Ajankohtaista

10.12.2020

Kunnanhallituksen päätökset 30.11.2020


KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 11.11.2020 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä asioita. Johtajasopimus auttaa osaltaan parantamaan myös johtajien saatavuutta kilpailtaessa osaavasta henkilöstöstä.

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. 

Kunnanhallitus päätti, että johtajasopimukseen tehdään muutoksia ja se tuodaan muutosten jälkeen uudelleen kunnanhallituksen käsittelyyn. 

VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022 - 2023 TALOUSSUUNNITELMA

Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on 512 490 euroa ylijäämäinen. Poistojen osuus on
373 290 euroa, joten tilikauden tulos on poistojen sekä varausten ja rahastojen muutosten jälkeen 141 530 euroa ylijäämäinen.  

Käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain. 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä ja että käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä ja investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.

KUNNANVIRASTON SULKEMINEN JOULUN JA LOPPIAISEN VÄLISENÄ AIKANA

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.12.2020 – 6.1.2021 välisen ajan. 

LAUSUNTOPYYNTÖ EHDOTUKSESTA JÄTETAKSAKSI VUODELLE 2021

Jätelautakunta on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiseksi jätetaksaksi vuodelle 2021.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnalla ei ole lausuttavaa ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2021.

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että huoltorakennus toteutetaan vuonna 2021 ja hankkeeseen varataan 100 000 euron määräraha talousarvion investointeihin ja että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN ILMOITTAMISESTA PAIKALLISLEHDESSÄ

Aira Suikki on tehnyt valtuustoaloitteen kunnanvaltuuston kokouskutsujen ilmoittamisesta paikallislehdessä.

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintojohtajalle.

VALTUUSTOALOITE KUNNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JULKISTAMISESTA

Pekka Niinikoski on tehnyt valtuustoaloitteen kunnan viranhaltijapäätösten julkistamisesta.

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintojohtajalle.

VALTUUSTOALOITE KUNNAN ASIAKIRJOJEN JULKISTAMISESTA

Pekka Niinikoski on tehnyt valtuustoaloitteen kunnan asiakirjojen julkaisemisesta.

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintojohtajalle. 

KUNNANJOHTAJA JYRI SARKKISEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Jyri Sarkkinen on valittu kunnanjohtajan virkaan 2.11.2020 lukien. Hän tarvitsee tehtävän hoitamiseen nimenkirjoitusoikeuden.

Kunnanhallitus päätti myöntää nimenkirjoitusoikeuden 2.11.2020 lukien.

JARI KESKITALON NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN POISTAMINEN

Jari Keskitalolla on ollut kunnan nimenkirjoitusoikeus. Tämä oikeus pitää poistaa virkasuhteen loppumisen vuoksi.

Kunnanhallitus päätti poistaa Jari Keskitalon nimenkirjoitusoikeuden.

KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN KOIVUNIITYN PALOVAHINGON KORVAUSESITYS

As Oy Koivulehdon rivitalon tulipalon vuoksi on käyty neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa erilaisista korvausvaihtoehdoista ja –malleista. On kunnan edun, ja omistajaohjauspolitiikan mukaista, että sopimusvaihtoehtojen läpikäymisessä ja lopullisen sopimuksen hyväksynnässä käytetään lainopillista apua.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen toimimaan yhteyshenkilönä kunnan ja vakuutusyhtiön välillä ja hankkimaan ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset ko. asianajajapalvelusta siten, että enimmäiskustannus ko. palvelusta ei ylitä 5000 euroa (alv 0%).

LAUSUNTOPYYNTÖ SEUDULLISESTA TYÖLLISYYDENHOIDOSTA

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli 18.11.2020 olleessa kokouksessa seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelua. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä pyytää omistajakuntien lausuntoa asiasta. 

Kunnanhallitus päätti antaa asiasta lausunnon. Lausunnon voit lukea tästä.

JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

Kunnanhallitus on 20.4.2020 valinnut kunnan edustajaksi Jari Keskitalon Museorautatie Oy:n hallitukseen. Jari Keskitalon virkasuhde kuntaan on päättynyt ja hän on samalla luopunut kaikista luottamustehtävistä. 

Kunnanhallitus päätti esittää Kari Aholaa Jokioisten Museorautatie Oy:n hallitukseen.

EHDOTUS KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI 

Jari Keskitalo on toiminut Kiinteistö Oy Humppilan yritystie 4:n hallituksen jäsenenä. Jari Keskitalon virkasuhde kuntaan on päättynyt ja hän on samalla luopunut kaikista luottamustehtävistä.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa Jyri Sarkkista Kiinteistö Oy Humppilan yritystie 4:n hallitukseen.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN KOKOUKSEEN

Seuraava Eteva kuntayhtymän yhtiökokous pidetään 17.12.2020. Jokaiseen kokoukseen tulee valita erikseen kokousedustaja ja tälle varaedustaja.

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen valtuuston päätöksen mukaisesti Marita Ketolan ja varaedustajaksi Reijo Syrjälän.

LOUNAPLUSSA RY:N JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

LounaPlussa ry pitää syyskokouksensa 9.12.2020. LounaPlussa ry pyytää erovuorossa olevien tai edustuskelpoisuutensa menettäneiden tilalle esitystä uusista jäsenistä LounaPlussa ry:n hallitukseen.

Kunnanhallitus päätti, että Lounaplussa ry:n hallituksessa varsinaisena jäsenenä jatkaa Susanna Hokkanen ja varajäsenenä Tiia Reiman. 

KULTTUURIYHDISTYS KUVION HALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMINEN

Kulttuuriyhdistys Kuvion hallituksessa Humppilan kuntaa on edustanut kirjastonjohtaja Jari Hjelm, joka ei ole enää Humppilan kunnan palveluksessa. Varajäsenenä toimii Minna Autio, joka on nykyisin Kuvion puheenjohtaja. Heidän tilalleen tulee esittää uudet henkilöt Kuvion hallitukseen. 

Kunnanhallitus päätti nimetä kulttuuriyhdistys Kuvion hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Reetta Koskisen ja varajäseneksi Tiia Reimanin. 

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI KUNNANJOHTAJALLE KORONAEPIDEMIAAN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN OSALTA

Koronaepidemian vuoksi kunnassa voidaan joutua tekemään nopeita ratkaisuja, esimerkiksi tilojen sulkemisen suhteen. Tällöin kunnanjohtajalla tulisi esimerkiksi olla oikeus päättää tilojen sulkemisesta. Myös muita koronaepidemiaan liittyviä päätöksiä voidaan joutua tekemään nopealla aikataululla, eikä kunnanhallituksen kokouksia pystytä odottamaan.

Kunnanhallitus päätti siirtää koronaepidemiasta johtuvien päätösten tekemisen kunnanjohtajalle. Päätöksistä tulee raportoida kunnanhallitusta.