Ajankohtaista

26.01.2022

Kunnanhallituksen päätökset 17.1.2022


KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2022

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennalta ilmoitettu.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään valittua kunnanhallituksen jäsentä.
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana kunnantalolla tai hyväksymällä sähköpostin liitteenä lähetetty pöytäkirja. Tällöin tarkastus tapahtuu vastaamalla sähköpostitse pöytäkirjanpitäjälle tai hänen sijaiselleen. Vastausviestissä tulee ilmetä, hyväksyykö pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjan muutoksitta sekä pöytäkirjantarkastajan nimi ja päivämäärä. Sähköisen tarkastuksen lisäksi pöytäkirja allekirjoitetaan kunnanhallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä.
Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla. 

KUNNANVALTUUSTON TULEVIEN KOKOUSTEN PÄIVÄMÄÄRÄT

Määritetään valtuuston kokousten päivämäärät ajalle 1.1.2022-30.6.2022. Kesäkuun kunnanhallituksen kokouksessa määritetään kunnanvaltuuston kokoukset ajalle 1.7.2022- 31.12.2022.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuuston kokoukset pidetään keskiviikkona 16.2.2022, 30.3.2022, 18.5.2022 ja 15.6.2022.

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Kunnanhallitus päätti, että Forssan seudulliselle rakennusvalvontayksikölle annetaan teknisen lautakunnan esittämä lausunto.
Lausunnon voit lukea pöytäkirjasta

VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Humppilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–24 taloussuunnitelman. 

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN 

Kunnanhallitus päätti valita Jokiläänin kansalaisopiston ohjausryhmään sivistysjohtaja Anssi Lepistön ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Markus Seurasen sekä varajäseniksi Marika Holstikon ja Johanna Valtasen. 

LAINAN MYÖNTÄMINEN ASUNTO OY HUMPPILAN KAARTOKALLIOLLE JA ASUNTO OY HUMPPILAN KALLIOPUISTOLLE

Humppilan kunta on päättänyt 6.4.2020 lainata Asunto Oy Humppilan Kaartokalliolle 44 000 € ja Asunto Oy Humppilan Kalliopuistolle 10 000 €. Asunto Oy Humppilan Kaartokallio lyhentää lainaa vakuutuskorvauksella heti, kun korvaus tulee asunto-osakeyhtiön tilille ja lopuille lainoille laaditaan takaisinmaksuohjelma.

Taloyhtiön taloudellinen tilanne on edelleen haastava. Taloyhtiön hallitus on ehdottanut kunnalle päätöksen mukaista lainan takaisinmaksujärjestelyä. Kunnan taloushallinto on valmistellut maksusuunnitelman 20 vuoden laina-ajalle. 

Kunnanhallitus päätti, että Kaartokallio maksaa kunnalle 10 000 € heti ja jäljellejäävä 34 000 € jaetaan 20 v maksuajalle ilman korkoa tasalyhenteisensä. 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KUNNAN JA HYVINVOINTIALUEEN VÄLISEN SIIRTYMÄKAUDEN VUOKRASOPIMUKSEN VUOKRAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ VUOSINA 2023-2026

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

Kunnanhallitus päätti esittää, että ylläpitovuokran tulisi määräytyä vähintään toteutuneiden/todellisten kustannusten mukaisesti eikä pelkästään vain indeksikorotukseen sidottuna ja että teknisen arvon määrityksessä tulisi huomioida kohtuullistaminen, mikäli tekninen arvo muodostuu kohtuuttoman pieneksi yleiseen tasoon verrattuna.
Humppilan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa asetuksesta.

PALKATTOMAT VAPAAT 2022

Kunnan työntekijöillä, erityisesti sijaisilla tai vasta vähän aikaa työskennelleillä vakituisilla, voi olla halukkuutta/tarvetta pitää vapaata, vaikka lomia ei olisi vielä kertynyt. 

Talousarvio on laadittu kireäksi, eikä liikkumavaraa ole. Kaikki mahdollinen säästö on tervetullutta. Henkilöstö on pitänyt palkattomia vapaita hyvin. 

