Ajankohtaista

05.10.2021

Kunnanhallituksen päätökset 27.9.2021


TÄYTTÖLUPA SIVISTYSTOIMEEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Humppilan kunnalle erityisavustuksen. Erityisavustus on suuruudeltaan 26 000 euroa (95%). Avustuksen omarahoitusosuus on minimissään 1300 euroa.

Valtion erityisavustus on myönnetty hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 2021-2022.

Myönnetyllä avustuksella on tarkoitus palkata hakemuksen mukaisesti kouluohjaaja Kirkonkulman yhtenäiskouluun. Kustannukset ovat yhteensä n. 27 300 euroa.

Kunnanhallitus myönsi sivistysjohtaja-rehtorille täyttöluvan kouluohjaajan palkkaamiseksi valtion erityisavustuksella. 

HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESIHUOLLON VALMIUS- JA VARAUTUMISSUUNNITELMAN 2021 – HYVÄKSYMINEN 

Kunnanhallitus hyväksyi Humppilan kunnan jätevesihuollon valmius- ja varautumissuunnitelman. 

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

ePASSIN KÄYTTÖÖNOTTO HUMPPILAN KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE 

Työntekijöille tarjottavat työsuhde-edut muodostavat yhä tärkeämmän osan rekrytoinnista ja työssä jaksamisesta nykyisessä työelämässä. 

ePassi tarjoaa palvelun, jossa yhdistyvät laajasti liikunta, kulttuuri ja hyvinvointipalvelut. ePassin kustannukset perustuvat kuukausittaiseen palvelumaksuun sekä työntekijöiden ePassi-tilille ladattavaan, vuosittaiseen käyttösummaan. Humppilan kunnalle ePassi muodostaisi 9200 € vuosittaisen kustannuksen 100€/henkilö/vuosi maksulla. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ePassin tarjouksen 1.1.2022 alkaen, määrittää ePassiin työntekijäkohtaiseksi eurorajaksi 100 €/vuosi ja valtuuttaa vs. hallintojohtajan valmistelemaan ePassin käyttöönottoa.

PÄIHDEOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 

Työterveyden yhteistyön tuloksena Terveystalo pyysi kuntaa päivittämään päihdeohjelman vastaamaan 2020-luvun tarpeita. 

Työpaikan päihdeohjelma on asiakirja, jossa kuvataan tavoitteet, menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot työpaikan ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Ohjelman tavoitteena on päihdehaitaton työpaikka ja se toimii toimintaa ohjaavana apuvälineenä ja siten myös johtamisen tukena.

Kunnanhallitus hyväksyi Humppilan kunnan päihdeohjelman ja sen käyttöönoton Humppilan kunnassa.  

KORVAAVAN TYÖN MALLIN HYVÄKSYMINEN 

Humppilan kunnassa ei ole aiemmin ollut käytössä Korvaavan työn mallia.

Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että estyttyään tapaturman tai sairauden vuoksi tekemästä vakiintunutta tai työsopimuksen mukaisia ”tavallisia töitään” henkilö kykenee terveyttään vaarantamatta tekemään väliaikaisesti jotakin muuta työtä omalle työnantajalleen. Korvaavaan työhön on luettu myös koulutuksen saaminen. 

Kunnanhallitus hyväksyi Korvaavan työn mallin ja sen käyttöönoton Humppilan kunnassa. 

LIUKUVAN TYÖAJAN MUUTTAMINEN VÄLILLE KLO. 7.00 - 17.00 

Kunnanhallitus päätti muuttaa työaikaliukuman välille klo. 7.00 – 17.00.

KUNTALAISALOITE PRIDE-LIPUTUKSESTA 

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kunnanhallituksen päätöksen 177 §/7.6.2021 jälkeen kuntaan saapui kuntalaisaloite Pride-liputtamisesta.

Kunnanhallitus lähetti kuntalaisaloitteen elämänlaatulautakunnan valmisteltavaksi. 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-FORSSA-PORI                                -NEUVOTTELUKUNTAAN 

Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän neuvottelukunta on perustettu valtatien 2 liikennekäytävän kehittämistä varten vuonna 2010. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja ohjata valtatien 2 liikennekäytävän kehittämistä, koota yhteen HFP-liikennekäytävän vaikutusalueella toimivat maakuntien liitot, kunnat, kauppakamarit, ELY-keskukset, kehittämiskeskukset sekä muut keskeiset sidosryhmät. Neuvottelukunta kokoontuu yleensä kahdesti vuodessa.

Kunnanhallitus päätti valita Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen ja varajäseneksi teknisen johtajan Mari Honkosen. 

