Ajankohtaista

05.02.2021

Teknisen lautakunnan 20.1.2021 päätöksiä


TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

Teknisen lautakunnan tulee vuosittain määrätä laskujen hyväksyjät taloussäännön toimeenpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti. Tekninen lautakunta päätti määrätä vuoden 2021 laskujen hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin, muu sijaisuusjärjestely kunnanhallituksen päätöksen Khall 166 §/ 5.10.2020 mukaan.


TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Lautakunta on aikaisemman käytännön mukaan kokoontunut kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 18.00. Kokouskutsut on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Lautakunta päätti noudattaa aiempaa käytäntöä.


 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Hallintosäännön 145 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta päätti, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastus on suoritettava ennen julkistamista. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään, viikon kuluttua kokouksesta erikseen nimettynä aikana. 

 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

  • Ala-Paavolan ja Puistoharjun metsänhoidollisten toimenpiteiden suorittaminen
  • Teknisen sihteerin paikan täyttäminen ja nimikkeen muutos Khall 225§/14.12.2020
  • Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2021 Khall 227§/14.12.2020
  • Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemus urheilupuiston huoltorakennushankkeeseen 22.12.2020
  • Vuosiyhteenveto 2020 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaisista ilmoituksista Hämeen ELY-keskukselle 11.1.2020

Tekninen lautakunta merkitsi edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

 

ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY / LIUHALAN TILA OY

Liuhalan Tila Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 115a § mukaisen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan hakemuksen. Kyseessä on uusi eläinsuoja tilalle 103-406-1-206. Tilalle rakennetaan uusi lattiakanala, jossa on paikat 39 990 munituskanalle ja 1 620 m3:n katettu lantala. Tekninen lautakunta antoi toimituskirjan mukaisen päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä Liuhalan Tila Oy:lle tilalle 103-406-1-206 päätöksessä esitetyin lupamääräyksin.

 

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021

Tekninen lautakunnan talousarviossa on varattu yksityistieavustuksiin 15 000 euroa vuodelle 2021. Tekninen lautakunta päätti, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että avustusten hakuaika päättyy 31.3.2021. Avustushakemukset liitteineen on toimitettava määräajassa.

 

TURVAKIELTOROOLIN HYVÄKSYMINEN VTJ-YLLÄPITOKÄYTTÖLIITTYMÄÄN

Kunnat saavat käyttöönsä uuden turvakieltoroolin VTJ-ylläpitokäyttöliittymään. Turvakieltoroolin ylläpitokäyttäjällä on oikeudet nähdä ja poistaa rakennusten ja hankkeiden omistajatietoja henkilöiltä, joilla on turvakielto väestötietojärjestelmässä. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että seuraaville VTJ-oikeudet omaaville henkilöille annetaan oikeus käyttää VTJYPT_kuntaroolia Humppilan kunnan osalta:

- lupasihteeri Arja Malin, Forssan seudullinen rakennusvalvonta; ja

- lupasihteeri Hanna Visti, Forssan seudullinen rakennusvalvonta.

 

OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPIEN 2016-37, 2016-38 JA 2016-43 RAKENNUSAIKAISESTA MUUTOKSESTA 

Lautakunnan päätöksestä 170 §/18.11.2020 on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa lausuntopyynnössään 4.1.2021 teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon ja liittämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista. Tekninen lautakunta päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon. Lausunto kokonaisuudessaan löytyy pöytäkirjasta

 

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS

Kunnanhallitus on kokouksessaan 49§/20.5.2019 hyväksynyt maanvuokrasopimuksen. Maanomistaja esittää maanvuokrasopimukseen tehtäväksi seuraavat muutokset: 

  • sopimuksen tarkoitus
  • sopimuksen voimaantulo ja sitovuus sekä raukeaminen 
  • sopimuksen päättyminen          

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen; ja valtuuttaa nimeämänsä henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta maanvuokrasopimuksen.

 

KOIVISTONLAMMIN VEDENPINNANKORKEUDEN SEURANTA

Kuntalainen on pyytänyt suullisesti kunnalta toimenpiteitä Koivistonlammin vedenpinnankorkeuden saattamiseksi alempaan tasoon. Kyseessä on hallintolain mukainen hallintoasian vireilletulo. Hallintolain 16 § mukaisesti selvityspyynnöstä on käytävä ilmi, mitä asia koskee, ja siinä on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hallintoasia on tullut vireille 13.1.2021, jolloin kuntalaiselle on annettu suostumuksen suullisen selvityspyynnön vastaanottamiseen. 

