Ajankohtaista

26.08.2020

Teknisen lautakunnan päätökset 19.8.2020


HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN  JÄTEVESIVERKOSTOON LIITTYMISTÄ KOSKEVAA VAPAUTUSHAKEMUSPÄÄTÖSTÄ

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa lausuntopyynnössään teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon jätevesiverkostoon liittymisen vapaushakemuspäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Tekninen lautakunta päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon valituksesta. Lausuntoa ei julkisteta (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §).

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA-ALUEELLA SIJAITSEVIA TUULIVOIMALOITA NRO 7 JA 10

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa lausuntopyynnössään teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon Humppila-Urjalan tuulivoimaosayleiskaava-alueella sijaitsevien tuulivoimaloiden nro 7 ja 10 rakennusluvista tehtyjen valitusten johdosta.

Johtavan rakennustarkastaja on 30.1.2020 1 § ja 2 § päätöksillään myöntänyt rakennusluvan tuulivoimaloiden nro 7 ja nro 10 rakentamiseksi. Humppilan kunnan tekninen lautakunta on 20.5.2020 76 § ja 77 § päätöksillään hylännyt allekirjoittaneiden 17.2.2020 tekemän oikaisuvaatimuksen. Valituksen ovat allekirjoittaneet viiden kiinteistön omistajat. Vastaavat kiinteistöt kuin oikaisuvaatimuskäsittelyssä.

Lautakuntaa päättää esittää hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä seuraavin perusteluin:

1) 103-406-1-54, 103-406-1-335, 103-406-1-244 ja 103-406-1-81 eivät MRL 192 §:n mukaisesti ole osallisia ( nro 7);

2) kiinteistöt 103-406-1-54 ja 103-406-1-335 eivät MRL 192 §:n mukaisesti ole osallisia (nro 10); ja

3) asian lupapäätöksessä, oikaisuvaatimuskäsittelyssä ja em. käsittelyssä esiin tuoduin perustein.


KIINTEISTÖN 103-405-1-163 KONEHALLIN RAKENNUSLUPA

Kiinteistön 103-405-1-163 omistaja on jättänyt rakennuslupahakemuksen teräsrakenteisen konehallin rakentamiseksi Taipaleen kylässä Kauriinojantie 190, 31640 Humppila.

Lautakunta päätti myöntää rakennusluvan 103-2020-26 liitteenä olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin: lupaehtoihin lisätään ehdot alkusammutuskalustosta, poistumisreittiopasteista ja savunpoistosta Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen lausunnon mukaisesti.

 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- vanhusneuvosto 25.5.2020 esteettömyyskartoitus 2020

- khall 29.6.2020/126 § kaavateiden rakentamisen ja peruskorjauksen investointilupa

- khall 29.6.2020/127 § Kauppakulman ja kirjaston peruskorjauksen investointilupa

Tekninen lautakunta merkitsi edellä mainitut asiat tiedoksi saaduksi.

                             

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuiksi teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta merkitsi rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

 

TEKNISEN HALLINNON OSAVUOSIKATSAUS JA TALOUDEN SEURANTA

Lautakuntien alaisilla osastoilla on valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutumineen sekä teknisen lautakunnan toteutumavertailun.

 

SYYSKATSELMUS VUONNA 2019

Lautakunnan edustajat Juha Laaksonen, Vesa-Pekka Hirvioja, Outi Prehti-Vedenpää ja Riitta Nokkala sekä rakennusmestari Matti Saarenmaa suorittivat syyskatselmuksen Humppilan kunnan alueella 8.10.2019. Kirjalliset kehotukset lähetettiin kiinteistöomistajille 12/2019. Kehotuksissa kerrottiin teknisen lautakunnan suorittamasta syyskatselmuksesta sekä toimenpiteet, jotka piti suorittaa 31.5.2020 mennessä.

Tekninen lautakunta päätti kiinteistökohtaisista jatkotoimenpiteistä (ei julkisteta).

 

SYYSKATSELMUS VUONNA 2020

Katselmus suoritetaan Humppilan asemakaava-alueella sekä tarvittaessa esille tulevissa kohteissa ajalla 14. – 30.9.2020. Lautakunta päätti valita katselmuksen osallistujiksi puheenjohtaja Juha Laaksosen sekä jäsenet Kari Aholan, Timo Nikkasen ja Riitta Nokkalan, tekninen johtaja Mari Honkosen sekä rakennustarkastaja Raimo Huotelinin. Katselmuksesta tiedotetaan Forssan lehdessä sekä ilmoitustaululla.

 

METSÄNHOIDOLLISET TOIMENPITEET

Metsänhoidollisten toimenpiteiden suorittaminen on kirjattu vuoden 2020 talousarvioon. Metsänhoitoyhdistys Loimijoen selvitys metsänhoidollisista toimenpiteistä tuodaan kokoukseen oheismateriaalina.

