Ajankohtaista

26.11.2020

Teknisen lautakunnan päätöksiä 18.11.2020


OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPIEN 2016-37, 2016-38 JA 2016-43 RAKENNUSAIKAISESTA MUUTOKSESTA 

Tekniselle lautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus koskien rakennuslupien rakennusaikaista muutosta. Asiaa koskien on konsultoitu Kuntaliiton lakiyksikköä. Oikaisuvaatimuksen mukaisesti ’muutoksenhakijat pyytävät, että tekninen lautakunta kumoaa tuulivoima-alueen aloituskokouksen pöytäkirjassa mainitun, rakennustarkastajan hyväksymän päätöksen rakennusaikaisesta poikkeamasta ja ottaa asian käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Rakennuslupien aloituskokouksessa on annettu MRL 150 e §:n mukainen suostumus poiketa rakennusluvassa hyväksytyistä suunnitelmista rakennustyön aikana. Rakennustarkastaja voi antaa MRL 150 e §:n mukaisen suostumuksen suunnitelmasta poikkeamiseen rakennustyön aikana, mikäli ’poikkeaminen ei sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta naapurien asemaan’. 

Tekninen lautakunta merkitsi oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi ja päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta seuraavin perusteluin:

- kyseessä on MRL 150 e §:n mukainen rakennustarkastajan antama suostumus poiketa lupapäätöksessä esitetyistä suunnitelmista;

- kyseessä ei ole hallintolain 43 § tai 44 § mukainen hallintopäätös, jonka voisi oikaisuvaatimuksella saattaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi 

- kuntalain 92 § 5. momentin mukaisesti ’ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita

 

LAUSUNTOPYYNTÖ EHDOTUKSESTA JÄTETAKSAKSI VUODELLE 2021

Jätelautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiseksi jätetaksaksi vuodelle 2021. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Humppilan kunnalla ei ole lausuttavaa ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2021.

 

VALTUUSTOALOITE METSÄNHOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEKSI HUMPPILAN KUNNALLE

Minna Autio on tehnyt valtuustoaloitteen metsänhoitosuunnitelman tekemiseksi Humppilan kunnalle ja sen liittämiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin. Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.11.2020 päättänyt lähettää valtuustoaloitteen metsänhoitosuunnitelman tekemiseksi Humppilan kunnalle teknisen lautakunta valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteessa esitetään, että kunnan hallinnoimat metsät kattava metsänhoitosuunnitelma tehdään ympäristöalan ammattilaisen toimesta ja että siihen liitetään ilmasto- ja ympäristövaikutusten sekä luontovaikutusten arviointiprosessi, joka tulee toteuttaa ennen metsänhoidollisia tai muita toimenpiteitä, sekä olla muutenkin osana kaikkea kunnan metsänhoidollista toimintaa ja suunnittelua.

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen: 

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan Metsänhoitoyhdistys Loimijoen selvityksen metsänhoidollisista toimenpiteistä ja päättänyt pyytää tarjoukset metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien Ala-Paavolan ja Puistoharjun alueita. Ala-Paavolan ja Puistoharjun alueiden osalta toimeksisaajaksi on valittu Metsä Group Oy. Teknisen lautakunnan alainen tekninen osasto on aloittanut metsänhoitosuunnitelman valmistelun. 

Metsänhoitosuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä luontovaikutukset. Metsänhoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Loimijoen kanssa. Valtuustoaloite ei vaikuta niihin metsänhoidollisiin toimenpiteisiin, joiden osalta on tehty toimeksisaajan kanssa kirjallinen osapuolia sitova sopimus. Tulevan vuoden talousarviossa varaudutaan metsänhoitosuunnitelman laatimiseen. 

 

OSOITTEENMUUTOS RATATIE 1

Ratatien ja Mäntymäentien risteyksessä sijaitsevan kiinteistön 103-402-6-600 Naulaamo osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Mäntymäentie 16. Kiinteistölle ei ole kulkua Mäntymäentieltä vaan Ratatieltä. Lautakunta päätti muuttaa kiinteistön Naulaamo osoitteeksi Ratatie 1.

 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle Humppilan urheilu- ja pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisesta tehdystä valtuustoaloitteesta seuraavan vastauksen:

Valtuustoaloitetta on valmisteltu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Tekninen osasto toteutti mm. urheiluseuroille, yhdistyksille, kouluille ja varhaiskasvatukselle kyselyn, jonka pohjalta saatuja tietoja käytettiin tarveselvityksen valmistelussa. Myös kuntalaisille ja kesäasukkaille varattiin mahdollisuus osallistua kyselyyn. Tavoitteeksi valittiin kuntaa lisää elinvoimaisuutta tuova ja monipuolinen tilaratkaisu, joka toimii liikuntaharrastuksia ja liikkumista tukevana tukitoimintona Humppilan urheilupuiston käyttäjille. Tarveselvityksen yhteydessä on laadittu alustava tilaohjelma, hinta-arvio ja aikataulu.

Kunnanhallitus on hyväksynyt toteutettavaksi päivitetyn talouden tasapainottamissuunnitelman tavoitteiden noudattamisen vuoden 2021 laadinnassa. Tekninen lautakunta ei ole varautunut vuoden 2021 talousarvio- ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaehdotuksessa hankkeen hankesuunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

MUUT ASIAT

Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat

- Naulaamon takapihan siistiminen

- Tammentien risteyksen siistiminen

- liiketilojen vuokrien päivitys 

- katuvaloja pimeänä

Keskusteltiin Kauppilantien sillan kävelytieksi muuttamisesta ja Ojanpolventien liittämisestä Kauppilantiehen. Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi edellä mainitut asiat, ja että Naulaamon takapiha ja Tammentien risteys siistitään, liiketilojen vuokrien päivitys tuodaan joulukuun kokoukseen ja katuvalaistus korjataan tarvittavilta osin.