Ajankohtaista

10.11.2020

Kunnanhallituksen päätökset 2.11.2020


KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 8.10.2020 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti:
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Ei täytäntöönpanoa (tiedotusasia)
Talouden tasapainottamissuunnitelma: Ote lautakunnat
Muut asiat: Ote kunnanhallitus

VUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

Humppilan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2012 – 2014 21 %, 21,5 % vuosina 2015 - 2016 ja 22 % vuosina 2017 - 2020.

Kunnan vuoden 2021 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen tuloveroprosenttiin ja tarkistettuihin kiinteistöveroprosentteihin.

Lautakuntiin vietyjen esitysten mukaan ensi vuoden tulos näyttää muodostuvan tällä hetkellä ylijäämäiseksi. Euromäärä tarkentuu kokoukseen mennessä.                            

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 yleiseksi tuloveroprosentiksi 22 prosenttia. 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. 

Humppilan kunnan kiinteistöprosentit vuonna 2020 ovat olleet seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30 %, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 %, voimalaitoksen veroprosentti 3.1 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0 %.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30 %, vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi 0,55 % ja muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,30 % sekä rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,00 % ja voimalaitosten veroprosentiksi 3,10%. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi vahvistetaan 0 %.

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN KOULUKULJETUSSÄÄNNÖN UUDISTAMISEKSI   

Aira Suikki on tehnyt valtuustoaloitteen Humppilan kunnan koulukuljetussäännön uudistamiseksi.

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

VALTUUSTOALOITE METSÄNHOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEKSI HUMPPILAN KUNNALLE

Minna Autio on tehnyt valtuustoaloitteen metsänhoitosuunnitelman tekemiseksi Humppilan kunnalle ja sen liittämiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin.

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

VANHUSNEUVOSTON ALOITE LIIKUNNANOHJAAJAN TOIMEN VAKINAISTAMISESTA

Humppilan kunnan vanhusneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle liikunnanohjaajan toimen vakinaistamista. 

Liikunnanohjaajan palkkakustannuksista osa pyritään rahoittamaan hankerahoituksella myös tulevaisuudessa ja tästä syystä vakinaistaminen ei ole mahdollista tässä vaiheessa. Hankerahoituksen saamisen edellytyksenä voi usein olla esimerkiksi työntekijän palkkaaminen hankkeeseen, jolloin vakinaisen henkilön palkkakuluja ei voida hyväksyä hankkeen palkkakuluiksi. 

Kunnanhallitus päätti, että liikunnanohjaajan toimi jatkuu määräaikaisena ensi vuoden ja vakinaistamista mietitään uudelleen vuoden 2021 syksyllä. 

MÄÄRÄAIKAISTEN VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN SEKÄ LASTENHOITAJAN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA

Kunnanhallitus päätti myöntää luvan määräaikaisen lastenhoitajan toimen täyttämiseen vuodelle 2021 ja määräaikaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen täyttämiseen vuodeksi 2021.

KENNIN ETELÄISEN ALUEEN ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEEN 235 KIINTEISTÖJEN NRO 5 JA 6 MYYNTI

Miika ja Sema Isotalo ovat toimittaneet 20.10.2020 tonttihakemuksen koskien Kennin eteläisen alueen asemakaava-alueella sijaitsevia erillispientalojen korttelialueen 235 kiinteistöjä nro 5 ja 6.

Kunnanhallitus päätti myydä Kennin eteläisen alueen erillispientalojen korttelialueen 235 tontit nro 5 ja 6 Miika ja Sema Isotalolle seuraavasti: noin 3520m2:n määräalan hinta lohkomattomana on 7040 euroa, ostajat vastaavat lohkomiskustannuksista ja myydyillä kiinteistöillä ei ole toisistaan erillistä rakentamisvelvoitetta.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAKOKOUKSEEN

Seuraava Eteva kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 12.11.2020. Jokaiseen kokoukseen tulee valita erikseen kokousedustaja ja tälle varaedustaja.

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen valtuuston päätöksen mukaisesti Marita Ketolan ja varaedustajaksi Reijo Syrjälän.