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN FSHKY:N YHTYMÄKOKOUKSEEN

Seuraava FSHKY:n yhtymäkokous pidetään joulukuussa. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnan edustajina FSHKY:n yhtymäkokouksessa jatkavat valtuuston 61 §/26.8.2021 valitsemat Reetta Räsänen (kesk.), Reija Kaario (sdp.) ja Tanja Leinonen (kok.). 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANGASNIEMEN YKSITYISTIEN TIEHOITOKUNNAN KOKOUKSIIN

Kunnanhallitus nimesi Kangasniemen yksityistien hoitokuntaan jäseneksi Vesa-Pekka Hirviojan ja varajäseneksi Erkki Ojasen. 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KULTTUURIYHDISTYS KUVIOON

Kulttuuriyhdistys Kuvio on palvelu- ja yhteistyöverkosto, joka vahvistaa jäsentensä toimintaedellytyksiä kulttuurialalla ja kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. 

Kunnanhallitus nimesi Kulttuuriyhdistys Kuvioon edustajaksi Reetta Räsäsen ja varaedustajaksi Tiia Reimanin. 

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANTA-HÄMEEN YHTEISPALVELUVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN

Hämeen TE-toimisto on pyytänyt esityksiä Kanta-Hämeen yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäseniksi ja varajäseniksi seuraavilta tahoilta: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Forssa, Jokioinen, Hausjärvi, Humppila, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä, Kela ja Hämeen TE-toimisto.

Kunnanhallitus päätti nimetä Kanta-Hämeen yhteispalveluverkoston johtoryhmään jäseneksi vs. hallintojohtaja Matias Penttisen ja varajäseneksi vastaavan työpajaohjaajan Jaana Löyttymäen. 

LAUSUNTOPYYNTÖ LOUNAIS-HÄMEEN TALOUSALUEEN KUNTAYHTEISTYÖN TEHOSTAMISESTA 

Forssan kaupunginhallitus on pyytänyt Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnilta lausuntoa Forssan valtuustoaloitteeseen, joka koskee kuntayhteistyön tehostamista, luonnonvarojen tutkimukseen ja hoitoon liittyvän säätiön perustamista sekä Jokioisten kartanoalueen hoitoa. 

Kunnanhallitus päätti todeta, että lähtökohtaisesti Humppilan kunta suhtautuu myötämielisesti kuntayhteistyöhön Forssan seudun alueella. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet koskevat pääasiassa Jokioisten ja Tammelan kuntien alueella tapahtuvaa toimintaa, josta ko. kunnat päättävät itsenäisesti. 

LAUSUNTOPYYNTÖ KANTA-HÄMEEN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS JA                -SUUNNITELMA 2021-2024 -LUONNOKSESTA

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnalla ei ole huomautettavaa Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 -luonnoksesta.

VALTUUSTOALOITE YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ HUMPPILAN KUNNASSA 

Minna Autio teki valtuustoaloitteen 49 §/17.6.2021 yhdenvertaisuuden edistämisestä Humppilan kunnassa. Konkreettisena toimena valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että mikäli kunnalla ei ole laissa vaadittua yhdenvertaisuussuunnitelmaa, sellainen laadittaisiin. Kunnassa on vanhoja yhdenvertaisuussuunnitelmia, mutta 2020-luvulle niitä on vaikea päivittää. Tämän vuoksi on luonnosteltu kokonaan uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmapohja.

Kunnanhallitus päätti lähettää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vanhusneuvostoon, nuorisovaltuustoon ja yhteistyötoimikuntaan kommenttikierrokselle. 

SYKSYN KOKOUSAIKATAULUJEN MÄÄRITTÄMINEN 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen kokousaikataulut kunnanhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille. 

VALTUUSTON KOKOUSTEN STRIIMAAMINEN 

Koronapandemian aikana tuli Humppilassa vallitsevaksi käytäntö, jossa valtuuston kokouksia striimattiin YouTubeen. Kokoukset olivat nähtävänä livenä sekä kaksi seuraavaa viikkoa EU:n saavutettavuusdirektiivin sallimissa rajoissa. Kalusto, jolla striimauksia on tehty, ei täysin sovellu kyseiseen tarkoitukseen. Tämän vuoksi on syytä pohtia miten tulevaisuudessa valtuuston kokousten striimausten ja laitehankintojen suhteen edetään. 

Kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun aiheesta. 

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 

Vanhusneuvosto on kokouksessaan 11.5.2021 luonnostellut toimintasääntömuutoksen, jonka hyväksyntä kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan kuuluu kunnanhallitukselle. 

Kunnanhallitus hyväksyi uudistetun vanhusneuvoston toimintasäännön.

VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTÖ

Vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen vaikuttaa vanhusneuvoston kokoonpanoon. Kunnanhallituksen edustajaksi on kokouksessa 243 §/13.9.2021 valittu Markku Niininen.  

Kunnanhallitus päätti pyytää eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat edustajansa vanhusneuvostoon ja nimesi vanhusneuvostoon sihteeriksi vs. hallintojohtaja Matias Penttisen. 

JÄSENEHDOTUKSET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN PELASTUSLAUTAKUNTAAN 

Maakunnallisten paikkaneuvottelujen perusteella Humppilan kunta saa Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen paikat. Pelastuslautakunnan kokoonpanon valitsee Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto. 

Kunnanhallitus päätti ehdottaa Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Humppilasta pelastuslautakuntaan jäseneksi Vesa-Pekka Hirviojan ja varajäseneksi Kari Aholan.