Ajankohtaista

29.04.2021

Kunnanhallituksen päätökset 19.4.2021


LUOKANOPETTAJIEN, LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN JA KOULUOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISET TEHTÄVÄT SEKÄ HOITOVAPAAN JA OPINTOVAPAAN SIJAISUUDET

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvat seuraaviin tehtäviin ja sijaisuuksiin: luokanopettajan määräaikainen virka ajalle 10.8.2021-31.7.2023, laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen virka 10.8.2021-31.7.2023, luokanopettajan määräaikainen virka ajalle 10.8.2021-4.6.2022, kouluohjaajan määräaikainen tehtävä ajalle 10.8.2021 – 31.12.2021, maantiedon ja biologian päätoimisen tuntiopettajan hoitovapaansijaisuus ajalle 10.8.2021-4.6.2022 ja luokanopettajan opintovapaan sijaisuus ajalle 1.8.2021-31.12.2021 

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Kunnanhallitus päätti, että Päiväkoti Päivänpaisteeseen palkataan määräaikainen, kokoaikainen varhaiskasvatuksen opettaja 31.12.2021 asti.

SELVITYS KOSKIEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 187§/16.12.2020

Tekninen lautakunta keskusteli kokouksessaan 187§/16.12.2020 muissa asioissa mm. viemärilaitoksen jäteveden osuuden laskuttamista tilanteessa, jossa pientalossa tapahtuu vesivuoto vesimittarin jälkeisellä verkoston osalla. Tässä yhteydessä tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi muissa asioissa mainitut asiat ja että pientalossa vesimittarin jälkeen tapahtuneen vesivahingon osalta ei laskuteta jäteveden osuutta.

Humppilan kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu sopia sekä myöntää vapautus tai lykkäys jäteveden käyttömaksusta sekä määrätä erityisperusteinen maksu.

Viemärilaitoksen asiakkaalla on mahdollisuus hakea tekniseltä lautakunnalta jäteveden käyttömaksusta vapauttamista tai lykkäystä tai erityisperusteista maksua täyttämällä tähän tarkoitettu hakemuslomake. Hakemuslomake on saatavilla kunnanvirastolta sekä kunnan www-sivuilta. Hakemuksessa on arvioitava jäteveden osuuden m3-määrä sekä perustelut hakemukselle. Hakemukseen liitetään esim. vesivahingon kohdalla riippumaton selvitys (esim. vakuutusyhtiön dokumentti), josta käy luotettavasti ilmi arvio vuotovesimäärästä. Tarvittaessa pyydetään myös mahdollisia muita lisäselvityksiä.

Tekninen lautakunta käsittelee ja tekee erillisen valituskelpoisen päätöksen kunkin hakemuksen pohjalta. Toistaiseksi tekniselle lautakunnalle ei ole jätetty tähän liittyviä hakemuksia. 

Kunnanhallitus lähetti asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

KUNNIAMERKKIEN HAKEMINEN

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää tämän vuoden itsenäisyyspäivänä myönnettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä koskevat valtiovarainministeriön hallinnonalan esitykset viimeistään 30.4.2021 valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti hakea kunniamerkkejä seitsemälle henkilölle.

VAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN 

Asia jätettiin pöydälle.

KIINTEISTÖN ALA-PAAVOLA (103-402-4-52) MYYMINEN

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.2.2021 laittaa kiinteistön Ala-Paavola 103-402-4-52 myyntiin metsätilat.fi -palveluun. Myynti-ilmoitus metsätilat.fi -palvelussa päättyi 16.3.2021. Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta. Kohteesta jätettiin kaksi tarjousta, joista korkein oli 142 900 euroa. Tarjouksen tekijä on Kuljetus Nukari Oy. Tarjous sisälsi myös alueella olevan jo seulotun hiekan, joka oli arvioitu 7000 euron arvoiseksi. Seulottua hiekkaa on käytetty uimarannan rakentamisessa, ja se on osittain kolmannen osapuolen omistamaa. Koska kyseisellä hiekalla voi olla kunnalle käyttöä tulevana kesänä, käydyissä neuvotteluissa on päädytty esitykseen, että kunta myisi kiinteistön ilman ko. jo seulottua hiekkaa, jolloin kiinteistön lopullinen kauppahinta olisi 135 900 euroa.

Kunnanhallitus päätti äänin 4 – 3, että kiinteistöä ei myydä.   

HUMPPILAN YRI RY, AVUSTUS- SEKÄ TILAPÄISRAHOITUSHAKEMUS AJANOTTOLAITTEISTON HANKINTAAN

Humppilan Yri ry on hakenut avustusta ajanottolaitteiston hankintaan. Ajanottolaitteiston avulla voidaan urheilukentällä tehdä tilastokelpoisia tuloksia ja tämän myötä järjestää jopa kansallisia yleisurheilukilpailuja. LounaPlussa ry on puoltanut hankkeen rahoittamista siten, että hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 15 000 euroa hakurajauksen mukaisesti. Toimenpide toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä LounaPlussan kehittämisstrategian painopisteitä "Ruohonjuuren järkivihreyttä" ja "Hyvinvointia yhteisöllisyydestä". LounaPlussan tuen suuruus on yhteensä 9000€, 80% valtiolta ja 20% kunnilta LounaPlussan sääntöjen mukaan. 

