Ajankohtaista

26.02.2020

Teknisen lautakunnan päätöksiä 19.2.2020


FORSSAN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTAKATSAUS 2019

1.1.2019 alkaen Forssan kaupunki on vastannut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluntehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa. Lautakunta sai tiedoksi Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vuoden 2019 toimintakatsauksen. 

 HUMPPILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Humppilan kunnanvaltuusto on 31.3.2011 § 9 hyväksynyt kunnan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kia ja sen nojalla annettuja asetuksia täydentäviä ja käy­tän­nön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. 

Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä aikaa Hump­pi­lan, Jo­kiois­ten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan kau­pun­gin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutukunnalla mel­ko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun muassa talousjä­tevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäristönsuojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset. 

Tekninen lautakunta päätti, että käynnistetään Humppilan kunnan ym­pä­ris­tön­suo­je­lumääräys­ten muutoksen valmistelu; tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mie­li­pi­tei­den ilmaisun mahdollisuudesta kunnan verk­ko­si­vuil­la ja Forssan Lehdessä; sekä laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien mu­kaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.                                                  

JÄTEVESIKIRJEET -PROJEKTI 2019

Tiedotusprojektin taustalla oli uudistuneen jätevesiasetuksen (157/2017) määräyksien ja jätevesijärjestelmien kunnostamisvaatimuksen määräajan 31.10.2019 noudattamisen valvonta ja asiakkaiden neuvonta. Toteuttajana toimi seudullisen ympäristönsuojelun harjoittelija Sanna Ilo, ajankohtana 2.9 – 29.11.2019.

Kysely kohdistui riskiperusteisesti valikoiduille pohjavesialueiden kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Pohjavesialueita valittiin kaikista seudullisen ympäristönsuojelun kunnista (Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela ja Ypäjä). Kiinteistöille lähetettiin tiedote ja jätevesijärjestelmän selvityslomake. Omistajia tavoiteltiin myös puhelimitse. Tiedotteita lähetettiin yhteensä 114 kappaletta, joista neuvottiin 79:ää. 

Palautetut selvitykset käytiin läpi ympäristötarkastajan kanssa ja asiakkaille annettiin henkilökohtaiset vastaukset heidän kiinteistöjensä jätevesijärjestelmien nykytilanteesta suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin. Kunnostamisen tarpeessa oleville kiinteistöille annettiin ohjeistusta, kuinka järjestelmä tulisi konkreettisesti kunnostaa ja suositeltiin ottamaan yhteyttä ammattitaitoiseen jätevesijärjestelmien suunnittelijaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pohjavesialueilla noin kolmasosalla kiinteistöistä on tarpeen kunnostaa jätevesijärjestelmää. Projektin tuloksena niin lomakkeita kuin jätevesineuvonnan ohjeita on päivitetty. Jokainen kiinteistö on omanlaisensa kohde ja jätevesien käsittelyvaatimus- ja toteutusvaihtoehdot voivat vaihdella suuresti jopa lähinaapureilla. 

Tekninen lautakunta merkitsi tehdyn projektin tulokset tiedoksi ja hyödyntää niitä jatkossa asiakaspalvelun ja neuvonnan kehittämisessä.  

 VIEMÄRILAITOKSEN VUOSITYÖOHJELMA

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan vuosityöohjelman. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä viemärilaitoksen vuosityöohjelman vuodelle 2020.

TOIMINTA-ALUEELLE SIJOITTUVAN KIINTEISTÖN VERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUS / HUMPPILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet eri syistä poikkeamista Humppilan kunnan jätevesiverkostoon liittymisvelvollisuudesta. Tekninen lautakunta käsitteli seudullisen ympäristönsuojelun valmistelemat 14 vapautushakemusta, ja tilanteesta riippuen myönsi vapautuksen tai velvoitti kiinteistön liittymään viemäriin määräaikaan mennessä.

Vesihuoltolaki (119/2001) sekä muutos Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014), tullut voimaan 1.1.2019 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon säädetään seuraavaa:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

  1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
  2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Lain 681/2014 11 §:n Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen säädetään:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

 Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä jos

  1. Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
  2. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS 

R. Rautava Oy on toimittanut hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen 23.1.2020 koskien teknisen palvelusopimusten kilpailutuksesta tehtyä hankintapäätöstä seuraavilta osin: teiden lanaus, tienvarsien niitto, viheralueiden niitto, niitto erillistilauksena, maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla. 

Tekninen lautakunta tutki vaatimuksen hankintaoikaisusta, jossa asianomainen vaatii hankintapäätöksen muuttamista siten, että asianomainen valitaan urakoitsijaksi tien lanaukseen, niittotyöhön, maa-aineskuljetuksiin sekä muihin kuljetuksiin.

Asianomaisen hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena on päätöksessä tapahtunut laillisuusvirhe. Lautakunta käsitteli kokouksessaan 18.12.2019 hankinta-asian uudelleen ja teki uuden hankinta-asiaa koskevan päätöksen, jossa edellisen päätöksen laillisuusvirhe korjattiin. Tämän vuoksi lautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun vaatimuksen perusteena ei ole laillisuusperusteen lisäksi esitetty tarkoituksenmukaisuusperustetta, jonka perusteella oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä.

KUNNANVIRASTON INVESTOINNIT 

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaisesti tekninen lautakunta päättää toimialaansa kuuluvien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, mikäli niiden kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistaman talousarvion raameja tai kunnanhallituksen vahvistamaa euromäärää. Talousarviossa kunnanviraston perusparantamiseen on varattu investointimäärärahoja yhteensä 40 000 euroa (alv 0 %).

Kustannusarvioerittely kunnanviraston perusparantamisesta esiteltiin lautakunnalle kokouksessa. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä kunnanviraston perusparantamisen toteuttamisen investointisuunnitelman mukaisesti edellyttäen, että hankkeita koskien pyydetään lisää tarjouksia ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan paikallisuus. 

 MUUT ASIAT

  • Tuotiin lautakunnalle tiedoksi Mäntyrinteen palvelukeskuksen pukukaappien siirtoa koskeva asia.
  •  Nuorisovaltuutettu ehdotti, että ala-asteen liikuntatilojen pukukoppien ulko-ovet lukitaan ilta-aikana ⇒ esitetään, että elämänlaatulautakunta keskustelee pukukoppien ulko-ovien lukitsemisajankohdista ja –periaatteista
  •  Keskusteltiin Koivistonlammin ranta-alueen suunnittelusta ⇒ Koivistonlammin ranta-alueen suunnittelua koskien järjestetään pienimuotoinen työpaja, johon varataan kuntalaisille osallistumismahdollisuus.