HUMPPILAN KUNNAN OSALLISTUMINEN KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N KOORDINOIMAAN LOIMIJOEN VESIENHOITOTYÖHÖN

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on koordinoinut Loimijoen vesistöalueen vesienhoitotyön edistämistä vuoden 2018 syksystä alkaen. Työ on perustunut alueen kuntien ja yhdistyksen jäsenten rahoitukseen, joka on saatu kolminkertaistetuksi hankeavustuksin. Työtä on tehty kuntien sekä Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten edustajien muodostaman Loru-ryhmän ohjauksessa.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry esittää vesienhoitotyöhön osallistuneille kunnille, että ne jatkaisivat Loimijoen alueen vesienhoitotyön koordinoinnin rahoittamista Loru-ryhmän 12.5.2020 hyväksymän toimintasuunnitelman ja esitetyn kustannusjaon mukaisesti.

Hankkeessa olisivat mukana Forssan, Huittisten ja Loimaan kaupungit sekä Humppilan, Jokioisten, Punkalaitumen, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Neljän vuoden aikana mukana olijoiden maksuosuudet olisivat yhteensä 79 200 euroa. Siitä Humppilan kunnan osuus olisi 800 euroa vuodessa eli yhteensä 3200 euroa. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta osallistuu Loimijoen vesienhoitotyöhön vuosina 2021–2024 ja maksaa työn rahoituksesta yhteensä 3200 euroa.

LOUNAPLUSSA RY:N KUNTARAHOITUS VUOSINA 2021-2022 SEKÄ UUDEN VUOSIEN 2023-2027 MAASEUTURAHOITUSKAUDEN VALMISTELU

Leader- toimintaryhmä LounaPlussa ry on toteuttanut EU:n maaseuturahoituksen mukaista Luonnollisesti Lounais-Hämeessä -kehittämisstrategiaa vuosina 2014 - 2020.

Vuoden 2020 oli suunniteltu olevan viimeinen nykyisen strategian toteuttamisvuosi. Maaseudun EU-rahoituspaketin viivästyttyä EU:ssa on maa- ja metsätalousministeriössä valmistelussa vuosien 2021 ja 2022 siirtymäkausi 2021-2022 ja viiden vuoden pituinen varsinainen ohjelmakausi, joka alkaisi vuonna 2023. Siirtymäkautena toimitaan nykyisellä strategialla ja tukimuodoilla.

LounaPlussa ry on esittänyt, että kaupunki/kunta päättää osallistumisestaan LounaPlussa ry:n strategian mukaiseen toimintaan vuosina 2021 - 2022 vuosittaisella kuntarahoituksella ja että kaupunki/kunta päättää uuden ohjelmakauden 2023 - 2027 osalta halukkuudestaan kuulua edelleen LounaPlussa ry -nimisen Leader-toimintaryhmän toiminta-alueeseen ja osallistumisesta uuden rahoituskauden strategian valmisteluun sen edetessä.

Kunnanhallitus hyväksyi, että Humppilan kunta osallistuu LounaPlussa ry:n strategian mukaiseen toimintaan vuosina 2021 - 2022 vuosittaisella 6879,36 euron kuntarahoituksella ja että kunta ilmoittaa olevansa halukas uuden ohjelmakauden 2023 - 2027 osalta kuulumaan edelleen LounaPlussa ry -nimisen Leader-toimintaryhmän toiminta-alueeseen ja osallistumaan uuden rahoituskauden strategian valmisteluun.  

 NAAPURIEN KUULEMINEN YMPÄRISTÖLUPA-ASIASTA

Seudullinen ympäristönsuojelu kuulee Humppilan kuntaa naapurina koskien Humppilan Kaukolämpö Oy:n Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimittamaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 § mukaista lupahakemusta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Lupaa haetaan toiminnan olennaisen muuttumisen vuoksi.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa asiaan liittyen.

LAUSUNTOPYYNTÖ KANTA-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA

Hämeen maakuntahallitus on pyytänyt Humppilan kunnalta lausuntoa Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on strategisen tason suunnitelma, jonka pohjana on maakuntakaava sekä Häme-ohjelma ja tavoitevuotena vuosi 2040.

Kunnanhallitus päätti antaa Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta seuraavan lausunnon: Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on huomioitu keskeisimmät Forssan seutua ja Humppilan kuntaa koskevat toiminnot ja kehittämistarpeet. Humppilan kunta esittää, että mainitut hankkeet toteutetaan vuosina 2021-2024.