Ajankohtaista

05.11.2021

Teknisen lautakunnan päätöksiä 25.10.2021


Teknisen lautakunnan päätöksiä 25.10.2021

LAUSUNTO HÄMEEN ELY-KESKUKSELLE TUULIVOIMAHANKETTA KOSKEVASTA HALLINTOPAKKOHAKEMUKSESTA
Hämeen ELY-keskus on pyytänyt 29.9.2021 päivätyllä kirjeellä Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa koskien 14.9.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettua ja aluehallintoviraston Hämeen ELY-keskukselle siirtämää ympäristönsuojelulain (527/2014) 186 §:n mukaista hallintopakkohakemusta. Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen määräyksen antamista ympäristöluvan hakemiseksi Ilmatar Humppila-Urjala Oy:n tuulivoimahankkeelle. Erityisesti pyydetään lausuntoa kunnan alueelle sijoittuvien tuulivoimaloiden aiheuttamasta mahdollisesta naapuruussuhdelain mukaisesta kohtuuttomasta rasituksesta ja voimaloiden ympäristöluvanvaraisuudesta.

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa Hämeen ELY-keskukselle lausunnon. Lausunto kokonaisuudessaan löytyy pöytäkirjasta.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOKAUDEN TAVOITTEET VUODELLE 2022
Tekninen lautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaiset talousarviokauden tavoitteet vuodelle 2022.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS JA INVESTOINNIT VUODELLE 2022
Tekninen lautakunta päätti hyväksyä talousarvion ja investointisuunnitelman vuodelle 2022 sekä esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion ja investointisuunnitelman seuraavin muutoksin: katuvalaistuksen määrärahaksi muutetaan 24 150 e ja investointeihin muutetaan Wenäjän jääkiekkokaukalon uusiminen -hankinnan nimeksi Venäjän liikuntapaikan perusparantaminen sekä tarkennetaan hankinnan sisältöä.

VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTÖ
Lautakunta päätti nimetä vanhusneuvostoon edustajaksi Reetta Räsäsen.

KANKAANTIE-VENÄJÄNKARTANO -ALUEEN JÄTEVESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN KILPAILUTUS
Tekninen lautakunta päätti kilpailutuksesta seuraavasti: Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja valintaperusteena on edullisin hinta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja toimitetaan kirjallisesti 10.12.2021 klo 15 mennessä. Tarjoukset pyydetään kilpailutusasiakirjojen piirustuksen n:ro 103 mukaiselta alueelta.

URHEILUKENTÄN HOITOSOPIMUKSEN OPTIOKAUDEN 2022-2023 KÄYTTÄMINEN
Lautakunta päätti käyttää sopimuksen mukaisen option vuoden 2022 osalta perusteena urheilukentän nykyisen hoitotason säilyttäminen.

METSÄNHOITOSUUNNITELMAN 2021-2031 HYVÄKSYMINEN
Tekninen lautakunta päätti hyväksyä metsänhoitosuunnitelmaluonnoksen 2021-2030 ja pyytää tarjouksen metsänhoitosuunnitelman mukaisista vuosien 2021-2022 metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien alueita 6, 7, 8.1, 8.2, 10, 12.1, 13.1, 14.1, 16, 34, 35, 36 ja 47.

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS
Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen tehtäväksi kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa nimeämänsä henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta maanvuokrasopimuksen.

MUUT ASIAT
- keskusteltiin pururadan kunnostamisesta sekä yleisesti harjualueen kunnosta
- keskusteltiin palaneen rivitalon rakentamisen aikataulusta
- keskusteltiin ELY-keskuksen avustusmahdollisuudesta koskien viemäriylivuotojen hallintaa
- keskusteltiin kunnan sivujen tonttikartan päivittämisestä vapaiden tonttien osalta