Ajankohtaista

15.02.2021

Kunnanhallituksen päätökset 1.2.2021


KIINTEISTÖN ALA-PAAVOLA (103-402-4-52) MYYMINEN

Humppilan kunta omistaa 28,45 ha:n tilan Ala-Paavola. Tilalla on soranottotoimintaa ja siellä on myös kallioainesta sekä puustoa. Länsi-Suomen Metsätilat Oy / Jukka Pusa on laatinut kiinteistöstä arviokirjan. Koska tilalla sijaitsee myös noin hehtaarin kokoinen vanha kaatopaikka-alue, on perusteltua rajata noin 2,4 ha myytävästä alueesta pois ja jättää se toistaiseksi kunnan omistukseen.

Länsi-Suomen metsätilat Oy hallinnoi maan johtavaa alan myyntikanavaa, metsatilat.fi -palvelua, johon tarjoukset tehdään ei-julkisina. Palvelun välityspalkkio on 3 % (+alv). Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaupan.

Kunnanhallitus päättI laittaa noin 26 ha maa-alueen (kiint. 103-402-4-52) myyntiin metsatilat.fi -palveluun ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan välityssopimuksen ko. palvelusta.

TURVAKIELTOROOLIN HYVÄKSYMINEN VTJ-YLLÄPITOJÄRJESTELMÄÄN 

Kunnat saavat käyttöönsä uuden turvakieltoroolin VTJ-ylläpitokäyttöliittymään. Turvakieltoroolin ylläpitokäyttäjällä on oikeudet nähdä ja poistaa rakennusten ja hankkeiden omistajatietoja henkilöiltä, joilla on turvakielto väestötietojärjestelmässä. 

Kunnanhallitus päättI, että seuraaville VTJ-oikeudet omaaville henkilöille annetaan oikeus käyttää VTJYPT_kuntaroolia Humppilan kunnan osalta: lupasihteeri Arja Malin, Forssan seudullinen rakennusvalvonta; ja lupasihteeri Hanna Visti, Forssan seudullinen rakennusvalvonta.

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS

Yksityiselle toimijalle myydyn Venäjän ala-asteen jääkiekkokaukalo sijaitsee Wenäjän kartanon tilalla 103-406-1-327. Jääkiekkokaukalon käytöstä ja vastuiden jakautumisesta kunnan ja maanomistajan välillä on syytä solmia erillinen maanvuokrasopimus. 

Palautettiin takaisin valmisteluun.

ASIANTUNTIJAJÄSENEN NIMEÄMINEN KANTA-HÄMEEN JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTAAN

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa 13.05.2019 ja keväällä 2021 tulee täyteen sen ensimmäinen kaksivuotinen toimintakausi. Tämän takia on valittava uusi neuvottelukunta seuraavalle kaksivuotiselle toimintakaudelle 2021–2023.

Kunnanhallitus päätti esittää järjestöneuvottelukuntaan läsnä- ja puheoikeudella Jaakko Leskistä seuraavalle kaksivuotiselle toimintakaudelle 2021–2023.

PALKATTOMAT VAPAAT 2021

Kunnan työntekijöillä, erityisesti sijaisilla tai vasta vähän aikaa työskennelleillä vakituisilla, voi olla halukkuutta/tarvetta pitää vapaata, vaikka lomia ei olisi vielä kertynyt.

Kunnanhallitus päätti 1) että henkilöstön pitämistä palkattomista vapaista maksetaan yksi palkallinen vapaapäivä viittä palkatonta vapaata kohti. Viisi palkatonta vapaapäivää tulee kerätä vuoden 2021 aikana. 2) Että lauantai ja sunnuntai myönnetään palkallisena, jos työntekijä/viranhaltija anoo palkatonta vapaata kokonaisen työviikon maanantaista perjantaihin tai, jos työntekijä/viranhaltija anoo palkatonta vapaata perjantain ja seuraavan maanantain. Työntekijän/viranhaltijan kuukausipalkasta vähennetään vain palkattomaksi anottujen työpäivien ajalta kertyvä palkkasumma. 3) Edellyttää etteivät edellä mainitut vapaapäivät aiheuta henkilöstökulujen, kuten lomapalkkavelan tai sijaiskustannusten, nousua toisaalla ja että vapaiden pitäminen sovitaan esimiehen kanssa järjestettäväksi siten, että poissaolosta on työnteolle mahdollisimman vähän haittaa.  

KANTA-HÄMEEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (MYP) JOHTORYHMÄN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus on aiemmin nimennyt K-H MYP johtoryhmän jäseneksi hallintojohtaja Susanna Hokkasen, joka on jäänyt opintovapaalle 1.2.2021 alkaen. Varajäsenenä toimii vastaava työpajaohjaaja Jaana Löyttymäki.

Kunnanhallitus päätti nimetä K-H MYP johtoryhmän jäseneksi vs. hallintojohtaja Matias Penttisen.

LOUNAPLUSSA RY:N HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

Kunnanhallitus päätti esittää Lounaplussa ry:n hallitukselle, että varsinaisena jäsenenä jatkaa vs. hallintojohtaja Matias Penttinen Susanna Hokkasen opintovapaan ajan 1.2.2021 alkaen. 

TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Kunnanhallitus päätti myöntää Jyri Sarkkiselle ja Matias Penttiselle tilinkäyttöoikeudet kunnan tileihin ja poistaa Jari Keskitalon ja Susanna Hokkasen käyttöoikeudet kunnan tileihin. 