Humppilan Yri ry hakee Humppilan kunnalta seuralle avustusta 5500€ (seuran oma osuus on 2000€) sekä tilapäisrahoitusta 9000€. LounaPlussa ry:n myöntämä tuki annetaan kuittia vastaan. 

Kunnanhallitus päätti myöntää Humppilan Yri ry:lle tilapäisrahoituksen, 9000 €, jonka Yri ry maksaa Humppilan kunnalle takaisin LounaPlussa ry:n tuen maksamisen jälkeen. 

ERITYISEN YHDISTYSAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN HUMPPILAN VEIKOT RY:LLE SEKÄ HUMPPILAN YRI RY:LLE 

Humppilassa toimii kaksi aktiivista urheiluseuraa Humppilan Veikot ry ja Humppilan Yri ry. Keskusteluissa seurojen aktiivitoimijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa esiin on noussut tarve toimintojen kehittämiseen sekä laitehankintoihin vuodelle 2021. Summa ei poissulje mahdollisuutta muihin avustuksiin.

Kunnanhallitus päätti myöntää Humppilan Yri ry:lle ja Humppilan Veikot ry:lle, kumpaisellekin seuralle, 2750 euron kohdentamattoman erityisavustuksen vuodelle 2021.

MAANVUOKRAUSSOPIMUS BESTPARK OY:N KANSSA

Asia jätettiin pöydälle sopimusluonnoksen viimeistelyä varten.  

KUNNAN HENKILÖSTÖN LOMAT JA YLITYÖT

Kunnanhallitus päätti, että
 1) Humppilan kunnassa liukuvan työajan ylittäviä ylitöitä voidaan tehdä ainoastaan esimiehen kirjallisella määräyksellä ja tällöin tilapäisen työmäärän tippuessa kertyneet ylityötunnit on pidettävä lähtökohtaisesti pois vapaina
 2) Nykyiset, jo kertyneet ylityötunnit on pidettävä pois vapaina ja maaliskuun loppuun mennessä kertyneistä yli 100 tunnin ylitöistä maksetaan kertaluontoisesti työntekijälle 50 tuntia pois rahana ja loput työntekijä on velvollinen pitämään pois vapaina vuoden loppuun mennessä
 3) Humppilan kunnassa kertyneet vuosilomat on pyrittävä pitämään lomakauden aikana
 4) Vuoden vaihteen jälkeen vuosilomia saa jättää säästöön maksimissaan 10 päivää ja ne on pidettävä pois viimeistään kuluvan lomamääräytymisvuoden eli maaliskuun loppuun mennessä
 5) Kunnanhallitus velvoittaa esimiehet keskustelemaan henkilöstönsä kanssa lomien käytöstä ja huolehtimaan, että lomat, myös säästössä olevat, tulevat pidetyksi. Tämän lisäksi kunnanhallitus velvoittaa esimiehet seuraamaan henkilöstön liukumia sekä ylityötunteja ja puuttumaan tarvittaessa näihin
 6) Yli 40 päivän kertyneet lomat maksetaan kertaluonteisesti työntekijälle siten, että työntekijälle jää 40 lomapäivää ja jäljelle jäävät vuosilomat velvoitetaan pitämään seuraavien kahden vuoden aikana. 

NIMEÄMISPYYNTÖ FSHKY:N VARSINAISEEN YHTYMÄKOKOUKSEEN 

Kunnanhallitus päätti nimetä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen Reetta Koskisen, Kaija Romppaisen ja Aila Suikkasen. 

JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTUKSEN TULOSTEN HYVÄKSYMINEN 

Uudenmaan ELY-keskuksen tarjouskilpailu joukkoliikenteen vuoroista on päättynyt. Kunnalta on pyydetty pikaista kuittausta hintojen hyväksymisestä, jotta Uudenmaan ELY-keskus voi tehdä asiasta hankintapäätöksen.  

Kunnanhallitus päätti hyväksyä joukkoliikenteen tarjouskilpailun tulokset.  

SEUTUKIRJASTOHANKE

Kunnanhallitus päätti nimetä Vesa-Pekka Hirviojan seutukirjastoneuvotteluihin yhdeksi Humppilan kunnan edustajaksi. 

KUNNANJOHTAJAN KEHITYSKESKUSTELU 

Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja pitivät suusanalliset esitykset käydystä kehityskeskustelusta.

Kunnanhallitus päätti viedä kunnanjohtajan kehityskeskustelun tulokset kunnanvaltuuston käsittelyyn. 

MUUT ASIAT

Kari Ahola poistui kokouksesta klo. 22.56. 

Pykälän aikana puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Timo Nikkanen.