Ajankohtaista

27.11.2019

Kunnanhallituksen päätökset 18.11.2019


KUNNANJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallitus päätti merkitä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saaduiksi.

 

KUNTALIITON LAUSUNTOPYYNTÖ: SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEITÄ KOSKEVA LAKIESITYS

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta yhtyy Kuntaliiton näkemykseen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin minimi-tason mukaisesta esityksestä. Humppilan kunta kannattaa sähköiseen liikenteeseen siirtymistä hallitusti tavalla, joka mahdollistaa kuntien talouden huomioon ottaen kohtuulliset investoinnit. Minimitason ylittäminen toisi kunnille kohtuuttomia kustannuksia kuntien nykyisessä taloustilanteessa ottaen huomioon, että täys-sähköautoja ja ladattavia hybridiautoja on n. 0,5 % nykyisestä autokannasta (lähde: liikenne- ja viestintävirasto). Kuntien korkotuki-lainoitetuilla taloyhtiöillä vaatimus esim. nostaisi hoito- ja pää-omavuokria ja johtaisi vuokratason nousuun.              

 

LEHTOKUJAN JÄTEVESI- JA HULEVESIVERKOSTON KORJAUS

Kunnanhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle luvan käyttää viemäriverkoston investointiin varattua rahaa Lehtokujan jätevesi- ja hulevesiverkoston korjaukseen.

 

ASIAN OTTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

Humppilan kunnan tekninen lautakunta teki 30.10.2019 (§ 118) päätöksen kiinteistöhoidon palveluntuottajista. Lautakunta jätti yhden tarjouksen käsittelemättä viitaten siihen, että työnjälki ei edellisen sopimuskauden aikana täyttänyt laatukriteerejä. Teknisen lautakunnan on syytä selvittää, onko hankinnasta tehty päätös julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista säädetyn lain mukainen ja tehdä tarvittaessa asiasta uusi päätös tai kilpailuttaa hankinta uudelleen. Kunnanhallitus päätti palauttaa kiinteistöhoidon palveluntuottajista tehdyn päätöksen (§ 118, 30.10.2019) tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

 

YRITYSNEUVONTAPALVELUJEN HANKINTA

Kunnanhallitus päätti hankkia yritysneuvonnan palvelut Forssan Yrityskehitys Oy:ltä 1.2.2020 alkaen.

KUNNANVIRASTON SULKEMINEN JOULUKUUSSA 2019

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 23.12.2019 – 31.12.2019 välisen ajan. 

HUMPPILAN KUNNAN MUISTAMISOHJE

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen muistamisohjeen. 

 

MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2020

Kunnanhallitus päätti, että työntekijöitä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä muistetaan vuonna 2020 liitteessä esitetyllä tavalla.

 

PALKALLISEN TYÖ- TAI VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN OPINTOIHIN

Kunnanhallitus päätti, että

  1. Sonja Riihimäelle myönnetään sosionomiopintojen lähiopiskelupäivistä max 2pv/kk palkallisena työvapaana
  2. Maarit Iso-Jaakkolalle ja Jaana Löyttymäelle myönnetään päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinnon max 2pv/kk lähiopiskelupäiviä palkallisena työvapaana.  
  3. tutkintoon johtavien koulutusten kohdalla lähiopiskelupäiviä voidaan hyväksyä palkallisina työ- tai virkavapaina, jos koulutus tukee työtehtävässä suoriutumista lisäämällä työntekijän tai viranhaltijan ammattitaitoa ja osaamista. 
  4. Sijaisen palkkaamista koulutukseen myönnetyn palkallisen työ- tai virkavapaan ajaksi tulee välttää. 

 

KUNNANJOHTAJAN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA

Kunnanjohtaja Jari Keskitalo anoi kunnanhallitukselta mahdollisuutta tehdä lyhennettyä työaikaa ajalla 1.1.- 31.12.2020. Lyhennetty työaika toteutettaisiin siten, että kunnanjohtaja pitäisi 1 päivän viikossa vapaana. Palkka lyhennetyn työajan jaksolta olisi 80 % nykyisestä palkasta. Järjestely toisi kunnalle säästöä noin 21 500 €/v. Mikäli järjestely ei toimi, kunnanjohtaja on valmis palaamaan kunnanhallituksen päätöksellä välittömästi normaaliin työaikaan. Kunnanjohtaja veti hakemuksen pois.

 

LOUNAPLUSSA RY:N JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kunnanhallitus päätti, että Lounaplussa ry:n hallituksessa varsinaisena jäsenenä jatkaa Susanna Hokkanen ja varajäsenenä Jari Hjelm.