Koivistonlammin vedenpintaa on seurattu v. 2017 Rakennemittaus Veikko Heiska Oy:n toimesta. Tekninen lautakunta käsitteli tutkimustuloksia kokouksessaan 23.7.2017, jolloin tekninen lautakunta valtuutti aiemman teknisen johtajan pyytämään asiasta lausunnon ELY-keskukselta ja VR:ltä. Hämeen ELY-keskuksen 5.10.2017 lausunnon mukaan peruskartoilla esitetyt korkeudet ovat monessa tapauksessa olleet melko epätarkkoja ja perustuneet mahdollisesti peruskartan mittausten yhteydessä tehtyihin suuremman virhemarginaalin hyväksymiin mittauksiin. Lausunnossa todetaan, että purkuputki voidaan avata ja tällöin vedenpinta tulee ennalta arvioiden palautumaan alkuperäiseen tasoon. Lausunnon mukaan asiaan ei tarvita Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 16.5.2018, että Liikennevirastolle (= ELY-keskus/Väylävirasto) lähetetään pyyntö purkuputken avaamisen suorittamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista, ja että rantakiinteistöjä informoidaan kirjeitse.

Tekninen lautakunta antoi 18.6.2020 tiedotteen koskien Koivistonlammia. Kesällä 2020 Uudenmaan ELY-keskus ja Destia suorittivat kaivuun tiealueella Koivistontien ja rautatien risteyskohdassa. Koekaivannon alueella ei havaittu ylivuotoputkea.

Koivistonlammi on orsivesilampi, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on kerääntynyt heikosti vettä läpäisevän kerroksen, kuten savi- tai silttikerrostuman, päälle. Kerrostuman läpi suodattuu orsivettä hitaasti varsinaiseen pohjavesimuodostumaan. Mikäli vuosittainen sade- ja sulamisvesi ei poistu haihtumalla tai muuta purkureittiä pitkin, aiheutuu tavanomaista suurempaa vedenkorkeuden muutosta. Jotta vedenkorkeus pysyy vakaana, tulee ylimääräisen veden päästä poistumaan hallittua reittiä pitkin.

Koivistonlammin ylivuotoputken pohjan korkeuden on mitattu olevan tasolla +104,96 ja haihtuminen huomioon ottaen vedenpinnan alimman korkeuden arvioidaan olevan tasolla +104,40. Humppilan Rivieran kunnostustöiden yhteydessä vedenpinnan korkeudeksi mitattiin SL-Laiturisuunnittelun toimesta +105,52 (8.5.2020).

Vesilain 5 luvun 13 § 2 momentin perusteella tien alittavan rummun kunnossapito kuuluu tienpitäjälle ja radan alittavan rummun kunnossapito radanpitäjälle. Koivistontien alittavan rummun osalta kunnossapidosta vastaa tienpitäjä eli ELY-keskus. Radan alittavan rummun osalta kunnossapidosta vastaa radanpitäjä eli Väylävirasto. Rummun alapuolisten ojien kunnossapidosta vastaavat kyseisten ojien hyödynsaajat, joita ovat ojien kuivatusalueella olevat kiinteistöt.

Kunnalla ei ole tietoa mahdollisen ylivuotoputken omistajasta tai tarkasta sijainnista. Kunta ei ole maanomistaja Koivistontien puoleisella ranta-alueella, joten kunta ei voi antaa lupaa mahdolliseen ylivuotoputkeen liittyviin kaivuu-urakoihin ko. alueella. Alueella tehtävien toimenpiteiden suunnittelu on tehtävä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten ja alueen maanomistajien kanssa.

Tekninen lautakunta päätti antaa asiassa seuraavan vastineen:

Asianomaisella on mahdollisuus suorittaa kaivuu-urakointia maanomistajan suostumuksella. Kunta ei ole maanomistaja ko. alueella. Kunta huomauttaa, että toimenpiteessä on huomioitava ympäristönsuojelumääräykset sekä pohjavedensuojelu ja tarvittaessa konsultoitava toimivaltaisia viranomaisia.

 

KAUPPILANTIEN SILLAN SULKEMINEN AJONEUVOLIIKENTEELTÄ

Kauppilantien sillalle on suoritettu yleistarkastus 12/2020. Yleistarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi Kauppilantien silta tulee sulkea ajoneuvoliikenteeltä.

Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää sulkea Kauppilantien sillan ajoneuvoliikenteeltä toistaiseksi turvallisuussyistä. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.