Ajankohtaista

09.12.2021

Kunnanhallituksen päätökset 29.11.2021


PUOLIMATKAN ASEMAKAAVA

Puolimatkan asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ajalla 31.5. – 2.7.2021. Määräaikaan mennessä saapui 3 lausuntoa (Hämeen ELY-keskus, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunginmuseo). Asemakaavan ehdotusvaiheen viranomaistyöneuvottelu pidettiin 7.10.2021.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Puolimatkan asemakaavan hyväksymistä.

VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022-2024 TALOUSSUUNNITELMA 

Vuoden 2022 talousarvion toimintakulut ovat 15 576 420 euroa. Nousua edellisen vuoden talousarvioon on 3,7 % eli 562 730 euroa. Investointien määrä on 1 793 600 euroa ja rahoituskulujen määrä 78 650 euroa. 

Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 343 560 euroa ylijäämäinen. Poistojen osuus on 345 850 euroa, joten tilikauden tulos on poistojen sekä varausten ja rahastojen muutosten jälkeen 40 euroa ylijäämäinen.  

Käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain. 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä ja esittää, että käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä ja investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

MARKKINOINTITYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanvaltuutetuille järjestettiin strategiaseminaari 12.11.2021, jossa nousi esille tarve lisätä, kehittää ja terävöittää kunnan markkinointia. Markkinoinnin suunnittelussa voitaisiin pohtia mm., mikä lisää Humppilan houkuttelevuutta ja tunnettuutta sekä miten sosiaalisen median käyttöä markkinoinnissa voidaan parhaiten hyödyntää.

Kunnanhallitus päätti valita markkinointityöryhmään Markus Seurasen, Kari Aholan, Kimmo Remeksen, Juha Laaksosen, Virpi Hautalan ja Marcia Partasen. Tämän lisäksi työryhmään osallistuu kunnan edustaja sekä edustaja nuorisovaltuustosta. Työryhmää voidaan täydentää muilla jäsenillä. 

Kunnanhallitus päätti, että työryhmään kuuluminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta kokouspalkkiota. 

VAALILAUTAKUNNAN JA -TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN MAAKUNTAVAALEIHIN 2022

Maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022. 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 §).

Kunnanhallitus päätti valita vuonna 2022 toimitettavien vaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi: Ritva Savolainen (kesk.) (puheenjohtaja), Marja Niittymäki (SDP) (vpj), Kari Laaksonen (kok.), Aila Suikkanen (SDP), Hannu Leppäkoski (vihr.) ja varajäseniksi: Tarja Heikkilä (kesk.), Heikki Uusi-Kämppä (kesk.), Sami Mustajärvi (kesk.), Anja Syrjälä (SDP), Maaret Thynell (SDP).

Vaalitoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi: Aira Suikki (ps.) (puheenjohtaja), Rauha Puustinen (kok.), Toivo Koskinen (SDP) (vpj) ja varajäseniksi: Sinikka Koskinen (SDP), Jorma Savolainen (kesk.), Eeva Nurmi (kesk.).

VALTUUSTOALOITE YÖMAJAN JA TURVAKODIN PERUSTAMISESTA

Valtuutettu Pekka Niinikoski teki valtuustoaloitteen yömajan perustamisesta kuntayhteistyönä ja nopealla aikataululla sekä turvakodin perustamisesta seutukunnallemme Humppilan kunnassa valtuuston kokouksessa 10.11.2021.

Kunnanhallitus lähetti valtuustoaloitteen elämänlaatulautakunnan valmisteltavaksi.

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KAAVOITUS- JA RAKENTAMISLAIKSI

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonaan ympäristöministeriölle, että se ei näe rakennuslain muuttamista esitetyn kaltaisena perusteltuna.
Esittelytekstin voit lukea pöytäkirjasta.

ITSEOIKAISU TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 25.10.2021 § 119 LAUSUNTO HÄMEEN ELY-KESKUKSELLE TUULIVOIMAHANKETTA KOSKEVASTA HALLINTOPAKKOHAKEMUKSESTA

Kunnanhallitus päätti antaa Hämeen ELY-keskukselle lausunnon.
Lausunnon voit lukea pöytäkirjasta. 

VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTÖ

Asia jätettiin pöydälle.

LAINANOTTOVALTUUDET VUODELLE 2022

Kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää lainan tai tilapäisluoton ottamisesta kunnalle kunnanvaltuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa sekä päättää lainan tai tilapäislainan korkoehtojen muutoksista.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se antaa valtuudet kunnanhallitukselle enintään 1 000 000 euron talousarviolainojen ja enintään 3 000 000 euron tilapäislainojen ottamiseen vuonna 2022.