Ajankohtaista

30.12.2020

Teknisen lautakunnan päätöksiä 16.12.2020


TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Tekninen lautakunta päätti merkitä seuraavat asiat tiedoksi saaduksi:

Fingrid Oyj:n ilmoitus uuden voimajohdon reitin valinnasta16.9.2020, Huittinen-Forssa 400+11+ kilovoltin voimajohtohanke

Rasisen Tila Oy:n ilmoitus polttoöljysäiliön suojaustoimenpiteiden valmistumisesta 29.9.2020

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § mukaisen ilmoituksen lannan tai lannoitevalmisteen aumavarastoinnista on toimittanut Heikkilä Joni, 28.9.2020

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 1.12.2020 koskien Fingrid Oyj:n voimajohtohanketta Rantinmäen lähteikön alueella

 

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN VESIENHOIDON JA MERENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄÄN VUOSILLE 2021-2023

Hämeen ELY-keskus pyytää vuoden loppuun mennessä kuntia nimeämään jäsenen ja varajäsenen Kanta- ja Päijät-Hämeen vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2021-2023. Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesienhoidon keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Hämeessä toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Ryhmän jäsenet edustavat erilaisia sidosryhmiä, joita ovat mm. kunnat, maakuntien liitot, teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä vesihuollon toimijat, vesialueiden omistajat, ympäristöjärjestöt ja vesistöjen käyttäjät.

 Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Humppilan kunta nimeää varsinaiseksi jäseneksi ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åbergin ja varajäseneksi ympäristötarkastaja Marika Sarkkisen Kanta- ja Päijät-Hämeen vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2021-2023.                   

 

VIEMÄRILAITOKSEN VUOSITYÖOHJELMA

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan vuosityöohjelman. Janne Kankare jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä viemärilaitoksen vuosityöohjelman vuodelle 2021 seuraavasti:

Kevät-kesä 2021                 Suunnittelu Koskirannantien alue

                                            Suunnittelu Puolimatkan alue

                                            Suunnittelu  Perkiöntie – Urpolan kartano

                                            Suunnittelu Otsolantie – Senttiläntie

 

                                            Toteutus Törmäläntien alue

                                            Toteutus Kankaantie-Wenäjän kartano alue

 

Syksy 2021                          Toteutus Puolimatkan alue

                                            Toteutus Valtatien 2 alituskohdat

                                            Optio: toteutus Mäntymäentie

                                            Optio: toteutus Koskirannantien alue

 

VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN PÄIVITTÄMINEN

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä määrätään vesihuoltolain 8 §:ssä (681/2014). Vesihuoltolain 8 a § mukaisesti ’tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle’. Toiminta-alue määrittää ne alueet, jotka on saatettava viemärilaitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

Toiminta-alueen päivitystyössä tavoitteeksi asetettiin, että jätevesiviemäriverkoston rakentamis- ja ylläpitokustannukset on mahdollista vesihuollosta perittävillä maksuilla ja että edellä mainittujen kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolain 7 § mukaisesti ’kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi’.

Tekninen lautakunta päätti asettaa viemärilaitoksen toiminta-alueen päivitetyn karttaluonnoksen nähtäville, pyytää luonnoksesta tarvittavat lausunnot, ja että alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. KUULUTUS

 

VUOKRAN LUOTTOTAPPIOKSI KIRJAAMINEN

Vuokrasaatavaa ei ole saatu perittyä perintätoimista huolimatta, joten tekninen lautakunta päätti kirjata vuokrasaatavan luottotappioksi. 


LASKUN LUOTTOTAPPIOKSI KIRJAAMINEN

Teknisen osaston laskua ei ole saatu perittyä perintätoimista huolimatta, joten lautakunta päätti kirjata saatavan luottotappioksi.

 

MUUT ASIAT

- kulttuuritaloa koskevaan avustushakemukseen tullut kielteinen päätös, Lintukodon yläkerran tilojen mahdollinen osoittaminen kunnan muuhun omaan toimintaan;

- pientalossa tapahtuneen vesivahingon laskutusperusteet jäteveden osalta;

- Humppilan Kaukolämpö Oy:n tilannekatsaus;

- kunnan hallinnoimien liiketilojen tilannekatsaus; ja

- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueiden COVID-19 -pandemiaan liittyvät tartuntatilanne, rajoitukset ja suositukset.

Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi edellä mainitut asiat; ja päätti että pientalossa vesimittarin jälkeen tapahtuneen vesivahingon osalta ei laskuteta jäteveden osuutta.