Ajankohtaista

23.11.2020

Kunnanhallituksen päätökset 16.11.2020


KUNNANHALLITUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2021-2023

Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 30.11.2020. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 kokouksessaan joulukuussa.

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukaan kustannukset eivät saa nousta vuoden 2020 tasosta ja talousarvion tulee olla ylijäämäinen. 

Kunnanhallituksen talousarvioesityksessä on varattu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna enemmän rahaa kunnan markkinointiin, imagon parantamiseen ja näkyvyyden lisäämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen, osaamisen kehittämiseen ja tiedonkulun parantamiseen. Tuloja on merkitty saatavaksi mm. Puolimatkan yritysalueen tonteista.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanhallituksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja kunnanhallituksen taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2021–2023.

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta (337/2011) edellyttävät, että samaan sairaanhoitopiirin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Lainsäädännöllisten reunaehtojen mukaisesti suunnitelman on perustuttava alueen väestönterveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, tiettyjen erikseen määriteltyjen palvelujen, kuten päivystyksen järjestämisestä, sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on pyytänyt Humppilan kunnalta lausuntoa järjestämissuunnitelmaan liittyen. 

Kunnanhallitus päätti antaa lausunnon Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta. 

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).

Uuden kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 10.12.2020 klo 18 alkaen Forssan kaupungintalon valtuustosalissa.

Kunnanhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajiksi Reetta Koskisen, Kaija Romppaisen ja Aila Suikkasen. 

KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN KOIVUNIITYN PALOVAHINGON KORVAUSESITYS

Kunnan 100 % omistama vuokratalo Koivuniitty paloi korjauskelvottomaksi elokuussa. Vakuutusyhtiö on tehnyt tarjouksen/esityksen korvausvaihtoehdoista. Kiinteistöyhtiön hallitus on tutustunut korvausvaihtoehtoihin ja käyttänyt asiantuntijana kunnan teknistä johtajaa sekä rakennusmestaria. Kiinteistöyhtiön hallitus pyytää kunnanhallitukselta omistajan kantaa/hyväksyntää päätökselle.

Kunnanhallitus päätti pyytää lisäselvitystä todellisista jälleenrakentamisen kustannuksista ja pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvista lisäkustannuksista sekä vastuunjaosta ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

SISÄINEN TARKASTUS

Kunnan sisäiset tarkastajat Aila Suikkanen ja Aira Suikki ovat suorittaneet sisäisen tarkastuksen ja toimittaneet laatimansa sisäisen tarkastuksen raportin kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus merkitsi raportin tiedoksi saaduksi.

HÄMEEN VIRKISTYSALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Hämeen Virkistysalueyhdistyksen syyskokous pidetään 30.11.2020 klo 14:00 Teams-kokouksena. Kokouksen aiheena ovat: yhdistyksen hallituksen valitseminen vuodelle 2021, yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2021, yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021 ja jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2021.

Kuntaa pyydetään ilmoittamaan ehdokas yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2021 27.11. mennessä.

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen yhdistyksen syyskokoukseen ja että kunta ei tee ehdotusta kunnan edustajasta yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2021.

HUMPPILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset siten että ne tulevat voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJA

Tänä vuonna ei järjestetä perinteistä itsenäisyyspäiväjuhlaa koronatilanteen vuoksi. Itsenäisyyspäivänä järjestetään kuitenkin jumalanpalvelus ja sen jälkeen lasketaan sankarihaudalle seppele.

Kunnanhallitus päätti valita kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen seppeleenlaskijaksi. 

KUNNAN LUOTTOKORTIN HAKEMINEN KUNNANJOHTAJA JYRI SARKKISELLE

Humppilan kunnassa luottokortti on ollut käytössä kunnanjohtajalla. Käytännön asioiden hoitamiseksi kortille on silloin tällöin tarvetta

Kunnanhallitus päätti, että kunnalle anotaan luotollinen Business Eurocard kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen käyttöön. Luottorajaksi ja kuukausittaiseksi käyttörajaksi anotaan 5 000 euroa. 

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtaja Jari Keskitalon oikeus käyttää hänelle myönnettyä korttia on päättynyt ja näin ollen kunnanhallitus päätti kuolettaa hänellä käytössä olleen kortin välittömästi.