Ajankohtaista

22.01.2020

Teknisen lautakunnan päätöksiä 15.1.2020


  • Teknisen lautakunnan tulee vuosittain määrätä laskujen hyväksyjät taloussäännön toimeenpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti. Tekninen lautakunta päättää määrätä vuoden 2020 laskujen hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin.  
  • Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Lautakunta on aikaisemman käytännön mukaan kokoontunut kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 18.00. Kokouskutsut on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Lautakunta päätti noudattaa aiempaa käytäntöä. 
  • Hallintosäännön 145 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta.  
  • Tekninen lautakunta päättää myöntää Humppilan Repo ry:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle Siron ampumaradalle kiinteistölle Repola 103-403-1-1 lupapäätöksessä esitetyin lupamääräyksin. Radalla on pienoiskiväärirata, aseiden kohdistusrata sekä skeet- ja trap- haulikkoradat. 
  • Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn jätevesitaksan ja viemärilaitoksen yleiset sopimusehdot. Perusmaksuilla katetaan mm. verkostojen ylläpito- ja hallinnointikustannukset ja kulutetusta vesimäärästä riippumattomat käyttömenot. Käyttömaksuilla katetaan jätevedenpuhdistuksen ja jäteveden siirtämisen kustannukset, kulutetusta vesimäärästä riippuvat kustannukset sekä osa ylläpito- ja saneerauskustannuksista. Liittymismaksuilla katetaan jätevesiverkostojen rakentamisen ja laajentamisen kustannukset. 
  • Humppilassa on edelleen useita kiinteistöjä, joiden osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty esimerkiksi Kp 3, tai osoite puuttuu kokonaan rekisteristä, tai osoitteesta puuttuu osoitenumero. Kiinteistöillä on kuitenkin yleensä ollut jo vakiintuneessa käytössä osoite esim. vesilaskutuksessa sekä postilla. Virheellinen osoite ei näy mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten kartoissa, minkä vuoksi osoitteet tulee päivittää vastaamaan todellisuutta. Lautakunta vahvistaa kiinteistöjen osoitteet sekä määrittää puuttuvat osoitteet tai osoitenumeroinnin.  
  • Lehtokujan jätevesiverkoston runkolinjan ja hulevesiverkoston korjaustyö toteutettiin ajalla 11-12/2019. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus merkitsee tiedoksi investointimäärärahan ylittymisen muun viemärirakentamisen osalta. 
  • Lue päätöksistä tarkemmin pöytäkirjasta