Ajankohtaista

28.05.2020

Teknisen lautakunnan päätöksiä 20.5.2020


YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

Humppilan ympäristönsuojeluviranomaisen nykyinen taksa tuli voimaan 1.1.2002. Ympäristönsuojelulain mukaan lainmukaisista valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta voidaan periä maksu. Hyväksytty valvontaohjelma ja taksa ovat edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja. Ympäristövalvontasuunnitelma ja –ohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.1.2019, § 12. Ja nyt on mahdollista taksassa määrätä valvonnalle maksut.

Lisäksi taksan tarkistamiselle on tarvetta, koska yleinen kustannustaso on kohonnut vuodesta 2002. Koska taksan maksut pitäisi perustua todellisiin kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, on niiden omakustannusarviossa otettu huomioon seudullisen ympäristönsuojelun kustannukset ja toimialalautakunnan menot. 

Humppilan kunnan hallintosäännön 25 § mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, taksoista ja maksuista. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä asiaa uudelleen kesäkuun kokouksessaan.

 

HUMPPILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MUUTOS  

Maa-ainestaksaan on lisätty ns. yhteisluvasta (maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely) perittävä maksu. Samalla taksaa on ajantasaistettu vastaamaan nykyistä kustannustasoa ja siihen on tehty selvennyksiä ja korjauksia. Humppilassa voimassa oleva maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksa on tullut voimaan 1.6.2008.

 Humppilan hallintosäännön 25 § mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa koskevien taksojen perusteista, taksoista, maksuista. Tekninen lautakunta hyväksyi taksan muutosehdotuksen, joka koskee maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksien hyväksymisestä sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittäviä maksuja siten, että taksa tulee voimaan 1.9.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainestaksassa valvontaa koskevat maksut tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen. 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY 

Tekninen lautakunta antoi päätöksen kahdesta eläinsuojan ilmoitusmenettelystä. Lisätietoja kuulutuksesta sähköiseltä ilmoitustaululta.

 

NESTEMÄISEN POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN REKISTERÖINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi, että 

 • Neste Markkinointi Oy:n, Humppilantie 1, jakeluasema (Neste Express) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut. 
 • Neste Markkinointi Oy:n, Humppilantie 1, jakeluasema (Neste Truck) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. 
 • Oy Teboil Ab:n, Lasitehtaantie 2, jakeluasema (D-piste Humppila Lasitehdas) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 12.2.2020. Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut. 
 • St1 Oy:n, Lasitehtaantie 5, jakeluasema (St1 Automaatti Humppila) on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 14.4.2020. Samalla jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa on rauennut. 

 

FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETTAVA LAUSUNTO

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten Fingrid Oyj:n Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus lausuu voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausuntonaan seuraavaa:

Voimajohtolinjan vaikutusalueella on useita haasteellisia kohtia: arvokkaita kulttuuriympäristöjä, asuinrakennuksia, luontokohteita, viljelyalueita, metsätalousalueita. Uuden voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset on esitelty ja arvioitu riittävän laajasti. Hankkeen aikana tulleet lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon. Arviointityö antaa hyvät mahdollisuudet lieventää toteutettavan hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Toki se tarkoittaa YVA-menettelyn jälkeistä kohdekohtaista tarkempaa suunnittelua.

 

OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-4, LOUNEA PALVELUT OY:N MATKAPUHELINMASTON RAKENTAMINEN

Rakennustarkastajan päätökseen toimenpideluvalle harustamattoman matkapuhelinmaston rakentamiseksi on toimitettu oikaisuvaatimus, jossa todetaan tiivistetysti:

 • Mastot tulee sijoittaa ensisijaisesti yleisille alueille ja 5G-verkon turvallisuudesta ei ole vielä näyttöä
 • Maston tuominen lähelle Humppilan taajamaa ei ole välttämätöntä palvelun vuoksi
 • Maston sijainti lähellä Koivistonlammia on häiritsevä
 • Muita tontteja mastolle löytyy kakkostien toisella puolen
 • Ei ole noudatettu varovaisuusperiaatetta
 • Masto on liian korkea, 36 m

 

Tekninen lautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin: 

