Ajankohtaista

13.11.2020

Teknisen lautakunnan päätökset 21.10.2020


VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-403-2-200

Tekninen lautakunta myönsi kiinteistölle 103-403-2-200 toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen Humppilan kunnan viemäriverkostoon liittymisestä. Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 

 

VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VAPAUTUSHAKEMUS VELVOLLISUUDESTA LIITTYÄ HUMPPILAN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN JÄTEVESIVERKOSTOON / 103-406-1-226

Lautakunta päätti yksimielisesti myöntää kiinteistölle 103-406-1-226 kahdeksi (2) vuodeksi vapautuksen Humppilan kunnan jätevesiverkostoon liittymisestä. Päätös raukeaa, mikäli kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

 

HIEKKAPUHALLUSTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUVAN TARVE 

Esittelyteksti, päätösehdotus, päätös ja liite eivät ole julkisia asiakirjoja tämän pykälän osalta, perusteena laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 1. mom.

 

UHKASAKON ASETTAMINEN 

Esittelyteksti, päätösehdotus, päätös ja liite eivät ole julkisia asiakirjoja tämän pykälän osalta, perusteena laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 1. mom. kohta 20.

                                                        

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA PEAB INDUSTRI OY, MURRONHARJU, METSÄ-KAIRA JA OLLILA

Lupaa haettiin 5 vuoden ajalle. Hakemus koskee soran ja hiekan ottamista sekä kiviaineksen murskausta. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 5,7 hehtaaria ja ottamisalueen pinta-ala 1,3 hehtaaria. Hakemuksen mukaan maa-aineksia otetaan 42 000 m3ktr. Kyseessä on olemassaoleva maa-ainesten ottoalue, jolta on maa-aineksia otettu  jo n. 20 vuoden ajan. Hakemuksen mukaisella toiminnalla on tarkoitus päättää maa-ainesten ottaminen alueella, sekä jälkihoitaa alue takaisin metsätalouskäyttöön.Tekninen lautakunta päätti myöntää Peab Industri Oy:lle lupapäätöksen mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan tiloille Murronharju (103-404-1-56) , Metsä-Kaira (103-406-1-333) ja Ollila (103-406-1-201). Lupa on voimassa 5 vuotta päätöksen voimaantulosta. 

 

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Tekninen lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan yksimielisesti jättää asian pöydälle. Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluyksikön seurantaryhmä on asettanut 14.8.2019 vuoden 2020 kehitystavoitteeksi rakennusjärjestyksen ajantasaistamisen ja yhtenäistämisen. Humppilan kunnan rakennusjärjestys on vuodelta 2002. Humppilan kuntaa lukuun ottamatta Forssan seudun kunnat tekivät rakennusjärjestyksen uudistamistyötä yhteistyössä v. 2012, jolloin Forssan kaupunki, Tammelan kunta, Jokioisten kunta ja Ypäjän kunta hyväksyivät uudet rakennusjärjestykset. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy rakennusjärjestyksen uudistamistyön aloittamisen. Uudistamistyössä tulee huomioida Humppilan kunnan erityispiirteet, huomioiden erityisesti haja-asutusrakentaminen. 

 

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN

Tekninen lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan yksimielisesti jättää asian pöydälle. Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluyksikön seurantaryhmä on asettanut 14.8.2019 vuoden 2020 kehitystavoitteeksi rakennusvalvonnan taksan ajantasaistamisen ja yhtenäistämisen. Humppilan kunnan rakennusvalvonnan taksa on vuodelta 2019. 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy rakennusvalvonnan taksan uudistamistyön aloittamisen. Uudistamistyö tulee tehdä 

yhteistyössä Humppilan kunnan kanssa. Uudistamistyössä tulee ottaa huomioon kustannustason nousu.