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan selvityksen metsänhoidollisista toimenpiteistä. Metsänhoidollisista toimenpiteistä pyydetään tarjoukset Kirkkoharjun alueelta puistohakkuuna ja Ala-Paavolan alueelta harvennushakkuuna. Saapuneet tarjoukset käydään läpi lautakunnan kokouksessa.

 

JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN HUOLTOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Jätevesipumppaamoiden huoltosopimuksen kilpailutukseen pyydettiin tarjouksia 5.8.2020 mennessä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 1 kpl. Kilpailutus on toteutettu avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö on julkaistu Forssan lehdessä, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat olleet saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta.        

Hankinta on hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joka on hankintalain soveltamisalan ulkopuolella. Pienhankintoihin sovelletaan hallinnon yleisiä oikeusperiaatteita ja ne kilpailutetaan kunnan hankintaohjeiden mukaisesti.

Tekninen lautakunta päätti keskeyttää hankinnan ja hylätä saapuneen tarjouksen perusteella, että ei saavutettu mahdollisuutta tehdä vertailua tarjousten välillä ja siten valita kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta.

 

SELVITYS KOIVUKUMMUN PURKAMISESTA AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA

Tekninen lautakunta valtuutti kokouksessaan 17.6.2020/112 § teknisen johtajan selvittämään Koivukummun päiväkodin purkamiskustannukset ja toimenpiteen vaikutukset kunnan talouteen.

Tekninen lautakunta päättää merkitä selvityksen tiedoksi. Aloitetaan selvitys rakennuksen käyttöönottamiseksi.

 

KUNNANVIRASTON INVESTOINNIT

Kunnanhallitus on myöntänyt kunnanviraston perusparantamiseen investointiluvan kokouksessaan § 46 / 2.3.2020. Kunnanviraston perusparantamisesta on toteutettu kunnanhallituksen ja valtuustosalin valaistuksen sekä keittiön uusiminen. Valaistuksen lopulliset kustannukset olivat 9271,67 e (alv 0%) ja keittiön 13 747,95 e (alv 0%) sisältäen asbestinpurkutyön, keittiökalusteet asennettuna, sähkö- ja lvi-työt sekä keittiökoneet.

Investointimäärärahaa on jäljellä 16 980,38 e kunnanviraston pääsisäänkäynnin perusparantamiseen. Perusparantamisen suunnittelu toteutettiin kesän 2020 aikana. Pääpaino perusparantamisessa on sisäänkäynnin saattaminen nykymääräysten mukaiseksi ja esteettömyyden toteuttaminen. Pääsisäänkäynnin nykyiset taso- ja porrasrakenteet puretaan ja rakennustyöt aloitetaan alkaen teräsbetonilaatasta. Ulko-oven eteen tehdään porrasrakenteet. Nykyinen yksitasoratkaisu muutetaan kaksitasoiseksi esteettömyyden parantamiseksi. Invaluiska toteutetaan siten, että luiska asennetaan kukkalaatikon viereen ja rakennuksen seinusta luiskataan. Sisäänkäynnin oveen on suunniteltu avausautomatiikan asentaminen ja kynnykseen luiskaus.

Kustannusarvioerittely tuodaan kokoukseen oheismateriaalina. Kustannusarvio ylittää investointimäärärahan n. 7500 e. Määrärahaa on mahdollista käyttää vähemmän muiden investointien yhteydessä, jolloin investointeihin varattua kokonaismäärärahaa ei ylitetä.

Tekninen lautakunta päätti, että investointimäärärahaa ei ylitetä, ja kysytään uudelleen tarjouksia investointia koskien.

 

OSOITTEENMUUTOS KANGASNIEMENTIE 325, 327a, 327b, 327c, 327d, 327e, 327f, 327g, 327h, 340 JA 344

Kangasniementien varressa sijaitsevien kiinteistöjen osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty Myllynkulma, tai kiinteistöltä on puuttunut osoitenumero. Seudullisen ympäristönsuojelun jätevesiselvityksen mukaan kiinteistöillä on kuitenkin osoitteet vakiintuneessa käytössä. Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on tarpeellista oikaista. Lautakunta päättää vahvistaa kiinteistöjen osoitteet.

 

MUUT ASIAT

Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat

- niittotöiden suoritus;

- riista-aitojen ja pohjavedensuojauksen toteuttaminen 2-tiellä; ja

- Lintukodon päiväkodin toiminnan siirtyminen Päivänpaisteen päiväkodin tiloihin ja toiminnan muutokset koskien Säästötalon kiinteistöä.

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi edellä mainitut asiat; ja päätti, että selvitetään Lintukodon alakerran vuokraaminen vuokra-asuntokäyttöön.