Kunnanhallitus päätti 1) että henkilöstön pitämistä palkattomista vapaista maksetaan yksi palkallinen vapaapäivä viittä palkatonta vapaata kohti. Viisi palkatonta vapaapäivää tulee kerätä vuoden 2022 aikana. 2) Että lauantai ja sunnuntai myönnetään palkallisena, jos työntekijä/viranhaltija anoo palkatonta vapaata kokonaisen työviikon maanantaista perjantaihin tai, jos työntekijä/viranhaltija anoo palkatonta vapaata perjantain ja seuraavan maanantain. Työntekijän/viranhaltijan kuukausipalkasta vähennetään vain palkattomaksi anottujen työpäivien ajalta kertyvä palkkasumma. 3) Edellyttää etteivät edellä mainitut vapaapäivät aiheuta henkilöstökulujen, kuten lomapalkkavelan tai sijaiskustannusten, nousua toisaalla ja että vapaiden pitäminen sovitaan esimiehen kanssa järjestettäväksi siten, että poissaolosta on työnteolle mahdollisimman vähän haittaa.  

TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Kunnanhallitus päätti myöntää Susanna Hokkaselle käyttöoikeudet kunnan tileihin ja poistaa Matias Penttisen käyttöoikeudet kunnan tileihin. 

KUNTATODISTUSOHJELMAN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN KUNTARAHOITUKSELLE

Kunnalla on Kuntarahoituksen kanssa limiitillinen kuntatodistusohjelma. Oikeudet kuntatodistuskauppojen tekemiseen ovat olleet kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja pääkirjanpitäjällä. Henkilöiden vaihtuessa oikeudet tulee päivittää pankin järjestelmiin.

Kunnanhallitus päätti muuttaa kuntatodistuskauppojen tekemisen yhteystiedot siten, että 1) oikeus myönnetään hallintojohtaja Susanna Hokkaselle, 2) oikeus myönnetään pääkirjanpitäjä Sari Rannalle, 3) oikeus poistetaan vs. hallintojohtaja Matias Penttiseltä ja eläkkeelle jääneeltä pääkirjanpitäjä Sirpa Heinäsmäeltä ja 4) oikeus säilytetään ennallaan Jyri Sarkkisella.

HALLINTOJOHTAJA SUSANNA HOKKASEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Kunnanhallitus myönsi Susanna Hokkaselle nimenkirjoitusoikeuden.

OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 352 §/13.12.2021

Humppilan kunnanhallitus on saanut 28.12.2021 (lähetetty 28.12. kirjaamoon, josta eteenpäin 29.12.) oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 352 §/13.12.2021. Päätös koskee edustajien nimeämistä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

Kunnanhallitus päätti jättää asian tutkimatta, koska päätös johon haetaan oikaisua, koskee vain täytäntöönpanoa. 

Kunnanvaltuusto on päättänyt 26.8.2021 § 61 FSHKY:n yhtymäkokouksen Humppilan kunnan edustajiksi Reetta Räsäsen (kesk.), Reija Kaarion (sdp.) ja Tanja Leinosen (kok.). Päätöksestä ei ole tehty kunnallisvalitusta hallinto-oikeuteen valitusajan kuluessa. Kunnanhallitus on täytäntöönpannut päätöksen ja päättänyt nimetä yhtymäkokouksen edustajiksi valtuuston valitsemat henkilöt.

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUDEN TASAUKSEN VAHVISTAMISEKSI KUNNILLE VUONNA 2022

Valtiovarainministeriö on tehnyt 30.12.2021 päätöksen kuntien valtionosuuksista ja valtionosuuksien tasauksesta vuodelle 2022. Valtionosuuskertymä on 51 787 euroa alempi, kuin mihin vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varauduttiin.

Kunnanhallitus päätti merkitä valtionosuuspäätöksen tietoonsa saaduksi.

JÄSENTEN NIMEÄMINEN TYÖLLISYYDENHOIDON OHJAUSRYHMÄÄN

Kunnanhallitus päätti nimetä työllisyydenhoidon ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi hallintojohtaja Susanna Hokkasen ja varajäseneksi työpajavastaava Jaana Löyttymäen. 

TYÖTURVALLISUUSLAIN MUKAINEN ILMOITUS

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN HEHTAARIN ESITYS

Kunnanhallitus päätti, että neuvotteluita jatketaan Humppilan Kaukolämpö Oy:n hallituksen ja Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin kanssa kunnanhallituksen päätöksen                         356 §/13.12.2021 mukaisesti. 

Kunnanhallitus edellyttää, että Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaari hoitaa itse kaikki velvoitteensa Humppilan Kaukolämpö Oy:lle.