Ajankohtaista

22.04.2020

Teknisen lautakunnan päätökset 15.4.2020


FDM SERVICE OY:N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 

FDM Service Oy hakee ympäristölupaa jätteen ammattimaista käsittelyä varten. Uutta ympäristölupaa haetaan toiminnan supistumisen vuoksi. Kaapeli- ja metalliromu käsitellään mekaanisesti, jotta hyötykäyttöön eroteltavat jakeet saadaan talteen. Sähkö- ja elektroniikkaromua ei käsitellä, vaan pelkästään varastoidaan ennen toimittamista käsittelyyn. Toiminta sijoittuu kiinteistölle osoitteeseen Järvensuontie 175, 31640 Humppila. Kyseessä on voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen. Tekninen lautakunta päätti myöntää FDM Service Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan.  

            

HUMPPILAN REPO RY:N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN MUUTOS 

Humppilan Repo ry hakee ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupapäätöksen muuttamista. Toiminta sijoittuu osoitteeseen Alhonkulmantie 320, 31640 Humppila. Kyseessä on voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen. Ympäristöluvan muutosta haetaan radalla järjestettävien tapahtumien mahdollistamiseksi radan aukioloaikoja laajentamalla.  Radalla voidaan järjestää enintään seitsemän tapahtumapäivää vuodessa ja tapahtumapäivinä radan aukioloaikoja on laajennettu siten, että arkipäivisin rata voi olla avoinna klo 9.00 - 21.00 ja lauantaisin klo 9.00 -17.00. Lisäksi kesäaikaisena toiminta-aikana radan aukiolo keskiviikkoisin voi alkaa jo klo 16.00 voimassa olevassa lupapäätöksessä olevan klo 17.00 sijaan. Tekninen lautakunta päätti myöntää Humppilan Repo ry:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ampumaradan toimintaan. 

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET SEKÄ VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2019

Lautakuntien alaisilla osastoilla on valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tekninen lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi teknisen osaston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutumineen sekä viemärilaitoksen toimintakertomuksen vuodelle 2019. 

 

HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN 

Kunnanhallitus palautti kokouksessaan 27.1.2020 jätevesitaksan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn jätevesitaksan ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

 

VIEMÄRILAITOKSEN SOPIMUSEHTOJEN PÄIVITTÄMINEN

30.8.2009 allekirjoitetun Humppilan kunnan ja Jokioisten kunnan vesihuoltoyhteistyösopimuksen mukaisesti Humppilan kunnan tulee varata Jokioisten kunnalle tilaisuus lausunnon antamiseen liittyjien kanssa tehtävien liittymissopimusehtojen ehdoista. Tekninen lautakunta päätti pyytää Jokioisten kuntaa toimittamaan mahdollisen lausunnon 29.5.2020 mennessä.

 

SIIRTOVIEMÄRIPUMPPAAMOIDEN HÄIRIÖPÄIVYSTYS JA HUOLTO

30.8.2009 allekirjoitetun Humppilan kunnan ja Jokioisten kunnan vesihuoltoyhteistyösopimuksen mukaisesti kumpikin kunta vastaa siirtoviemärin ja pumppaamoiden käytöstä ja kunnossapidosta omilla alueillaan. Jokioinen hoitaa siirtolinjapumppaamoiden kaukovalvonnan sekä vastaanottaa niistä tulevat hälytykset. 

 Teknisen johtajan ehdotus tekniselle lautakunnalle oli, että kunnanhallitus esittää Jokioisten kunnalle, että Humppilan kunta ja Jokioisten kunta tekevät sopimuksen siirtolinjapumppaamoiden häiriöpäivystyksen ja huollon siirtämisestä Jokioisten kunnan vastuulle. Tekninen lautakunta päätti jättää asia pöydälle ja jatkaa asian valmistelua.

 

KOIVISTONTIEN JÄTEVESIVERKOSTON KORJAUKSEN INVESTOINTILUPA

Koivistontien jätevesiverkostoa on suunniteltu kunnostettavaksi osittain sujuttamalla. Kunnostustoimenpide vähentää huleveden määrää jätevesiverkostossa ja maksaa itsensä takaisin arviolta 4-5 vuoden ajanjaksolla. Lautakunta päätti myöntää luvan Koivistontien jätevesiverkoston korjaamiseen osittain sujuttamalla.                                         

 

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN KILPAILUTUS

Humppilan kunta on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta ajanjaksolle 1.1.2021 – 31.12.2022. Määräaikaan mennessä saapui 9 tarjousta, joista kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan, ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta. Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön mukaisesti, ja halvin tarjous sai eniten pisteitä. VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Porvoon Energia Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden. Tekninen lautakunta päätti valita sähköntoimittajaksi Porvoon Energia Oy:n ja valtuutti teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimusasiakirjat.

 

HUMPPILAN RIVIERAN INVESTOINTILUPA

Humppilan Riviera on suunniteltu kunnostettavaksi vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on toteuttaa ranta-alueesta nykyiset vaatimukset täyttävä, turvallinen sekä terveyttä ja liikkumista edistävä alue kaikenikäisille kuntalaisille ja muille käyttäjille sisältäen mm. laiturien ja hyppytelineiden purkamisen ja uudelleenrakentamisen sekä lentopallokenttien ja ranta-alueen perusparantamisen. Lautakunta päätti hyväksyä Humppilan Riviera –hankkeen toteuttamisen ja pyytää kunnanhallitusta myöntämään hankkeelle investointiluvan.

 

MUUT ASIAT

  • Päiväkoti Lintukodon osalta on saatu viranomaisluvat toiminnan siirtämiseksi päiväkoti Päivänpaisteelle.
  • COVID-19-epidemian takia ei järjestetty yleisötilaisuutta Humppilan Rivieran suunnittelua koskien, vaan mahdollisuus ehdotusten esittämiseen varattiin otakantaa.fi –palvelun kautta. Kuntalaiset toivoivat mm. kunnollista laituria ja hyppytornia, pientä kioskia, rantaan vievää betonista polkua, aktiviteettimahdollisuuksien lisäämistä, hiekkarannan laajentamista jne. Hyppytelineiden korkeuden rajoittava tekijä on vedensyvyys, jonka on oltava 3 m:n hyppytelineen kohdalla 5000 mm.

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi edellä mainitut asiat ja päätti, että Humppilan Rivieran laituri toteutetaan t-mallilla, jonka päässä on levike ja hyppytelineet.