Ajankohtaista

23.01.2020

Kunnanhallituksen päätökset 13.1.2020


KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään valittua kunnanhallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana kunnantalolla. Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina klo 9-15.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2020

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden III maanantaina alkaen klo 18.00.

Esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä postitetaan niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut esityslistoineen ilman liitteitä toimitetaan myös valtuuston jäsenille sähköpostilla.

Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että kunnanvaltuustossa, postitetaan tai tulostetaan kunnanhallituksen jäsenille vain kerran.

KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla hallintolain uuden säännöksen mukaisesti sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle myös, että kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan jatkossa vain verkkosivuilla.

KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN

Kunnanhallitus on vuonna 2019 hyväksynyt päätösehdotuksen, jossa se päättää esittää ELY-keskukselle, että pakolaisten sijoittamisesta Humppilan kuntaan pidättäydytään vuonna 2019.

Humppilan kunnan taloudellinen tilanne ja muut pakolaisten vastaanottoon liittyvät realiteetit eivät ole merkittävästi muuttuneet vuodesta 2019. Lisäksi kuntaan valmistellaan vuoden 2020 aikana vuokratalojen talouden tasapainottamissuunnitelma, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia vuokra-asuntojen määrään, niiden omistusjärjestelyihin ja kunnostusaikatauluun. Edellä mainituista syistä johtuen, kunnalla ei ole edellytyksiä pakolaisten vastaanottoon vuonna 2020. Kunnanhallitus päätti esittää ELY-keskukselle, että pakolaisten sijoittamisesta Humppilan kuntaan pidättäydytään vuonna 2020.

KULTTUURIYHDISTYS KUVION HAKEMUS VÄLIRAHOITUSLAINASTA

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on hakenut Humppilan kunnalta välirahoituslainaa paikallisten lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa edistävän Taidetaloliikkeessä – hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Kunnanhallitus päätti myöntää hankkeelle 3000 euron välirahoituslainan.

TEOLLISUUSTONTIN MYYNTI

T:mi Huolto ja korjaus Tapio Jortikka on halukas ostamaan lisämaata yrityksen käyttöön. Alue sijaitsee Teollisuustien ja Petsamontien alueella ja on määräala kiinteistöstä Humppilan Meijeri 103-402-61-3, arvioitu pinta-ala on noin 2.1-2.2 ha. Tarjoushinta on 20 000 euroa, eli hieman alle 1 e/m2.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä tarjouksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan kunnan puolesta kauppakirjan. Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja. Kauppakirjaan kirjataan rakentamisvelvoite.

VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kuntalain mukaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä ei saa olla alijäämää. Tämä tarkoittaa sitä, että toimielinten tulisi löytää lisäsäästöjä/tuloja, joilla vuodelta 2019 kertyvä alijäämä, vuoden 2020 talousarvioon kirjattu alijäämä ja aiemmilta vuosilta periytyvä alijäämä saataisiin katettua vuoden 2020 aikana. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja antaa tarvittaessa uusia ohjeita.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

KUNNANVALTUUSTON 18.12.2019 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN

Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön 18.12.2019 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset, koska päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston päätösvallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sairaanhoitopiirin perussopimuksesta puuttuu tällä hetkellä ehtoja, joita kuntalain 56 § edellyttää. Lisäksi perussopimuksessa on päivitystarpeita johtuen siitä, että sitä on viimeksi päivitetty vuonna 2009.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen, sopimus tulee voimaan 1.1.2020.

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KESÄYLIOPISTOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Hämeen ammattikorkeakoulu on pyytänyt kuntaa hyväksymään kesäyliopistotoimintaa koskevan sopimuksen ja nimeämään kunnan edustajan Hämeen kesäyliopiston neuvottelukuntaan.

Kunnanhallitus päätti jättää asian käsittelemättä.