Ajankohtaista

26.11.2021

Kunnanhallituksen päätökset 15.11.2021


HÄMEEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLTOSTRATEGIATYÖN OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN HÄMEEN HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLTOSTRATEGIA 2030 -LUONNOSTA

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyön ohjausryhmä on pyytänyt lausuntoa Humppilan kunnalta, Humppilan kunnan ympäristönsuojelulta sekä Humppilan kunnan viemärilaitokselta koskien Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 -luonnosta. 

Kunnanhallitus päätti antaa Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyön ohjausryhmälle lausunnon koskien Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 -luonnosta. Lausunnon voit lukea pöytäkirjasta.

HÄMEEN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN LÄNTISEN SUOMEN VESIHUOLTOSTRATEGIA 2050 -LUONNOSTA

Hämeen ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Humppilan kunnalta ja Humppilan kunnan viemärilaitokselta koskien Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -luonnosta sekä vuoteen 2030 ulottuvaa toimenpideohjelmaluonnosta. 

Kunnanhallitus päätti antaa Hämeen ELY-keskukselle lausunnon koskien Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -luonnosta sekä vuoteen 2030 ulottuvaa toimenpideluonnosta.
Lausunnon voit lukea pöytäkirjasta.

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS

Kunnanhallitus päätti hyväksyä maanvuokrasopimuksen kunnan ja maanomistajan välille ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen Humppilan kunnan puolesta. 

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS 

Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat ylläpitävät yhdessä Jokiläänin kansalaisopistoa. Opisto järjestää opetusta kuntien alueella yhteensä yli 4000 tuntia vuodessa. Opisto käyttää noin 40 opetustilaa em. kunnissa. 

Nykyisin voimassa oleva Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus on allekirjoitettu Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän kuntien kesken vuonna 1999. 

Sopimukseen on aiemmin päivitetty rehtoripalveluiden muutos. Niitä ei enää osteta Forssan kaupungilta, vaan opistolla on oma 50 % työaikaa tekevä rehtori. Koska sopimus on n. 20 vuoden takaa, on todettu, että on tarpeellista päivittää se tarvittavilta osin, mm. opetustiloista perittävien vuokrien ja hallintoon liittyvien asioiden osalta. Sopimuksen päivitystä on valmisteltu kevään ja kesän aikana. Siitä neuvoteltiin ylläpitäjäkuntien kesken 10.6.2021. Neuvotteluissa päädyttiin yksimielisesti esittämään päivitettyä sopimusta hyväksyttäväksi. 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Humppilan kunnan puolesta Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen siten, että se tulee voimaan 1.1.2022 alkaen. 

KIRJASTOPALVELUKOKONAISUUDEN OSTAMINEN FORSSAN KAUPUNGILTA

Kunnanhallitus merkitsi kirjastopalveluiden yhteistyösopimuksen Humppilan kunnan ja Forssan kaupungin välillä tiedoksi saaduksi.  

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

PYKÄLÄN 300/1.11.2021 TARKASTAMINEN 

Edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa (1.11.2021) toisena pöytäkirjan tarkastajana toimi Tuomo Haaksi, joka oli esteellinen pykälän 300 käsittelyssä ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Kokous ei valinnut pykälän ajalle toista pöytäkirjan tarkastajaa, joten pykälä tulee tarkastaa seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. 

Kunnanhallitus hyväksyi pöytäkirjan pykälän 300/1.11.2021 osalta. 

KANTA-HÄMEEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS 1.1.2022 ALKAEN

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimuksen liitteineen. 

MUISTAMISOHJEEN PÄIVITTÄMINEN 

Kunnan nykyinen muistamisohje on vuodelta 2019. Muistamisohjetta on päivitetty ja stilisoitu ymmärrettävämpään muotoon, mutta itse muistamisen käytänteitä ei ole juurikaan muutettu. Ohje on kirjoitettu selkeämmin luettavaan muotoon. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä uudistetun muistamisohjeen seuraavin muutoksin: kohdassa 1. Työntekijöiden muistaminen: Korjataan kohta kukkien tulee sisältyä lahjan yhteishintaan niin, että lahjan arvo ei sisällä kukkien hintaa ja lisätään kohtaan 5. Luottamushenkilöiden muistaminen: Luottamustehtävän tulee kestää 10 vuotta ennen muistamista.

KUNNANVIRASTON KIINNIOLO JOULUNA JA UUTENA VUOTENA

Kunnanvirasto on aiempina vuosina suljettu joulun ja uuden vuoden ajaksi. 

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto on kiinni joulun ja uudenvuoden aikaan välillä 22.12.2021 - 9.1.2022. 

VALTUUSTOALOITTEET OSALLISTAVASTA BUDJETOINNISTA SEKÄ ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HANKKIMISESTA

Valtuutettu Tiia Räsänen teki valtuustoaloitteet ilmalämpöpumppujen tai muun sisäilmaa jäähdyttävän ratkaisun tarpeesta ja hankinnasta päiväkoti Päivänpaisteeseen sekä osallistavan budjetoinnin sekä tulevaisuusverstastyöskentelyn käyttöönotosta Humppilan kunnassa valtuuston kokouksessa 20.10.2021. 

Kunnanhallitus lähetti osallistavaa budjetointia koskevan valtuustoaloitteen yleishallinnon valmisteltavaksi ja ilmalämpöpumppujen hankintaa koskevan valtuustoaloitteen teknisen hallinnon valmisteltavaksi. 

VALTUUSTOALOITE YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on ollut kommenttikierroksella vanhusneuvostossa, nuorisovaltuustossa ja yhteistyötoimikunnassa. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Humppilan kuntaan uudistetun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

LAUSUNTOPYYNTÖ LHKK:N TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt omistajakuntien lausuntoa koskien koulutuskuntayhtymän talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaehdotusta 2023-2024. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnalla ei ole huomautettavaa LHKK:n taloussuunnitelmaehdotuksesta. 

VAALILAUTAKUNNAN JA -TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN MAAKUNTAVAALEIHIN 2022

Asia jätettiin pöydälle. 

TALOUSARVIOVALMISTELU 2022

Keskushallinto yhdistelee lautakuntien ehdotukset talousarvioksi ja -suunnitelmaksi. Jos toimielimet eivät ole pysyneet annetuissa kehyksissä tai jos toiminnan ja talouden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet kehyksen antamisesta, kunnanjohtaja valmistelee tasapainotusehdotuksen kunnanhallitukselle. 

Lautakuntien esitysten jälkeen koko kunnan talousarvio olisi muodostunut alijäämäiseksi
- 574 337 €. Tämän johdosta on tehty tasapainottavia toimenpiteitä ja päädytty + 25 480 € ylijäämäiseen talousarvioesitykseen.

Virallinen talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesitykset vuodelle 23-24 tulevat seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 29.11.2021 ja sieltä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 8.12.2021.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi saaduksi tämänhetkisen talousarvioesitystilanteen ja kävi lähetekeskustelun talousarvioesityksestä. 

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN FSHKY:N YHTYMÄKOKOUKSEEN

Kunnanhallitus päätti valita Reetta Räsäsen (kesk.), Tanja Leinosen (kok.) ja Reija Kaarion (sdp.) FSHKY:n yhtymäkokoukseen.