Ajankohtaista

09.09.2019

Kunnanhallituksen päätökset 2.9.2019


Osavuosikatsaus 6/2019

Humppilan kunnan vuoden 2019 kesäkuun lopun osavuosikatsauksen mukaan toimintakulut ovat 8 001 685 euroa ja 51,4 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Kulut ovat 159 921 euroa pienemmät kuin vuonna 2018. Vuosikate on – 346 953,24 euroa ja tilikauden alijäämä - 545 696,10 euroa. Osavuosikatsausta arvioitaessa on syytä huomioida, että vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin 671 740 euroa alijäämäisenä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen 6/2019 tiedoksi saaduksi.

Talouden tasapainottamissuunnitelma

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle talouden tasapainottamissuunnitelman hyväksymistä toteutettavaksi ja tasapainottamissuunnitelman hyödyntämistä kunnan strategian laadinnassa.

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Kuluvan vuoden talousarvion toteuman mukaan kunnan alijäämä on kasvamassa ennakoidusti, joten kuluja ei ole mahdollista kasvattaa tämän vuoden tasosta. Uusien investointikohteiden ottamista talousarvioon tulee välttää.

Valtionosuuksien vähenemisestä huolimatta talousarvion sisään pitäisi saada laadittua elementtejä, jotka tulevat kehittämään kunnan palveluja ja laajentamaan kunnan tulopohjaa tulevina vuosina. Kunnanhallitus hyväksyi laaditut ohjeet noudatettaviksi.

Humppilan Sos.dem.Työväenyhdistys ry:n pyyntö väliaikaisrahoituksesta

Humppilan sos.dem.työväenyhdistys ry pyytää Humppilan kunnalta 7500 euron väliaikaisrahoitusta Humppilan työväentalon ehostukseen. Lounaplussa ry on tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen. Väliaikaisrahoitus maksetaan välittömästi takaisin, kun Lounaplussa on tilittänyt hankeavustuksen työväenyhdistyksen tilille. Kunnanhallitus päätti myöntää väliaikaisrahoitusta hakemuksen mukaisesti.

Elämänlaatulautakunnan puheenjohtajan vaihtaminen

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kaija Romppaiselle eron elämänlaatulautakunnan puheenjohtajuudesta ja valitsi lautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi Vesa-Pekka Hirviojan.

FSHKY:n jäsenkuntien hyvinvointikertomus

Kunnanhallitus päätti merkitä seudullisen hyvinvointikertomuksen tietoonsa saaduksi. Lisäksi kunnanhallitus pyytää FSHKY:n kehittämispäällikkö Raija Virtasen esittelemään seudullista hyvinvointikertomusta seuraavaan valtuuston kokoukseen ja esittää valtuustolle seudullisen hyvinvointikertomuksen hyväksymistä.

Markkinointistrategia

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle markkinointistrategian hyväksymistä toteutettavaksi ja markkinointistrategian hyödyntämistä kunnan strategian laadinnassa, ja että markkinointistrategian toimenpiteiden toteutumista tarkastellaan kunnanhallituksessa ensimmäisen kerran joulukuussa 2019.

Aloite Humppilan kunnalle koskien kyläpussia

FSHKY:n vanhuspalveluiden palveluohjaajat ovat esittäneet Humppilan kunnalle aloitteen maksuttoman palveluliikenteen luomisesta koskien kyläpussia. Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja ja hallintojohtaja selvittävät palveluliikenteen uudistamista kokonaisuudessaan ja aloite käsitellään uudelleen selvityksen valmistuttua.

Liikunnanohjaajan määräaikaisen työsuhteen jatkaminen

Kunnanhallitus päätti, että liikunnanohjaajan määräaikaista työsuhdetta voidaan jatkaa esitetyn mukaisesti 31.12.2019 asti, jos elämänlaatulautakunnan budjetissa on varattuna määrärahat liikunnanohjaajan palkkakustannuksiin.

Yhteistyötoimikunnan perustaminen ja jäsenten nimeäminen

Humppilan kunnassa toimii tällä hetkellä yhteistoimintaryhmä (YTR) –niminen ryhmä. Nykyisessä ryhmässä kokoonpano on niin laaja, että asioiden asianmukainen käsittely on mahdotonta ja ryhmän toiminta-ajatus ei toteudu. Yhteistyötoimikunta koostuu kunnissa yleensä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden edustajista. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, asioiden esittelijänä ja sihteerinä toimii yleensä henkilöstöpäällikkö.

Kunnanhallitus päätti perustaa Humppilan kuntaan yhteistyötoimikunnan, nimetä yhteistyötoimikuntaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marita Ketolan, nimetä yhteistyötoimikunnan jäseniksi liittojen luottamusmiehet (JHL, JUKO, JYTY ja Super), työsuojeluvaltuutetun, työsuojelupäällikön ja hallintojohtajan. Esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallintosäännön muuttaminen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ahola ehdotti, että hallintosääntöä muutettaisiin siten, että lautakunnan puheenjohtajaksi voitaisiin valita myös varavaltuutettu, sillä ehdolla että hänen ammattitaitonsa ja koulutuksensa tukisivat lautakunnan toimialueeseen kuuluvien asioiden hoitoa.  Kunnanhallitus päätti, että hallintosääntöä ei muuteta.