Ajankohtaista

21.12.2020

Kunnanhallituksen päätökset 14.12.2020


HUMPPILAN VEIKKOJEN ANOMUS VÄLIAIKAISRAHOITUSLAINASTA

Humppilan Veikot on hakenut ja saanut LounaPlussa ry:n hankerahoitusta digitaalisen tulostaulun hankkimiseksi pesäpallokentälle. Humppilan Veikot anoo kunnalta väliaikaisrahoitusta 12 635,80 euroa, joka maksetaan takaisin kunnalle välittömästi hanketuen tilille saamisen jälkeen, arviolta maaliskuussa 2021. 

Kunnanhallitus päätti myöntää väliaikaisrahoituksen anomuksen mukaisesti. Laina maksetaan Humppilan Veikkojen tilille tammikuun 2021 alussa ja laina maksetaan takaisin kunnalle välittömästi hanketuen tilille saamisen jälkeen, arviolta maaliskuussa 2021.

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTTI 2019

FSHKY:n yhtymähallitus on 23.11.2020 kokouksessaan hyväksynyt Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019 ja päättänyt lähettää vuosiraportin hyväksyttäväksi kuntiin.

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä ja näihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä.

Kunnanhallitus päätti merkitä seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019 tietoonsa saaduksi, pyytää FSHKY:n kehittämispäällikön esittelemään seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia seuraavaan valtuuston kokoukseen ja esittää valtuustolle seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin hyväksymistä.

HALLINTOJOHTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Kunnanjohtaja on hallintosäännön 44 §:n mukaisesti myöntänyt hallintojohtaja Susanna Hokkaselle opintovapaata 1.2.2021 – 31.1.2022 väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan virka tulee täyttää määräaikaisesti tälle ajalle.

Kunnanhallitus päätti myöntää luvan täyttää hallintojohtajan viran 1.2.2021 – 31.1.2022 välisenä aikana ja että kunnanhallitus valitsee hallintojohtajan viransijaisen ajalle 1.2.2021 – 31.1.2022. 

TEKNISEN SIHTEERIN PAIKAN TÄYTTÄMINEN JA NIMIKKEEN MUUTOS

Kunnanhallitus päätti muuttaa teknisen sihteerin nimikkeen hallintosihteeriksi ja myöntää luvan paikan täyttämiseen 1.2.2021 lähtien. 

SEUTUKIRJASTON SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN OSALLISTUMINEN

Seutuneuvoston suosituksesta Forssan kaupunkiseutukunnan valtuustot ovat päättäneet, että tehdään selvitys seutukirjaston perustamisesta. Louna-kirjastot (Forssan kaupunginkirjasto, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot) ovat saaneet 44 500 euroa valtionavustusta Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla ja palvelurakenteella kirjastopalveluja voidaan jatkossa toteuttaa seudullisesti. Hankkeelle perustettiin projektiryhmä kirjastojen henkilöstön keskuudesta ja valittiin ohjausryhmä, jossa on projektiryhmän lisäksi kaupungin ja kuntien johtajat. Hanke on käynnissä 1.4.2020-31.12.2021.

Ohjausryhmä on selvityksen perusteella päättänyt esittää, että seutukirjasto perustettaisiin vastuukuntamallilla, jossa toteutuu kuntalain 2. luvussa (8 § 1. mom) määritelty yhteistoiminta siten, että seudun kirjastopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy yhdelle sopijakunnista ja kukin sopijakunta vastaa kirjastopalveluittensa rahoituksesta erikseen sovittavalla kustannusten jakoperusteella. Lisäksi seutukirjastolle perustetaan seudullinen johtokunta, johon kuuluu edustajia jokaisesta sopijakunnasta. Johtokunnan tehtävät tullaan määrittelemään vastuukunnan hallintosäännössä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää kunnan osallistuvan seutukirjaston sopimusneuvotteluihin.

MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2021

Kunnanhallitus päätti, että työntekijöitä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä muistetaan vuonna 2021 kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

JÄSENEN NIMEÄMINEN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN SEURANTARYHMÄÄN

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat sopineet kaupungin hoitavan kuntien rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä mahdolliset muut osapuolten vuosittain erikseen sopimat tehtävät. 

Sopimuksen mukaan sopijapuolet perustavat seurantaryhmän käsittelemään sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön käytännön toimintaa sekä kehitystarpeita. Forssan kaupunki on pyytänyt nimeämään kustakin sopijakunnasta seurantaryhmään enintään kaksi jäsentä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Jari Keskitalon tilalle seurantaryhmään kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen. 

KENNIN ETELÄISEN ALUEEN ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEEN 234 TONTIN NRO 3 MYYNTI

Tufan Sami ja Mari Sami ovat toimittaneet 14.12.2020 tonttihakemuksen koskien Kennin eteläisen alueen asemakaava-alueella sijaitsevan erillispientalojen korttelialueen 234 tontista nro 3.

Kunnanhallitus päätti myydä Kennin eteläisen alueen erillispientalojen korttelialueen 234 tontin nro 3 Tufan ja Mari Samille seuraavin ehdoin: noin 1570 m2:n määräalan hinta lohkomattomana on 3140 euroa, myydyllä tontilla ei ole rakentamisvelvoitetta, ostajat vastaavat lohkomiskustannuksista; ja valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan ko. kauppakirjan.