. Jotta kuntalaisten palvelut ovat toimivia myös järjestämisvastuiden muutosten jälkeen, on palvelu-/asiakokonaisuuksia työstettävä ja kehitettävä alueella yhdessä. Työn etenemiseksi pyydetään, että kunta osoittaa organisaation viranhaltijoista / työntekijöistä edustajan hyvinvointityön ja -johtamisen yhdyspintoja valmistelevaan työryhmään (eli hyte-yhdyspintatyöryhmään). 

Työryhmän valmisteltavana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (mukaan lukien ehkäisevä päihdetyö) ja hyvinvointijohtamiseen kuuluvat kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden hyte-toimijoiden väliset yhteistyörakenteet, toimintamallit jne. Niihin kuuluvat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) §:ssä 6 ja 7 mainitut ja niihin muussa erityislainsäädännössä liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Työryhmä ei tee lopullisia päätöksiä, mutta on keskeisessä roolissa valmistelemalla kokonaisuuksia päätöksenteosta vastaavien (toimielinten) käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päätti nimetä hallintojohtaja Susanna Hokkasen hyvinvointityön ja                  -johtamisen yhdyspintoja valmistelevaan työryhmään.  

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTON LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN PASSIIVISEN INFRAN MÄÄRITELMÄT JA SOVELTUVUUS -SELVITYSTÄ 

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa koskien Passiivisen infran määritelmät ja soveltuvuus yhteiskäyttöön -selvitystä. 

Kunnanhallitus päätti antaa Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavan lausunnon koskien Passiivisen infran määritelmät ja soveltuvuus yhteiskäyttöön -selvitystä: 

Kunta ei anna lausuntoa viestintäverkkojen tarpeiden osalta.
Yhteisrakentaminen, yhteiskäyttö vai yhteinen investointi -osion osalta määritelmät ovat selkeät. 

Passiivi-infran komponenttien ja niiden soveltuvuuden yhteiskäyttöön -osion osalta johtoteiden ja reittien soveltuvuudessa yhteiskäyttöön tulee huomioida tilavaraukset, luotettavan sijaintitietodatan tuottaminen sekä tarvittava tiedonsiirto käyttäjien välillä. Vesihuollon kaivojen soveltuvuudesta yhteiskäyttöön lausutaan, että vesihuollon kaivot eivät sovellu yhteiskäyttöön taulukon 5 mukaisesti. Laitetilojen osalta on huomioitava, että pumppaamojen ohjauskeskuksien soveltuminen yhteiskäyttöön on tarkasteltava tapauskohtaisesti. 

Muiden rakenteiden, rakennelmien, rakennusten ja niiden osien osalta tulee tarkentaa siten, että pääasiassa vesihuollon rakenteet, rakennelmat, rakennukset ja niiden osat eivät sovellu yhteiskäyttöön. 

Muilta osin lausutaan, että määritelmät ovat selkeät ja kunnalla ei ole huomautettavaa yhteiskäyttöön soveltuvuuden osalta.

Liikenne- ja viestintäviraston raportin voit lukea tästä. 

SISÄISEN TARKASTUKSEN SUORITTAJAN NIMEÄMINEN

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. 

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. 

Humppilan kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle. 

Kunnanhallitus päätti nimetä Reija Kaarion ja Tanja Leinosen sisäisiksi tarkastajiksi. 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN SIIRTO KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLE

Vuoden 2023 alusta lukien Kanta-Hämeen kuntien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. 

Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 1.) antaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle liitteen mukaisen selvityksen, 2.) esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Humppilan kunnalta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ja 3.) varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä.
Liitteen voit lukea tästä.