Ajankohtaista

07.04.2021

Kunnanhallituksen päätökset 29.3.2021


KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN KOIVUNIITYN PALOVAHINGON KORVAUSESITYS

Kunnanhallitus päätti puoltaa kiinteistöyhtiön hallituksen esitystä ja hyväksyy vakuutusyhtiön esityksen uuden vastaavan rakennuksen rakentamisesta sekä nimetä Kiinteistö Oy Humppilan Koivuniityn puolesta hankkeeseen yhteyshenkilöiksi kunnan teknisen johtajan Mari Honkosen, rakennusmestari Matti Saarenmaan sekä Kiinteistö Oy Humppilan Koivuniityn hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Hirviojan. 

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 17.3.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN MUKAISTEN PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KOHDENTAMINEN 1.4.2021 LUKIEN

Kunnanhallitus päätti hyväksyä järjestelyerän kohdentamisen 1.4.2021 lukien. 

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja tilikauden 2020 tulos 561 822,10 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitaseen sekä hyväksyä toimintakertomuksen ja jättää tilit ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

VALTUUSTOALOITE AURINKOPANEELIEN HANKKIMISEKSI JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN SÄHKÖÖN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ 

Minna Autio (vihr.) on kunnanvaltuuston kokouksessa 17.2.2021 tehnyt valtuustoaloitteen koskien aurinkopaneelien hankkimista ja ympäristöystävälliseen sähköön sitoutumista Humppilan kunnan kiinteistöissä. 

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa teknisen lautakunnan valmistelemaan asiaa. 

VALTUUSTOALOITE KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN ILMOITTAMISESTA PAIKALLISLEHDESSÄ

Aira Suikki (kok.) teki 11.11.2020 valtuustoaloitteen kunnanvaltuuston kokouskutsujen ilmoittamisesta paikallislehdessä. 

Kunnanvaltuuston 17.3.2021 kokouksesta alkaen kokouskutsut ilmoitetaan Forssan Lehdessä hyvissä ajoin ennen valtuuston kokousta.

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JULKAISEMISESTA 

Pekka Niinikoski (Lainvalvojat) on tehnyt valtuustoaloitteen 11.11.2020 koskien kunnan viranhaltijapäätösten julkaisemista taannehtivasti 9.10.2019 lähtien yleisessä tietoverkossa. 

Humppilan kunnassa tällä hetkellä viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan nettisivuilla siten, että toimistosihteeri lataa ne sinne kunkin erikseen. Toimintatapa on ollut käytössä järjestelmällisesti syksystä 2020 alkaen. Asiakirjahallintajärjestelmä on tällä hetkellä tarjousvaiheessa ja se tulee käyttöön Humppilan kunnassa vuoden 2021 aikana. Tämän muutoksen jälkeen viranhaltijapäätökset julkaistaan automaattisesti järjestelmän toimesta verkkosivuilla. 

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen takautuvasti 9.10.2019 lähtien, johon tämä valtuustoaloite ottaa myös kantaa, muodostaa haasteen nykyisten henkilöstöresurssien vuoksi. Arkistojen muuttaminen digitaalisiksi tulevaisuudessa mahdollistaisi myös aiempien viranhaltijapäätösten julkaisemisen verkossa. Vain paperilla olevat, vanhat viranhaltijapäätökset ovat tällä hetkellä pyynnöstä nähtävissä kunnantalolla kunnantalon aukioloaikoina. 

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN ASIAKIRJOJEN JULKAISEMISESTA 

Pekka Niinikoski (Lainvalvojat) on tehnyt valtuustoaloitteen 11.11.2020 koskien kunnan asiakirjojen julkaisemista yleisessä tietoverkossa. 

Humppilan kunnassa valtuuston pöytäkirjoja on julkaistu kunnan nettisivuilla vuodesta 2018, kunnanhallituksen pöytäkirjoja vuodesta 2016 ja sivistys-, elämänlaatu- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjoja vuodesta 2016 alkaen. Tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen julkaiseminen aloitetaan tammikuun alusta 2021 alkaen. 

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE KESTÄVÄN KEHITYKSEN BUDJETOINNISTA JA ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 

Minna Autio (vihr.) on tehnyt valtuustoaloitteen 25.9.2019 kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista. 

Kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohdat huomioon ottava budjetointi sekä iltakoulu aiheista ovat toimia, joita on mahdollista toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Ilmastovaikutusten arviointi sekä päästövähennysten ja ilmasto-ohjelmien tekeminen ovat pidemmän aikavälin toimia, joita olisi järkevää ottaa osaksi kuntastrategiatyötä sekä uuden valtuuston työskentelyä syksystä 2021 alkaen. 

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN KOULUKULJETUSSÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA

Valtuutettu Aira Suikki on tehnyt valtuustoaloitteen Humppilan kunnan koulukuljetussäännön uudistamiseksi valtuuston kokouksessa 8.10.2020. 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan vastauksen Aira Suikin ja yhdeksän muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELYTILANNE 

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle lista valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä valtuustoaloitteiden käsittelytilannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

HUMPPILAN YRI RY, AVUSTUS- SEKÄ TILAPÄISRAHOITUSHAKEMUS AJANOTTOLAITTEISTON HANKINTAAN

Humppilan Yri ry on hakenut avustusta ajanottolaitteiston hankintaan. Ajanottolaitteiston avulla voidaan urheilukentällä tehdä tilastokelpoisia tuloksia ja tämän myötä järjestää jopa kansallisia yleisurheilukilpailuja.

Asia jätettiin pöydälle ja siitä keskustellaan sekä Humppilan Veikot ry:n, että Humppilan Yri ry:n kanssa. 

VAKUUTUSKILPAILUTUS 

Vakuutusten kilpailuttaminen on nostettu esiin mm. sisäisen valvonnan raportissa 2020, koska edellisestä kilpailutuksesta on kulunut jo vuosia. Vakuutusmeklari Söderberg & Partners oli alustavasti tutustunut Humppilan tilanteeseen jo edellisenä vuonna 2019 ja heidän käsityksensä mukaan merkittäviä vuosittaisia säästöjä oli mahdollista saavuttaa. Loppuvuodesta 2020 käynnistettiin ko. vakuutusten kilpailuttaminen. Vakuutuskilpailutuksessa on käyty läpi kaikki kunnan vakuutukset ja edullisimman tarjouksen on tehnyt nykyinen vakuuttaja Pohjola. Vuosittainen säästö on noin 17 000 €.  

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Pohjolan vakuutustarjouksen. 

INVESTOINTILUPA ASIAN- JA ASIAKIRJAHALLINTAJÄRJESTELMÄN, SEKÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN OHJELMISTOJEN HANKINTAAN

Vuoden 2021 budjetissa on varattu 25 000€ asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmän hankintaan.

Kunnanhallitus päätti myöntää investointiluvat asian- ja asiakirjahallintajärjestelmän sekä sähköisen asioinnin ohjelmistojen hankintaan budjetissa varatun summan puitteissa. 

VALTUUSTOALOITE KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISESTA HUMPPILAAN

Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja (kok.) on tehnyt kunnanvaltuuston kokouksessa 45§/9.12.2020 valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan.

Asia palautettiin valmisteluun ja teknistä lautakuntaa pyydetään perustamaan laajan edustuksen työryhmä selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja hintaa sekä yleistä kehityssuunnitelmaa harjun alueelle.