Ajankohtaista

16.04.2020

Kunnanhallituksen päätökset 6.4.2020   


VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja että tilikauden 2019 tulos – 99 436,48 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. Lisäksi kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitaseen sekä hyväksyä toimintakertomuksen ja jättää tilit ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

VUODEN 2019 HENKILÖSTÖKERTOMUS

Kunnanhallitus merkitsi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tietoonsa saaduksi ja päätti lähettää sen tiedoksi valtuustolle.

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2020

Kunnanhallitus päätti, että poikkeustoimien päättyessä ja koronaepidemiatilanteen rauhoittuessa 31.5.2020 mennessä kesänuoriksi valitaan suoraan ne 16 hakijaa, jotka eivät ole aiemmin työskennelleet Humppilan kunnalla kesänuorena. 

PALKATTOMAT VAPAAT 2020

Kunnanhallitus päätti 1) että henkilöstön pitämistä palkattomista vapaista maksetaan yksi palkallinen vapaapäivä viittä palkatonta vapaata kohti. Viisi palkatonta vapaapäivää tulee kerätä vuoden 2020 aikana. 2) Että lauantai ja sunnuntai myönnetään palkallisena, jos työn-tekijä/viranhaltija anoo palkatonta vapaata kokonaisen työviikon maanantaista perjantaihin tai, jos työntekijä/viranhaltija anoo palkatonta vapaata perjantain ja seuraavan maanantain. Työntekijän/viranhaltijan kuukausipalkasta vähennetään vain palkattomaksi anottujen työpäivien ajalta kertyvä palkkasumma. 3) Edellyttää etteivät edellä mainitut vapaapäivät aiheuta henkilöstökulujen, kuten lomapalkkavelan tai sijaiskustannusten, nousua toisaalla ja että vapaiden pitäminen sovitaan esimiehen kanssa järjestettäväksi siten, että poissaolosta on työnteolle mahdollisimman vähän haittaa.

 

KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KEVÄÄN JA SYKSYN TAPAHTUMIIN

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan seppeleiden laskusta seurakunnan kanssa ja päätti alustavasti siirtää Humppila-päivän vieton elokuuhun Sadonkorjuumarkkinoiden yhteyteen.

KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSET KUNNAN TOIMINTOIHIN JA HENKILÖSTÖÖN

Kunnanhallitus päätti 1.) merkitä tilanteen tiedoksi saaduksi ja 2.) että Humppilan kunnassa voidaan tarvittaessa käyttää lomautuksiin liittyvää yhteistoimintalain 15 §:n mukaista poikkeus-menettelyä ja/tai työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista palkanmaksun keskeyttämistä sekä KVTES:n mahdollistamaa henkilöstön siirtoa muihin tehtäviin vallitsevassa tilanteessa koronavirusepidemian aikana.

TUEN MYÖNTÄMINEN YKSINYRITTÄJILLE

Kunnanhallitus tutustui yksinyrittäjille jaettavaan tukeen ja päätti tuen myöntämiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja mahdollisista muista kunnallisista linjauksista. Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle valtuuden neuvotella 3 kuukauden vuokranmaksun lykkäyksestä kunnan vuokralaisena toimivien yksinyrittäjien kanssa. Yksinyrittäjille myönnettävän tuen maksatukseen palataan yleisen ohjeistuksen valmistuttua.

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N LUOTTOLIMIITTI

Humppilan kunta päätti taata Vesihuollon 20 000 euron luottolimiitin, mikäli ulkopuolinen kiinteistöarvioija katsoo, etteivät vesihuollon vakuudet siihen riitä.

INVESTOINTILUPA VIEMÄRIVERKON KUNNOSTAMISEEN

Kunnanhallitus päätti myöntää omalta osaltaan investointiluvan esitetylle viemäriverkoston saneeraukselle. Investointimäärärahaa ei saa ylittää. Korjausinvestoinnin talousarvioksi on tarkentunut 39 000 €.

ESITYS VUOKRATALOYHTIÖIDEN HALLITUKSEN JÄSENEKSI

Kunnanhallitus päätti esittää vuokrataloyhtiöiden yhtiökokouksille uuden jäsenen valitsemista vuokrataloyhtiöiden hallitukseen kunnanjohtajan tilalle. Kunnanhallitus päätti jättää asian käsittelemättä. 

LAINAN MYÖNTÄMINEN ASUNTO OY HUMPPILAN KAARTOKALLIOLLE JA ASUNTO OY HUMPPILAN KALLIOPUISTOLLE

Humppilan kunta päätti lainata Asunto Oy Humppilan Kaartokalliolle 44 000 € ja Asunto Oy Humppilan Kalliopuistolle 10 000 €. Asunto Oy Humppilan Kaartokallio lyhentää lainaa vakuutuskorvauksella heti, kun korvaus tulee asunto-osakeyhtiön tilille ja lopuille lainoille laaditaan takaisinmaksuohjelma.

                             

LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUSOPIMUSLUONNOKSESTA

Kunnanhallitus päätti 1.hyväksyä alustavasti sairaanhoitopiirin palvelusopimusluonnoksen
2. esittää, että lopulliseen sopimukseen tulee luonnosta tarkemmin määritellä ja eritellä sopimusohjausmenettelyä noudattaen syntyneet kustannukset sekä erikseen jäsenmaksuina perittävät ensihoidon, erityisvelvoitemaksujen ja muiden maksujen kustannukset sekä työnjakokysymykset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnassa.

 

KUNNANJOHTAJAN HAKEMUS VUOSILOMISTA 

Kunnanjohtaja haki vuosilomaa ajalle 9.4. ja 4.-5.5.2020. Kunnanhallitus päätti myöntää kunnanjohtajalle vuosilomia hakemuksen mukaisesti.

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 

Kunnanvaltuutettu Pekka Niinikoski on tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen kunnanvaltuuston 17.4.2018 tekemästä päätöksestä, jossa kunnanvaltuusto päätti valita Mari Honkosen Humppilan kunnan teknisen johtajan virkaan. Niinikoski vaati hallinto-oikeudelta, että kunnanvaltuuston päätös kumotaan ja kunnanjohtaja Jari Keskitalolle annetaan huomautus lainvastaisesta toiminnastaan viranhaltijana. 

Hallinto-oikeus ei tutki Niinikosken vaatimusta huomautuksen antamista kunnanjohtajalle eikä Niinikosken selityksessään esittämiä Honkosen kelpoisuutta koskevia valitusperusteita. Muilta osin hallinto-oikeus tutki valituksen ja hylkäsi sen. Hallinto-oikeus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt. Kunnanhallitus päätti merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa saaduksi ja olla valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asiasta.

Kunnanhallitus päätti merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa saaduksi ja olla valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asiasta.