 • Hanke on asemakaavan mukainen. Samalla tontilla on ennestään Lounea Palvelut Oy:n teleliikennekeskus.
 • Maston maisemalliseen vaikutukseen kohtuullisesti ei ole esteitä. Näkymä Humppilan liikenneympyrän alueella on avoin, mutta ei häiritsevä. Suurimmaksi osaksi masto alueella näkyy puiden ja rakennusten yläpuolella. Asuntoja maston läheisyydessä on vähän ja välitöntä näkyvyyttä voidaan ehkäistä istutuksin.
 • 5G-maston tuominen Humppilan keskusta-alueelle on perusteltua välttämättömien telepalvelujen turvaamiseksi, mihin lähempänä kakkostietä sijaitsevan maston kapasiteetti ei riitä. Taajamassa tukiasemat tuodaan aina käyttäjiä lähelle. Humppilan keskustassa olevan pankkirakennuksen katolta tukiasema siirretään uuteen mastoon.
 • Radiotaajuisen säteilyn vaikutukset ovat nykytiedoin hallittavissa myös 5G- mastoissa, eivätkä ne poikkea siinä asiassa oleellisesti 3G tai 4G-teknologiasta. STUK valvoo tukiasemien toimintaa ja sen määräykset täyttyvät esitetyn telemaston sijainnissa. Lisäksi se tarkastaa mastojen säteilyvaikutuksia. 

 

 

OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ 2020-1 JA 2, TUULIVOIMALAN NRO 7 JA 10 RAKENTAMINEN

Johtavan rakennustarkastajan päätökseen tuulivoimalan nro 7 ja nro 10 rakentamiseksi on toimitettu oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus koskee kahta eri lupapäätöksin käsiteltyä tuulivoimalaa. Oikaisuvaatimukset käsitellään lupakohtaisesti omina ratkaisuinaan. Oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet vaativat lautakunnan hylkäämään myönnetyn päätöksen. 

 Lautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavin perusteluin: oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perustetta, jonka vuoksi rakennuslupia ei olisi voitu myöntää.

 

JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN HUOLTOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Jätevesipumppaamoiden nykyinen huoltosopimus on tehty aiemmin ajalle 2017-2019, minkä jälkeen sopimus on jatkunut toistaiseksi voimassaolevana.

 Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa liitteessä lueteltujen jätevesipumppaamoiden huoltosopimukset seuraavasti: Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistaan Forssan lehdessä, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Humppilan kunnanvirastolta ja kunnan kotisivuilta. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne on toimitettava keskiviikkoon 5.8.2020 mennessä kirjeitse Tekninen lautakunta, Humppilan kunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila tai sähköisesti kirjaamo@humppila.fi

 

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2020

Määräaikaan mennessä yksityistieavustuksia haki 30 tiekuntaa. Vuoden 2020 talousarvion mukaisesti yksityisavustusten enimmäismäärä on yhteensä 15 000 euroa.              

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä yksityistieavustukset maksettavaksi avustusehdot täyttäville tiekunnille. Päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden rekisteritietoja on täydennettävä. Tiekunnilla on mahdollista päivittää rekisteritietoja 19.6.2020 asti. 

 

HUMPPILAN RIVIERAN TÖIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

Kuntalaisille annettiin mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun koronavirustilanteesta johtuen sähköisen kyselyn kautta, ja kyselyn tuloksia käytiin läpi lautakunnan kokouksessa 8.4.2020. Kunnanhallitus on myöntänyt hankkeelle investointiluvan kokouksessaan 4.5.2020. 

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi Koivistonlammin tarkemittausasiakirjat, Tukesin infotiedotteen uimarantojen hyppypaikoista sekä muut oheismateriaaliasiakirjat. Hanke toteutetaan huomioiden mm. kuluttajaturvallisuuslaki ja muu lainsäädäntö. Vanhan laiturin purkaminen ja uuden rakentaminen kilpailutetaan pienhankintana kunnan hankintaohjeen mukaisesti.

 Laituri suunnitellaan niin, että siihen on mahdollista asentaa hyppytelineet, ja laiturin rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian kilpailutuksen jälkeen. Alueelle sijoitetaan lisäksi ulkopingispöytä, katos sekä kiinteitä penkkejä/pöytäryhmiä.

 

MUUT ASIAT

Tekniselle lautakunnalle tuotiin tiedoksi, että Kirkonkulman koulun liikuntasalissa on todettu seinävaurioita, jotka ovat tulleet liikuntasalin vakiovuorojen aikana. Liikuntasali on peruskorjattu v. 2018-2019 aikana. Hallintosäännön 25 § mukaisesti teknisen lautakunnan yleisiin tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu huolehtia kunnan kiinteistöistä. 

Tekninen lautakunta päätti, että tekninen lautakunta pyytää elämänlaatulautakuntaa selvittämään seinävaurioista vastuussa olevan tahon, ja antaa tiedoksi elämänlaatulautakunnalle, että liikuntasalissa ei tule harrastaa sellaisia ulkoliikuntalajeja, joiden harjoittaminen sisätiloissa aiheuttaa vaurioita vastikään peruskorjattuun liikuntasaliin. Salin käyttöä koskien tulee antaa tiedote seurojen ja muiden käyttäjien vakiovuoroista vastaaville henkilöille ja korostaa, että vastuuhenkilöt vastaavat vakiovuoronsa aikana ilmenneistä vaurioista.