Ajankohtaista

01.02.2021

Kunnanhallituksen päätökset 25.1.2021


FORSSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMA 2021–2024

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen asiakirja, jonka tarkoitus on ohjata maahanmuuttajien kotouttamisen monialaista yhteistyötä sekä maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden toteutumista peruspalveluissa. Voimassa olevan Forssan seudun kotouttamisohjelman kausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Kuluneella ohjelmakaudella seudun kotoutumispalveluita on kehitetty monipuolisesti, ja seutu on noussut aktiiviseksi toimijaksi kotouttamisen valtakunnallisiin kehittämisverkostoihin.

Forssan seudun kotouttamisohjelmaa 2021–2024 on valmisteltu monialaisesti vuoden 2020 aikana. Kotouttamisohjelma sisältää kuvauksen Forssan seudun kotouttamisen arvoista ja painopisteistä, maahanmuuttajia koskevista lakisääteisistä palveluista ja kotouttamisen työnjaosta sekä seurannasta. 

Voimassa oleva kunnan kotouttamisohjelma on edellytys hallitulle kotoutumiselle sekä laskennallisten korvausten maksatukselle.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Forssan seudun kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024. 

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUDEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2021

Valtionvarainministeriö on tehnyt 30.12.2020 päätöksen kuntien valtionosuuksista ja valtionosuuksien tasauksesta vuodelle 2021. Valtionosuuskertymä on 65 488 euroa alempi, kuin mihin vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa varauduttiin.

Kunnanhallitus päätti merkitä valtionosuuspäätöksen tietoonsa saaduksi.

VAALIMAINOSTELINEEN SIJOITTAMINEN KUNTAKESKUKSEEN

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7.-13.4.2021. Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoennakkoäänestyksen alkamista.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnassa vaalien ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 31.3.2021 ja, että vaalimainosteline sijoitetaan aiemman käytännön mukaisesti kuntakeskuksessa pyörätien piennaralueelle Osuuspankin kiinteistön kohdalle.

VAALILAUTAKUNNAN JA -TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUONNA 2021 PIDETTÄVIÄ KUNNALLISVAALEJA VARTEN

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 §).

Kunnanhallitus päätti valita vuonna 2021 toimitettavien vaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi: Pentti Kauppi (kok.), Marja Niittymäki (SDP) (vpj), Tarja Nieminen (VAS), Hannu Leppäkoski (vihr.), Ritva Savolainen (kesk.) (puheenjohtaja) ja varajäseniksi: Aila Suikkanen (SDP), Jukka Rouhiainen (kesk.), Hanne Seestie (kok.), Heikki Uusi-Kämppä (kesk.), Anja Syrjälä (SDP).

Vaalitoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi: Arja Heittola (kesk.) (puheenjohtaja), Rauha Puustinen (kok.), Toivo Koskinen (SDP) (vpj) ja varajäseniksi: Sinikka Koskinen (SDP), Jorma Savolainen (kesk.), Eeva Nurmi (kesk.).

VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Humppilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–23 taloussuunnitelman. 

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY

Vuoden 2020 tilinpäätöksen valmistelu on edennyt normaalin aikataulun mukaisesti. Kunnanhallituksen on kuitenkin syytä asettaa määräajat tilinpäätöksen valmistelulle, että tilinpäätös on hallituksen käsiteltävänä huhtikuun ensimmäisessä kokouksessa.

Kunnanhallitus päätti, että toimialojen osuus tilinpäätöksestä tulee olla valmiina 12.3.2021 mennessä ja tilinpäätös kokonaisuudessaan valmiina lähetettäväksi hallitukselle 24.3.2021.

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Kuntajohtamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. On tärkeää löytää omaan kuntaan sopiva johtamisen toimintatapa, pelisäännöt, jotka voidaan kirjata johtajasopimukseksi. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja.

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille.

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. 

Kunnanhallitus keskusteli kunnanjohtajan johtajasopimuksesta kokouksessaan 30.11.2020 ja päätti tehdä johtajasopimukseen muutoksia sekä jatkaa johtajasopimuksen käsittelyä, kun muutokset on tehty. 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Humppilan kunnan ja kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen välisen johtajasopimuksen hyväksymistä pienin muutoksin. Johtajasopimukseen lisätään kunnanjohtajan viranhoidon aloituspäivä 2.11.2020 ja, että tavoite- ja arviointikeskusteluun osallistuvat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä heidän nimeämänsä kunnanhallituksen jäsen. 

MAANVUOKRAUSSOPIMUS BESTPARK OY:N KANSSA

Humppilan kunnan strategisena tavoitteena on kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen sisältäen mm. matkailun ja Lasitehtaan alueen kehittämisen. Lasitehtaan alue hyvien liikenneyhteyksien varrella tarjoaakin erinomaisen ympäristön matkailun kehittämiseen. Alkuvuoden 2021 aikana on käyty neuvotteluja BestPark Oy:n kanssa yhteistyön aloittamisesta kyseisellä alueella. BestPark Oy:n tavoitteena on rakentaa Suomeen ja ulkomaille kymmeniä matkaparkkeja lähivuosien aikana. 

Toimintamalli perustuu siihen, että kunta vuokraa yhtiölle noin 5000m2:n maa-alueen. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Kunta sitoutuu toteuttamaan vuokrattavalle määräalalle tarvittavat pohjatöiden maanrakennustyöt sekä kunnallistekniikan, jotta toiminta alueella voidaan käynnistää. Best Park Oy toteuttaa vuokrattavalla alueella vaadittavat muut investoinnit ja hankkii alueelle varsinaista liiketoimintaa harjoittavan operaattorin/yrittäjän. Toiminnan alkuvaiheessa BestPark Oy toimii operaattorina itse niin kauan, kunnes liiketoimintaa harjoittava toimija on valittu. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä maanvuokrasopimuksen siten, että vuokralainen vastaa sähköliittymän hankinnasta ja huoltorakennus sisältää saunan; valtuuttaa kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen allekirjoittamaan sopimuksen; hyväksyä, että BestPark Oy:lle vuokrattavalla alueella aloitetaan toiminnan mahdollistamiseksi tarvittavat maanrakennus- ja kunnallistekniset työt. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALUEELLISEEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMEENPANOA KOORDINOIVAAN TYÖRYHMÄÄN

Hämeen liitto on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa koordinoivaan työryhmään.

Kunnanhallitus päätti nimetä työryhmään Marita Ketolan. 

KUNNAN LAINAN OMAVELKAINEN TAKAUS HUMPPILAN RIVITALOT OY:LLE

Humppilan rivitalot Oy:lle myönnetty laina, jota kunta on ollut takaamassa, on erääntynyt 31.12.2020. Laina tulee uusia. Humppilan OP:n uuden 17 000 euron lainan vakuudeksi tarvitaan kunnan omavelkainen takaus.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kyseisen Humppilan rivitalot Oy:n lainan omavelkaisen takauksen.