 

HUMPPILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on kuulutettu ja ollut nähtävillä 1.7.2020 – 31.8.2020 kunnan nettisivuilla. Luonnos on ollut nähtävillä myös kirjastossa. Nähtävilläolosta on tiedotettu Forssan Lehdessä 5.7.2020. Lausuntojen, mielipiteen ja muiden muutosten vaikutuksesta luonnosta ei ole muutettu niin paljoa, että luonnosta tarvitsisi asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksilla ei merkittävästi heikennetä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset siten että ne tulevat voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

• Osavuosikatsaus 6/2020 Khall 147§/31.8.2020

• Päiväkoti Päivänpaisteen keittiön lattia korjattu takuutyönä 09/2020

• Talouden tasapainottamissuunnitelma 153§/21.9.2020

• Metsästysvuokrasopimuksen hyväksyminen Khall 156§/21.9.2020

• Kiinteistön Mäntyrinne 103-402-6-603 purkamislupahakemukseen liittyvä kuuleminen Khall 157§/21.9.2020

• Katuvalaistuksen rakentamisen investointilupa Khall 163§/5.10.2020

• Puolimatkan osayleiskaavaehdotus Khall 167§/5.10.2020

Tekninen lautakunta päätti merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

                   

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Tekninen lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta merkitsi rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021 JA NIIDEN SEURANTA

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä suunnitelman ja tavoitteet seuraavin muutoksin: tavoitteisiin vuodelle 2021 lisätään Puolimatkan alueen rakentamisen aloittaminen.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS JA INVESTOINNIT 

VUODELLE 2021

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion ja investointisuunnitelman vuodelle 2021 sekä esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion ja investointisuunnitelman seuraavin muutoksin: talousarvioon lisätään viemärilaitoksen toiminta-alueen suunnittelutyön kustannus 15 000 e sekä yksityistieavustuksen määräraha 15 000 e.

 

SYYSKATSELMUS VUONNA 2020

Lautakunnan puheenjohtaja Juha Laaksonen, kunnanhallituksen edustaja Kari Ahola, tekninen johtaja Mari Honkonen sekä rakennustarkastaja Raimo Huotelin suorittivat syyskatselmuksen Humppilan kunnan alueella 16.9.2020. Tekninen lautakunta päätti lähettää kirjallisen kehotuksen oheismateriaalissa lueteltujen kiinteistöjen omistajille.

 

MÄNTYRINTEEN HUONEIDEN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN

Mäntyrinteen kunnan omistukseen jääneessä rakennuksessa 102449967M sijaitsee FSHKY:lle vuokrattujen tilojen lisäksi viisi yksiötä, pinta-alaltaan yksi 31 m2 ja muut 25 m2. Varusteina yksiöissä on tupakeittiö sekä erilliset wc- ja suihkutilat. Yksiöihin on tehty pintaremonttia v. 2019-2020 aikana.Tekninen lautakunta päätti määrittää huoneiden vuokraksi 11,00 e/m2 (sis. sähkö ja vesi).

 

ATTENDO OY:N PURKAMISLUPAHAKEMUS

Attendo Oy hakee purkamislupaa omistamilleen Mäntyrinteen hoivakodin kahdelle rakennukselle, joista puretaan yksikerroksinen rakennus 4794 m2, tilavuudeltaan 15 987 m3 sekä kaksikerroksinen rakennus 632 m2, tilavuudeltaan 1900 m3. Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä naapureilla ole huomautettavaa. Lautakunta päätti myöntää purkuluvat 103-2020-35 ja 103-2020-36 liitteen mukaisesti seuraavin muutoksin: paloilmoitinlaitteisto poistuu purkamisen myötä kaikista rakennuksista mukaan lukien rakennus 102449967M.

 

METSÄNHOIDOLLISET TOIMENPITEET

Lautakunta valtuutti kokouksessaan 19.8.2020 pyytämään tarjoukset Kirkkoharjun alueelta puistohakkuuna ja Ala-Paavolan alueelta harvennushakkuuna. Ala-Paavolan aluetta koskien saapui neljä (4) tarjousta ja Kirkkoharjun aluetta koskien yksi (1) tarjous. Lautakunta päätti valita Puistoharjun alueen hakkuun toimeksisaajaksi Metsä Group Oy:n; ja Ala-Paavolan alueen hakkuun toimeksisaajaksi Metsä Group Oy:n.

 

MUUT ASIAT

Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat

• Assi-Sairaalan rakentamisen kustannusten jakautuminen maakunta- ja kuntatasolla

• laavun nykyinen kunto ilkivallan jälkeen

Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi edellä mainitut asiat; ja että laavulle tehdystä ilkivallasta tehdään rikosilmoitus ja laavulle asennetaan valvontakamera.