Ajankohtaista

02.10.2020

Kunnanhallituksen päätökset 21.9.2020


TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Humppilan kunnan talouden tasapainottamissuunnitelman 25.9.2019 pidetyssä kokouksessa.

Vuoden 2021 talousarvion laadinta on parhaillaan käynnissä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on 11.9.2020 kokoontunut ja päivittänyt talouden tasapainottamissuunnitelman toimenpiteitä sekä tarkentanut vuosittaiset euromääräiset tavoitteet. Suunnitelma tulee käsitellä ja hyväksyä, jotta talouden tasapainottamistoimenpiteet voidaan huomioida talousarvion laadinnassa.  

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle päivitetyn talouden tasapainottamissuunnitelman hyväksymistä toteutettavaksi ja tasapainottamissuunnitelman tavoitteiden noudattamista 2021 talousarvion laadinnassa.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Toteutuessaan kyseessä olisi Suomen historian suurin hallintouudistus. 

Kunnanhallitus keskusteli lausunnon sisällöstä FSHKY:n lausunnon pohjalta ja päätti kunnan lausunnon antamisesta FSHKY:n lausunnon lisäksi.  

HUMPPILAN KUNNAN ETÄTYÖOHJE 

Humppilan kunnan tietyissä tehtävissä, jotka sisältävät nk. tietotyötä, kuten valmistelua, suunnittelua, tekstin ja/tai numeraalisen tiedon tuottamista yms. on paikoin perusteltua työskennellä muualla kuin osoitetulla viran tai työn suorituspaikalla. Kunnan henkilöstölle on tehty etätyöohje, jonka mukaan etätyötä voidaan tehdä etätyöhön soveltuvissa tehtävissä.

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kunta on tehnyt Metsästysseura Repo ry:n kanssa metsästysvuokrasopimuksen ajalle 2.4.2018 – 1.4.2028. Humppilan Repo ry on ehdottanut kunnan omistaman kiinteistön Kennilä 103-402-5-181 lisäämistä vuokra-alueeseen. Kiinteistö sijaitsee kokonaisuudessaan asema- ja osayleiskaava-alueella, jonka pohjoispuoli ei ole toteutunut kaavan mukaisesti. 

Kunnanhallitus päätti vuokrata Metsästysseura Repo ry:lle yllämainitun lisäalueen.  

KIINTEISTÖN MÄNTYRINNE 103-402-6-603 PURKAMISLUPAHAKEMUKSEEN LIITTYVÄ KUULEMINEN

Attendo Oy on toimittanut purkamislupahakemuksen Forssan seudun seudulliseen rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta varaa kunnalle mahdollisuuden jättää huomautuksen purkamishakemukseen liittyen 30.9.2020 mennessä.

Kunnanhallitus päätti jättää purkamislupahakemuksesta seuraavan huomautuksen: Attendo Oy:lle kauppakirjan nojalla siirtyneet rakennukset 102449966L ja 102449968N ovat kiinteistötietojärjestelmän mukaan Humppilan kunnan omistuksessa ja Attendo Oy:n ja Humppilan kunnan rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa rakenteellisesti sekä lvi-järjestelmin, joten ennen purkamisen aloittamista osapuolten tulee käydä yhteensovittamispalaveri.

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN OHJELMA

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelma perustuu Humppilan kunnan kuntastrategiaan. Kuntastrategian mukaisesti Humppilan kunnan arvot ovat yhteiseen hiileen puhaltaminen, elinvoimaisuus, kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ohjelman tavoite on kuntastrategian toiminta-ajatuksen mukainen eli taata asukkaille turvallinen elinympäristö ja edistää asukkaiden ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallistumista.

Kunnanhallitus sitoutui kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen Humppilan kunnassa ja hyväksyi kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelman. Ensisijaiseksi kehitettäväksi reitiksi nimettiin Humppila-Loimaa-raja – Humppilan keskusta jalankulku- ja pyöräilyreitti. Kävelyn ja pyöräilyn sekä kestävän kehityksen edistäminen otetaan osaksi kunnan strategiaa.