Ajankohtaista

25.08.2021

Kunnanhallituksen päätökset 16.8.2021


KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 17.6.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

Humppilan kunnan hallintosäännön § 80 mukaan valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää puheenjohtajien toimikauden, ellei se ole valtuuston toimikausi ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää kunnanhallituksen toimikauden, joka on enintään neljä vuotta, valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edellä päätetyksi toimikaudeksi.

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudekseen 2021-2025 sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee elämänlaatulautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto asettaa tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 viisi jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan joiden tulee olla valtuutettuja.  

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa valittavien varajäsenten lukumääräksi seitsemän, valitsee vuosiksi 2021-2025 keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja seitsemän varajäsentä sekä asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee vuosiksi 2021-2025 valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN HÄMEEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

13.6.2021 pidettyjen kuntavaalien jälkeen valitaan vaalitulokseen perustuen Hämeen liittoon maakuntavaltuusto. Hämeen liiton perussopimuksen 7 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee vaalikaudeksi valtuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Edustajainkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Kunnan edustaja käyttää edustajainkokouksessa kunnan koko ääniosuutta.

Kunnanhallitus valitsi Eeva Nurmen edustajaksi Hämeen liiton edustajainkokoukseen ja Timo Nikkasen Eeva Nurmen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi. 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN

Kuntayhtymien toimielimiin valitaan kuntien valtuustojen toimikauden alkaessa uudet jäsenet.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).

Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. 

Yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.9.2021 klo. 18 alkaen. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kolme jäsentä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen, valitsee yhden jäsenen hallitukseen ja valitsee hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi jokaisesta jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuustojen jäseniä. 

Kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka yhtymäkokous valitsee. Yhtymäkokous valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää jäsenen ja varajäsenen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakuntaan huomioiden tarkastuslautakunnan vahvistettu kokoonpano. 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2021-2025 kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytännössä on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän.

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 kahdeksan (8) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLE

Suomen Kuntaliiton mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi kuntavaalien jälkeen valtuuskunnan tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Kuntaliiton valtuuskunta on päättänyt kutsua vaalipiirikohtaiset kuntapäivät koolle 14.9.2021. 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville yhden edustajan ja yhden varaedustajan.

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALITSEMINEN

Käräjäoikeuslain (581/93) 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Oikeusministeriö on päätöksellään 5.1.2009 vahvistanut Forssa-Loimaan käräjäoikeuteen valittavien lautamiesten lukumääräksi 35. Humppilan kunnasta tulee valita kaksi lautamiestä. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudeksi 2021-2025.

POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/96) 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

Humppilan kunta kuuluu Kanta-Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan, johon kuuluu yhteensä 11 jäsentä, yksi kustakin kunnasta. 

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021-2025 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.