Ajankohtaista

09.03.2021

Kunnanhallituksen päätökset 1.3.2021


KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 17.2.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

SOPIMUSNEUVOTTELIJAT SEUTUKIRJASTOHANKKEESEEN 

Kirjastopalveluita seudullisesti – hankkeen ohjausryhmä pyytää Forssan kaupunkia sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntia nimeämään edustajansa seutukirjaston sopimusneuvotteluihin. 

Kunnan tulee nimetä varsinaiseen sopimusneuvottelupöytään kolme edustajaa, joista ainakin yhden tulee olla poliittinen päättäjä. Varsinaisen sopimusneuvottelupöydän lisäksi voidaan perustaa eri asiakysymyksiin keskittyviä alapöytiä, joihin kutsutaan jäseniä tarpeen mukaan, ilman erillistä nimeämistä. 

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajiksi seutukirjaston sopimusneuvotteluihin kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen, sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistön sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajan. 

KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS HUMPPILAN RIVITALOT OY:LLE

Kunnanhallitus myönsi Humppilan Rivitalot Oy:lle omavelkaisen lainantakauksen kokouksessaan 25.1.2021 (Khall 32 §). Tulkinta voimassaolevasta hallintosäännöstä on kuitenkin lainan takauksen myöntämisen suhteen moninainen. On perusteltua katsoa, että kunnanhallitus voi myöntää lainan takauksen, mutta koska periaate, jonka hallintosääntö edellyttää tulevan kunnanvaltuustolta on monitulkintainen, on perusteltua saattaa asia kunnanvaltuuston päätettäväksi. 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Humppilan Rivitalot Oy:n lainan omavelkaisen takauksen hyväksymistä. 

MAANVUOKRAUSSOPIMUS BESTPARK OY:N KANSSA

Humppilan kunnan vuoden 2021 talousarviossa Puolimatkan alueen investointeihin on varattu miljoona euroa alueen infran ja kadunrakentamiseen. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määritelty, että kohdekohtaiset investoinnit ovat sitovia, ja näin ollen koska matkaparkkihankkeessa osa investoinnista kohdentuu tontin tasaamiseen, on tämä perusteltua huomioida talousarvion ensimmäisessä muutoksessa ja varata ko. pohjatöihin 45 000 euroa. 

Valmistelussa oleva talousarviomuutos tulee kokonaisuudessaan päätöksentekoon myöhemmin keväällä. Kuitenkin, jotta Humppilan matkaparkki -hankkeen maansiirtotyöt voidaan käynnistää mahdollisimman pian, on tarpeen huomioida ko. investointimuutos jo ennen talousarviomuutosta.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kyseisen 45 000 € suuruisen investointien muutoksen ja, että siirto huomioidaan talousarvion 2021 ensimmäisessä muutoksessa. 

LUOTTOKORTTIEN MYÖNTÄMINEN JOHTORYHMÄLLE JA TYÖSSÄÄN NIITÄ TARVITSEVILLE

Asia jätettiin pöydälle ja siihen palataan lisäselvitysten kanssa tulevissa kokouksissa. 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN PALKKAAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN

Päiväkoti Päivänpaisteen pientenryhmässä on tällä hetkellä kaksi lasta enemmän kuin hoitajamitoitus antaa myöden. Tämän lisäksi ryhmässä on aloittamassa uusia lapsia maaliskuun alussa. Jotta pientenryhmässä noudatetaan varhaiskasvatuslakia, hoitajamitoituksen osalta, tulee ryhmään palkata lisää hoitohenkilökuntaa tai järjestää asia muulla tavoin lain edellyttämälle tasolle.

Tilanne voidaan korjata palkkaamalla Päiväkoti Päivänpaisteeseen perhepäivähoitaja, joka työskentelee päiväkodilla ja nimeämällä hoitajalle neljä lasta (pienten ryhmän kolmevuotta täyttäneet).

Kunnanhallitus päätti palkata perhepäivähoitajan Päiväkoti Päivänpaisteeseen 1.3.–31.7.2021 väliseksi ajaksi. 

PÄÄTÖSPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSEN MUKAISTEN HYVINVOINTIALUEIDEN PERUSTAMISEEN JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄN ESIVALMISTELUN KÄYNNISTÄMISESTÄ KANTA-HÄMEESSÄ

Hämeen liitto pyytää kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen ja toimittamaan kuntien ja kuntayhtymien päätökset tiedoksi Hämeen liiton kirjaamoon osoitteeseen hameenliitto@hame.fi 15.3.2021 mennessä.

Kunnanhallitus päätti Humppilan kunnan osalta käynnistää esivalmistelun ja hyväksyä esivalmisteluvaiheen työskentelyn ohjausmallin sekä nimetä alueelliseen valmistelutyöryhmään jäseneksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen sekä varajäseneksi vs. hallintojohtaja Matias Penttisen. 

VUODEN 2021 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKEMINEN

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa yhdistysavustukset anottaviksi 23.4.2021 mennessä. Yhdistyksen tulee lähettää hakemus kunnan neuvonnan sähköpostiin neuvonta@humppila.fi tai toimittaa hakemus suljetussa kirjekuoressa kunnanvirastoon ja kirjoittaa kuoren päälle Yhdistysavustushakemus.

Hakemuksiin tulee liittää yhdistyksen tilinumero (ilman tätä ei voida myöntää avustusta), tiedot yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista, niihin osallistuvien humppilalaisten lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden kuntalaisten määrät, lisäksi anomuksessa tulee perustella avustuksen tarve yhdistyksen toiminnalle sekä avustuksen käyttötarkoitus.

RÄYSKÄLÄ-SÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTON VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2021–2023

Räyskälä-Säätiön sääntöjen 6. kohdan mukaan Kanta-Hämeen alueeseen kuuluvilla kunnilla on kullakin mahdollisuus valita yksi jäsen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon. Sääntöjen 15. kohdan mukaan valinta on tehtävä maaliskuun loppuun mennessä ilmoittamalla kirjallisesti valittujen nimet ja osoitteet. 

Kunnanhallitus päätti valita Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon jäseneksi Timo Nikkasen.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää Hannu Mustoselle ja Kari Laaksoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen paikalta ja nimittää keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Outi Prehti-Vedenpään ja keskusvaalilautakunnan jäseneksi Pentti Kaupin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti myöntää Pentti Kaupille eron vaalilautakunnan jäsenen paikalta, valita vaalilautakunnan jäseneksi Hanne Seestien ja valita vaalilautakunnan varajäseneksi Kari Laaksosen. 

LAUSUNTOPYYNTÖ FORSSAN SEUDUN JOUKKOLIIKENNE - AIKATAULUT

Uudenmaan ELY-keskus on suunnitellut joukkoliikennettä kesästä 2021 alkaen Forssan seudulle. ELY-keskus pyytää kunnalta lausuntoa ehdotuksesta. 

Kunnanhallitus päätti todeta Uudenmaan ELY-keskukselle, että Humppilan kunta pitää annettua ehdotusta hyvänä ja toivoo lisäksi suoraa pikavuoroa valtatie 2:lle, välille Forssa - Humppilan rautatieasema. Linja-autovuorojen liittymistä junaliikenteen aikatauluihin pidetään tärkeänä.  

MUUT ASIAT

Aila Suikkanen esitti, että hallituksen kokoukseen valmistellaan asia koskien teknisen lautakunnan päätöstä 187 § / 16.12.2020. Päätös koskee pientalossa tapahtunutta vesivahinkoa.