Ajankohtaista

19.01.2021

Kunnanhallituksen päätökset 11.1.2021


KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 9.12.2020 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2021

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennalta ilmoitettu.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään valittua kunnanhallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana kunnantalolla. Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla. 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2021

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden III maanantaina alkaen klo 18.00.  

Esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä postitetaan niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut esityslistoineen ilman liitteitä toimitetaan myös valtuuston jäsenille sähköpostilla. 

Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että kunnanvaltuustossa, postitetaan tai tulostetaan kunnanhallituksen jäsenille vain kerran.

VALTUUSTOALOITE METSÄNHOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEKSI HUMPPILAN KUNNALLE

Minna Autio on tehnyt valtuustoaloitteen metsänhoitosuunnitelman tekemiseksi Humppilan kunnalle ja sen liittämiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin.

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan mukaisen esityksen asiasta ja päätti esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 

KUNTATODISTUSOHJELMAN JA KUNNAN TILIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN OP-RYHMÄLLE

Kunnalla on OP-ryhmän kanssa limiitillinen kuntatodistusohjelma. Oikeudet kuntatodistuskauppojen tekemiseen ovat olleet kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja pääkirjanpitäjällä. Henkilöiden vaihtuessa oikeudet tulee päivittää pankin järjestelmiin.

Kunnanhallitus päätti muuttaa OP-ryhmän kuntatodistuskauppojen tekemisen yhteystiedot siten, että oikeus myönnetään kunnanjohtaja Jyri Sarkkiselle, oikeus poistetaan Jari Keskitalolta ja oikeus säilytetään ennallaan Susanna Hokkasella ja Sirpa Heinäsmäellä.

SOPIMUS KUNTARAHOITUKSEN KUNTATODISTUKSEN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Humppilassa on tällä hetkellä Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmassa 3 000 000 euron limiitti. Kuntarahoituksen kanssa sovittu kuntatodistusohjelma toimii nopeasti ja helposti nykyjärjestelmien avulla. Korkotaso on alhainen, joten rahoitus on edullista.

Rahoituksen edullisuuden ja kunnan rahoitustarpeiden (ensi vuoden investoinnit) vuoksi Kuntarahoituksen myöntämän kuntatodistusohjelman enimmäismäärää on tarpeen nostaa.

Kunnanhallitus päätti, että Kuntarahoituksen kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta tehdyn sopimuksen nimellisarvo on enintään 5 000 000 euroa.

PUOLIMATKAN ASEMAKAAVA 

Kaavoitettava alue sijaitsee valtateiden 2 ja 9 risteyksen ja Humppilan lasitehtaan välisellä alueella. Humppilan keskusta sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä alueesta katsoen eteläsuunnalla. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 50 ha.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Humppilan kunnan kaavoituksen internet-sivulla osoitteessa https://www.humppila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankohtaiset-kaavat/.

Kunnanhallitus päätti kuuluttaa Puolimatkan asemakaavoituksen vireille tulosta, asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 18.1.-19.2.2021. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen. Mahdollinen mielipide tulee toimittaa 19.2.2021 klo 15 mennessä kirjaamo@humppila.fi tai Humppilan kunta, Kunnanhallitus, Kisakuja 2, 31640 Humppila.

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Puolimatkan osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 13.10. – 19.11.2020. Määräaikaan mennessä saapui kaksi lausuntoa (Hämeen ELY-keskus ja Hämeen liitto) sekä viisi muistutusta. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2020.

Lausuntojen, muistutusten ja viranomaisneuvottelun perusteella osayleiskaavaehdotukseen on tehty  muutoksia.

MRA 32 § mukaisesti ’jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. – ’

Kunnanhallitus päätti hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi uudelleen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. Muistutus tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. 

KIINTEISTÖN KOIVUKUMPU 103-402-6-763 MYYNTI HUUTOKAUPALLA 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 162§/5.10.2020 päättänyt, että käytöstä poistettu Koivukummun päiväkoti laitetaan julkiseen tarjousmyyntiin.

Kohde julkaistiin huutokaupat.com –palvelussa 28.10.2020. Huutokauppa päättyi 2.1.2021 klo 18.47. Tarjousaikana kohdetta käytiin katsomassa 6366 kertaa ja seuraajia oli 144. Tarjouksia tehtiin 32 kpl ja tarjoajia oli 8 kpl. Huutokaupan päättyessä korkein tarjous oli 25 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä kiinteistön 103-402-6-763, ja sillä sijaitsevan rakennuksen liittymineen, hintaan 25 000 euroa; huomioida myynnin talousvaikutukset (alaskirjaus) vuoden 2021 1.talousarviomuutoksessa ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan kyseisen kauppakirjan. 

HALLINTOJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Hallintojohtajan viransijaisuus on ollut avoinna 2.12.-17.12.2020 välisen ajan Kuntarekryssä ja mol.fi-sivustolla. Määräajassa hakemuksia tuli 13. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kunnanhallituksen jäsenet, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, hallintojohtaja Susanna Hokkanen ja kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen.  Haastattelutyöryhmä valitsi haastatteluun 6 hakijaa hakemusten perusteella. Haastatteluihin kutsuttiin Matleena Ylitalo, Rauno Maaninka, Matias Penttinen, Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki, Ari Myllyniemi ja Jarno Manni. 

Kunnanhallitus päätti valita hallintojohtajan viransijaisuuteen ajalle 1.2.2021–31.1.2022 Matias Penttisen ja varalle Matleena Ylitalon. 

HALLINTOJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallitus merkitsi viranomaisten pöytäkirjat ja vastaavat päätökset tiedoksi ja päätti, että  kunnan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 92§:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

2021 KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA SEN AUKIOLOAJAT

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.

Vaalilain mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka ja että Humppilan kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Humppilan kunnan kirjasto, osoitteessa Iisakinkuja 3. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: keskiviikko–perjantai klo 11–18, lauantai klo 11–15, sunnuntai klo 12–16 ja maanantai–tiistai klo 11–18.

VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanhallitus määrää jokaiselle äänestysalueelle äänestyspaikan. Humppilan kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.  

Kunnanhallituksen tulee lisäksi määrätä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitosäänestys).

Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä 18.4.2021 äänestysalueen 001, Humppilan kunta, äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto (Kisakuja 2, Humppila) ja laitosäänestys suoritetaan Attendon hoivakoti Ukko-Pekassa.

SOPIMUS TUTKIJAYLIOPETTAJAN VIRAN RAHOITTAMISESTA

Humppilan kunta on osallistunut yhdessä Forssan seudun muiden kuntien kanssa Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettajan viran rahoittamiseen ajalla 1.9.2017 - 31.8.2020.  

Hämeen Ammattikorkeakoulu esittää uuden tutkijayliopettajaa koskevan sopimuksen solmimista ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023.

Tutkijayliopettajan tehtävänä on edistää Forssan seudun Järkivihreä-elinkeinostrategian mukaista toimintaa ja HAMK:n työelämälähtöistä tutkimustoimintaa alueen elinvoiman lisäämiseksi.

Tutkijayliopettaja on HAMK:n henkilökuntaa ja sijoituspaikkana on HAMK:n Lounais-Hämeen kampukset Forssassa ja Mustialassa. Rahoitus on 52.000 euroa (alv 0%) vuodessa eli sopimusaikana yhteensä 156.000 euroa. Sopimuksen allekirjoittaneet kunnat jakavat vuotuisen kustannuksen (52.000 euroa) asukasmäärän mukaisesti. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä sopimuksen, mikäli myös kaikki muut Forssan seudun kunnat päättävät hyväksyä sopimuksen ja esittää Forssan seudun kunnille, että 52.000 euron vuosittainen kustannus sopimuksen tarkoittaman tutkijayliopettajan viran rahoituksesta jaetaan Forssan seudun kuntien kesken kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa.

AIESOPIMUS KOSKIEN HUMPPILAN ASEMARAKENNUKSEN MUUTTAMISTA MUSEO- JA TUTKIMUSTILAKSI

Humppilan kunta omistaa Humppilan asemarakennuksen. Asemarakennuksessa toimii tällä hetkellä kunnan työpajatoimintaa, eikä se ole julkisessa käytössä. Kunta on pyrkinyt selvittämään uusia vaihtoehtoja rakennuksen käytölle tavalla, joka palvelisi laajempana vetovoimatekijänä koko kunnalle, ja jossa asemarakennus olisi julkisessa käytössä. Yksi esiin noussut vaihtoehto on museotoiminta.

Kunta on käynyt neuvotteluja Eljas Pölhön kanssa, jolla on vahvat siteet museorautatieyhdistykseen, ja joka omistaa laajat kokoelmat rautateiden historiaan liittyvää materiaalia, ml. kirjallisuutta, pienoisrautateitä ja leluja. Ajatuksena on löytää paikka, johon voitaisiin sijoittaa kirjallista materiaalia tutkijoiden käyttöön ja ns. tutkijahuone, sekä myös aiheeseen liittyviä leluja ja pienoisrautateitä, joista osa voisi olla myös vierailijoiden käytettävissä.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä aiesopimuksen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajan kanssa allekirjoittamaan aiesopimuksen.