Ajankohtaista

24.02.2021

Kunnanhallituksen päätökset 15.2.2021


KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että keskusvaalilautakunnan jäseniksi valitaan Eva Sunabacka, Hannu Mustonen (keskusvaalilautakunnan vpj) ja Kari Laaksonen. 

PYYNTÖ EDUSTAJAN NIMEÄMISESTÄ FSHKY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTYMÄKOKOUKSEEN

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Mm. yhtymäjohtajan valinta kuuluu yhtymäkokoukselle. Seuraava yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi 9.6.2021. Yhtymäjohtajan irtisanouduttua on uuden yhtymäjohtajan valinta ajankohtainen ja siksi on perusteltua pitää ylimääräinen yhtymäkokous jo ennen kesää. 

Kunnanhallitus nimesi FSHKY:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen Humppilan kunnan edustajiksi Reetta Koskisen, Kaija Romppaisen ja Aila Suikkasen. 

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2021

Humppilan kunta on työllistänyt kesäisin nuoria kunnan eri yksiköihin. Nuoret työskentelevät kaksi viikkoa (14 päivää) ja palkka tältä ajalta on ollut 250 €.

Kunnanhallitus päätti, että kesänuoret palkataan kuntaan eri tehtäviin neljäksitoista (14) kalenteripäiväksi, kymmeneksi varsinaiseksi työpäiväksi viiden (5) tunnin työajalle. Palkattavat nuoret voivat olla syntyneitä vuosina 2003 – 2006. Palkkaus on esityksen mukainen 250 € koko jaksolta. Paikat on haettava 31.3.2021 klo 15 mennessä sähköisen KuntaRekry – järjestelmän kautta. Kunta ottaa 20 nuorta, jotka valitaan hakemusten perusteella ja ensisijaisesti valitaan nuoria, jotka eivät ole työskennelleet aiemmin kunnan kesätöissä.

TUEN MAKSAMINEN HUMPPILALAISILLE YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE KESÄNUOREN PALKKAAMISESTA 2021

Yritysten tarjoamat kesätyöpaikat ovat tärkeässä roolissa nuorten työllistämisessä. Yrityksille maksettu tuki koululaisen työllistämisestä on ollut hyvä järjestelmä, jolla on saatu muutama kesätyöpaikka yrityksiin aiempina vuosina. 

Yritys on vastannut nuoren palkkaamisesta normaaliin tapaan ja saanut laskua ja nuoren palkkakuittia vastaan tukirahan syksyllä. 

Kunnanhallitus päätti, että yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille maksetaan humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta, määrärahojen puitteissa, 200 euron tukiraha seuraavin ehdoin: tuki koskee vuosina 2003 – 2006 syntyneitä humppilalaisia nuoria. Nuori palkataan kesätöihin vähintään yhdeksi kuukaudeksi vähintään 50 % työajalle normaalista työajasta. Yritys tai yhdistys hyväksyttää kunnassa nuorta koskevan tuen 25.5.2021 mennessä. Samaa nuorta tuetaan vain kerran kesässä, ts. mikäli nuori on ollut myös Humppilan kunnan kesänuorena, ei hänestä makseta tukea. Yritys laskuttaa tukirahat kunnalta nuoren palkkakuittia ja laskua vastaan syyskuun 2021 loppuun mennessä. Tuki ei koske yrittäjien eikä yhdistyksen hallituksessa toimivien omaa tai lähisukulaisen lasta.

ESITYS JÄRJESTÖJEN JA JULKISEN SEKTORIN YHTEISTYÖMALLISTA FORSSAN SEUDUN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN VAHVISTAMISEKSI 

Forssan seudun hyvinvointivaliokunta on tehnyt esityksen järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyömallista Forssan seudun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistamiseksi.  

Forssan seudun hyvinvointivaliokunta esittää, että jokaisessa Forssan seudun kunnassa päätetään seuraavista kohdista: järjestöyhdyshenkilö nimetään jokaiseen kuntaan ja kuntayhtymälle, yhdyshenkilön tehtävät määritellään kirjallisesti ja niille osoitetaan työaikaa. Säännöllisistä yhteistyömuodoista sovitaan, kehittämisyhteistyön kohdat kartoitetaan ja järjestötietoutta vahvistetaan.

Kunnanhallitus merkitsi saaneensa tiedoksi esityksen järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyömallista Forssan seudun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus nimesi kulttuurikoordinaattori Tiia Reimanin järjestöyhdyshenkilöksi. 

EDUSTAJAN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN FORSSAN YHTEISLYSEON JOHTOKUNTAAN

Kunnanhallitus päätti nimetä Forssan Yhteislyseon johtokuntaan Humppilan kunnan edustajaksi sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistön ja varajäseneksi vs. varhaiskasvatusjohtaja Anu Lyytisen.

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Kunnanhallitus päätti aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamistyön huomioiden Humppilan kunnan erityispiirteet, erityisesti haja-asutusrakentamisen. 

TÄYTTÖLUPA SIVISTYSTOIMESSA

Kunnanhallitus myönsi sivistysjohtaja-rehtorille luvan palkata henkilökohtaisen kouluohjaajan Kirkonkulman yhtenäiskouluun. 

JANNE MATTILAN MAANVUOKRASOPIMUKSEN VUOKRA-ALAN PIENENTÄMINEN

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30§/25.1.2021 päättänyt hyväksyä maanvuokraussopimuksen Bestpark Oy:n kanssa maa-alueesta, joka sijoittuu Puolimatkan alueelle. Bestpark Oy:n maanvuokrasopimuksen mukaisella alueella on tällä hetkellä voimassaoleva maanvuokrasopimus ajalle 1.5.2018 – 31.12.2022.

Voimassaolevan maanvuokrasopimuksen mukaan ’kunnalla on kuitenkin oikeus pienentää vuokra-alaa tai katkaista vuokrasuhde kesken kokonaan, mikäli kunta luovuttaa alueen tai osan siitä rakennustarkoituksiin tai muuhun tarvitsemaan käyttöön. Vuokrasuhteen muutoksesta tulee ilmoittaa vuokraajalle mahdollisimman nopeasti.’

Kunnanhallitus päätti, että Janne Mattilan maanvuokrasopimuksen vuokra-alaa pienennetään ja vuotuista vuokraa vähennetään 0,6 ha Bestpark Oy:n maanvuokrasopimuksen mukaiselta alueelta sekä katualueelta.