KUNTATODISTUSOHJELMAN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN KUNTARAHOITUKSELLE

Kunnanhallitus päätti muuttaa kuntatodistuskauppojen tekemisen yhteystiedot siten, että oikeus myönnetään vs. hallintojohtaja Matias Penttiselle, oikeus poistetaan Susanna Hokkaselta ja oikeus säilytetään ennallaan Jyri Sarkkisella ja Sirpa Heinäsmäellä.

VS. HALLINTOJOHTAJA MATIAS PENTTISEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Matias Penttinen on aloittanut hallintojohtajan viransijaisena. Hän tarvitsee tehtävän hoitamiseen nimenkirjoitusoikeuden.

Kunnanhallitus myönsi Matias Penttiselle nimenkirjoitusoikeuden.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HYVINVOINTIVALIOKUNTAAN

Humppilan kunnan edustajina hyvinvointivaliokunnassa ovat toimineet Aila Suikkanen ja Susanna Hokkanen. Hyvinvointivaliokunnassa viranhaltijaedustajina toimii pääsääntöisesti seudun muista kunnista sivistysjohtajia. Myös Humppilassa olisi tarkoituksenmukaisempaa valita hyvinvointivaliokuntaan edustajaksi sivistysjohtaja-rehtori, koska siellä käsiteltävät asiat koskevat sivistystoimen toimialaa. 

Kunnanhallitus päätti nimetä Humppilan kunnan viranhaltijaedustajaksi hyvinvointivaliokuntaan Susanna Hokkasen tilalle sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistön. 

SOPIMUS KUNTARAHOITUKSEN KUNTATODISTUKSEN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Kunnanhallitus päätti ko. asiasta kokouksessaan 11.1.2021, mutta kunnanhallitus ei ollut asiassa toimivaltainen, sillä kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja antamisesta valtuuston hyväksymiä periaatteita noudattaen, mutta valtuusto päättää lainan ottamisen ja antamisen periaatteista. 

Uuden kuntatodistusohjelman perustamisesta tai olemassa olevan limiitin muutoksista on aina toimitettava Kuntarahoitukselle valtuuston päätös kuntatodistusohjelman tekemisestä tai korottamisesta. 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Kuntarahoituksen kuntatodistusten limiitti korotetaan 3 000 000 eurosta 5 000 000 euroon.

VAALILAUTAKUNNAN JA -TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUONNA 2021 PIDETTÄVIÄ KUNNALLISVAALEJA VARTEN

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.1.2021 vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenistön kokoonpanon. Vasemmistoliiton ja Vihreiden edustajat vaalilautakuntaan jäivät kuitenkin hallintojohtajan selvitettäväksi, sillä Tarja Nieminen on muuttanut pois Humppilasta ja Hannu Leppäkosken ehdokkuutta ei oltu tiedusteltu. Tiedustelun perusteella Hannu Leppäkoski ilmoitti halukkuudestaan jatkaa vaalilautakunnan jäsenenä ja Vasemmistoliitolla ei ollut nimetä ehdokasta Tarja Niemisen tilalle.

Kunnanhallitus valitsi vuonna 2021 toimitettavien vaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi: Pentti Kauppi (kok), Marja Niittymäki (SDP) (vpj), Aila Suikkanen (SDP), Hannu Leppäkoski (vihr.), Ritva Savolainen (kesk.) (puheenjohtaja) ja varajäseniksi: Jukka Rouhiainen (kesk.), Hanne Seestie (kok.), Heikki Uusi-Kämppä (kesk.), Anja Syrjälä (SDP), Maarit Thynell (SDP).

Vaalitoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi: Arja Heittola (kesk.) (puheenjohtaja), Rauha Puustinen (kok.), Toivo Koskinen (SDP) (vpj) ja varajäseniksi: Sinikka Koskinen (SDP), Jorma Savolainen (kesk.), Eeva Nurmi (kesk.).

ILMOITUS HÄMEEN KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

Seudullinen ympäristönsuojelu on toimittanut Humppilan kunnalle ilmoituksen maa-aineslupahakemuksesta. Hämeen Kuljetus Oy on toimittanut Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-aineslain 4 § mukaisen maa-aineslupahakemuksen tilalle Kangasrimmi 103-402-4-39. Hakemus koskee hiekan ja soran ottoa, muualta tuodun pilaantumattoman maa-aineksen vastaanottoa maisemointiin sekä lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Kuulutus on nähtävänä kuulutusaikana 22.1. – 1.3.2021.

Humppilan kunta omistaa kiinteistön Ala-Paavola 103-402-4-52, joka sijaitsee alle 500 m päässä alueesta. Kunnalla on mahdollisuus jättää muistutus hakemuksen johdosta. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta ei jätä muistutusta hakemuksen johdosta.

KAHDEN YLIMÄÄRÄISEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKOUKSEEN 

Seuraava seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmän kokous pidetään torstaina 4.3.2021 klo 14.00. 

Tammela ja Forssa ovat ehdottaneet, että tämä kokous olisi osallistujajoukoltaan laajempi, jokainen kunta voisi valita kaksi edustajaa omien istuvien edustajiensa lisäksi. Humppilan istuvat edustajat seurantaryhmässä ovat Aira Suikki ja Mari Honkonen. 

Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmän kokoukseen lisäedustajiksi valittiin Kari Ahola ja Marita Ketola.