Ajankohtaista

09.11.2021

Kunnanhallituksen päätökset 1.11.2021


KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN 

Kunnanhallitus valitsi kunnanhallituksen edustajaksi sivistyslautakuntaan Tanja Leinosen, elämänlaatulautakuntaan Virpi Hautalan ja tekniseen lautakuntaan Markku Niinisen. 

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRITTÄMINEN VUOSILLE 2022 JA 2023

Humppilan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2012-2014 21 %, 21,5 % vuosina 2015-2016 ja 22 % vuosina 2017-2021.

Kunnan vuoden 2022 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen tuloveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan tuloveroa arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella kertyvän ensi vuonna 6 817 000 euroa, yhteisöveroa 463 000 euroa ja kiinteistöveroa 595 000 euroa. Yhteensä 7 875 000 euroa. 

Vuoden 2021 verotulojen kokonaiskertymäksi on talousarviossa arvioitu 7 752 000 euroa. Tähän verrattuna verotulot tulisivat siis nousemaan noin 120 000 euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksien puolestaan arvioidaan kasvavan n. 150 000 euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen arvioidaan nousevan merkittävästi.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuosien 2022 ja 2023 yleiseksi tuloveroprosentiksi 22 prosenttia. 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRITTÄMINEN VUOSILLE 2022 JA 2023

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. 

Humppilan kunnan kiinteistöprosentit vuonna 2021 ovat olleet seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30 %, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 %, voimalaitoksen veroprosentti 3.1 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0 %.

Kiinteistöveron tuotto vuonna 2020 oli 561 452 € (2019; 601 534 €).          

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 ja 2023 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30 %, vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi 0,55 %, muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,30 %, rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,00 %, voimalaitosten veroprosentiksi 3,10 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0 %.

OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 261 §/27.9.2021

Humppilan kunnanhallitus on saanut 8.10.2021 (oikaisuvaatimusta täydennetty 10.10.2021 ja 14.10.2021) oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 261 §/ 27.9.2021. Päätös koskee edustajien nimeämistä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

Kunnanhallitus päätti, että laillisuusvirheiden puuttumisen vuoksi, Humppilan kunnanhallitus hylkää Perussuomalaisten Humppilan valtuustoryhmän tekemän oikaisuvaatimuksen.  

ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN KUNNAN KOTISIVUILLA

Kunnanhallitus päätti, että toimielinten esityslistat korvataan kunnan verkkosivuilla kokousten pöytäkirjoilla heti pöytäkirjojen julkaisun jälkeen ja toimielinten pöytäkirjat ovat kunnan verkkosivuilla nähtävillä kokousta seuraavan kokonaisen vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen niitä voi tarkastella pyynnöstä kunnantalolla. 

VAALILAUTAKUNNAN JA -TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN MAAKUNTAVAALEIHIN 2022

Asia jätettiin pöydälle. 

HANKINTAOHJEEN PÄIVITTÄMINEN

Humppilan kunnan hankintaohje on viimeksi päivitetty 16.10.2017. Voimassa oleva hankintaohje ottaa epäselvästi kantaa moniin raja-arvoihin ja toimivallan rajoihin. Uudistettu hankintaohje pyrkii selventämään erityisesti näitä rajoja. 

Kunnanhallitus päätti lähettää hankintaohjeen Humppilan yrittäjille sekä Forssan Yrityskehitys Oy:öön lausuntokierrokselle.

OSAVUOSIKATSAUS 3/2021

Kunnanhallitus merkitsi osavuosikatsauksen 3/2021 tietoonsa saaduksi. 

HÄMEEN LIITON VUODEN 2022 TALOUSARVIOTA JA VUOSIEN 2022-2024 TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA LAUSUNTO

Hämeen liitto on pyytänyt jä­sen­kun­nil­taan lausuntoa liiton vuoden 2022 ta­lous­ar­viosta ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja ta­lous­suun­ni­tel­mas­ta. 

Kunnanhallitus päätti antaa Hämeen liitolle seuraavan lausunnon:

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksissa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat oikeanlaisia.
 
Hämeen liiton tulee aktiivisesti etsiä toimenpiteitä jäsenkuntien maksuosuuksien pienentämiseksi tulevina vuosina 

HUMPPILAN KUNNAN OMISTAJAOHJAUS KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN POISTOSUUNNITELMASTA

Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksena Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon:

 1. ennen poistosuunnitelman hyväksymistä suunnitelma rakennusten jatkokäyttömahdollisuuksista kaikkien rakennusten osalta on oltava valmis ja suunnittelussa tulee huomioida seuraavaa: koko hyvinvointialue ja sen tulevat toiminnot sekä Ahveniston alueen mahdollisuudet Assi-sairaalaa laajempana hyvinvointikeskittymänä

2. kuntakentän vakiintunut tapa tarkastella tilapäisesti tyhjilleen jäävien tilojen tasearvoja - aikataulu jatkokäytön realistiselle arvioinnille tulee siirtää lähemmäksi uuden sairaalan valmistumista

 3. sairaanhoitopiiri tekee omistamiensa maa-alueiden arvotarkastelun ja hyödyntää mahdollisen arvonkorotuksen poistoasian ratkaisemisessa.

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että asian merkittävyyden johdosta poistosuunnitelmasta tulisi päättää sairaanhoitopiirin valtuustossa hallituksen sijasta.

LAUSUNTO HÄMEEN ELY-KESKUKSELLE TUULIVOIMAHANKETTA KOSKEVASTA HALLINTOPAKKOHAKEMUKSESTA     

Kunnanhallitus päätti antaa Hämeen ELY-keskukselle seuraavan lausunnon: 

Tuulivoimapuiston aiheuttamia ympäristöhaittoja ja vaikutuksia on tarkasteltu jo laajasti YVA-menettelyssä sekä tuulivoimaosayleiskaavan valmistelussa. Osayleiskaava on suunniteltu siten, että kaavamääräysten mukaan toimittaessa voimalat eivät tarvitse erillistä ympäristölupaa. Osayleiskaavaa saa myös kaavamääräyksen mukaisesti käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Rakenteilla olevat voimalat on katsottu rakennuslupavaiheessa kaavan mukaisiksi. Tuulivoimaloiden roottorityyppi on vaihdettu MRL 150 e §:n mukaisella rakennustarkastajan aloituskokouksessa antamalla suostumuksella. Uuden roottorityypin aiheuttamista melu- ja välkehaitoista on esitetty mallinnukset, joiden perusteella tuulivoimaloista ei aiheudu ennalta arvioiden kohtuutonta haittaa naapureille.  Rakennuslupavaiheessa voimaloille on myös kaavamääräysten mukaisesti laadittu turvallisuusselvitykset sekä pyydetty pelastusviranomaisen lausunto.  

Humppilan tekninen lautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt selvitykset ovat riittävät ja tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Selvitysten perusteella tuulivoimaloiden toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu sellaista haittaa, minkä perusteella hankkeelta tulisi vaatia ympäristölupaa. Hanke on Humppilan tuulivoimaosayleiskaavan määräysten mukainen. Ympäristöhaitat on huomioitu tarvittavissa määrin jo kaavaa laadittaessa, eikä näin ollen erilliselle ympäristöluvalle ole tarvetta.